11.6.18

Daniel Münich, Vladimír Smolka: Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby

Učitelské platy jsou, ve srovnání s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků veřejného sektoru, velmi nivelizované. Průměrný i mediánový podíl odměny na platu je v případě učitelů znatelně nižší, než je běžné u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve veřejném sektoru. Rozdíly tohoto podílu v učitelské profesi jsou také nižší.

Mezinárodní srovnání ukazují, že platy českých učitelů, v relaci k ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům, patří dlouhodobě k nejnižším mezi ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi. Podle posledních publikovaných mezinárodních srovnání z roku 2015 tento podíl v České republice dosahoval 56 %, zatímco průměr zemí OECD byl 85 %.


  • Do roku 2017 včetně se úroveň průměrných učitelských platů, včetně platů řídicích pracovníků, ve srovnání s úrovní průměrných mezd v celém národním hospodářství zlepšila jen velmi mírně a dosáhla úrovně 112 %.
  • Relativní úroveň učitelských platů pouze vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům, což lépe vypovídá o finanční zajímavosti učitelské profese, se během roku 2017 také zlepšila jen minimálně.
  • Mezera mezi průměrnými platy učitelů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků veřejného sektoru se během roku 2017 dokonce ještě prohloubila na 21,8 %.
  • Podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků podnikatelského a veřejného sektoru s platem vyšším, než je průměrný plat učitelů, se v podstatě nezměnil, pouze se mírně zhoršila, resp. zlepšila situace některých věkových skupin učitelů.
  • Proces zvyšování učitelských platů v ČR trpí nepřehledností, víceznačností příslibů, nedostatečnou sladěností s plánováním výdajů státního rozpočtu a jeho výhledu a nedostatečně vnímaným souběžným růstem mezd v ostatních profesích.
  • Tři vládou schválená zvýšení učitelských platů v letech 2016 a 2017 se lišila formou. Šlo o nárůsty platových tarifů, resp. navýšení objemu prostředků na platy. První z forem nezaručuje odpovídající nárůst celkových platů, protože růst tarifních platů se namnoze musí realizovat na úkor podílu vyplácených odměn.
  • Přísliby dalšího zvýšení učitelských platů koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019 trpí obdobnými neduhy jako v minulosti: nejsou dostatečné jasné, mění se v čase, nejsou zohledněny v rozpočtových výhledech, neberou v potaz průběžný dynamický růst ostatních mezd a platů. Pokud se slibovaný nárůst platů uskuteční, velmi pravděpodobně opět zajistí spíše jen udržení tempa s růstem platů ostatních.
  • Dosažení průměrné relace platů učitelů obvyklé v zemích OECD v horizontu pěti let by vyžadovalo zvyšování výdajů na učitelské platy diametrálně vyšším než dosavadním a slibovaným tempem. Výrazné zvyšování učitelských plátů v České republice vyžaduje propracovanější a věrohodnější středně až dlouhodobý plán. Plánované tempo zvyšování učitelských platů je třeba odvíjet od očekávaného tempa zvyšování platů a mezd v celé ekonomice. Jinak hrozí, že růst učitelských platů zůstane ve vleku ekonomického vývoje a jejich už tak nízká relativní úroveň se bude dále prohlubovat.
  • Atraktivita učitelských platů se do kvality práce učitelů promítá desítky let především formou sebe-výběru nadaných a motivovaných adeptů o učitelské, resp. pedagogické vysokoškolské vzdělání, ochotou v profesi setrvat, a prostorem pro zdravou konkurenci. Významnou roli v tom hrají kariérní očekávání. Nejasné a nedostatečně věrohodné ad-hoc přísliby jednorázových zvýšení učitelských platů nemají potenciál učitelskou profesi zatraktivnit.
Poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za souhlas s využitím dat ISPV, které sbírá a spravuje firma TREXIMA spol. s r. o. Díky patří také Karlu Gargulákovi, Filipovi Pertoldovi (IDEA) a Vladimíru Hulíkovi (MŠMT) za užitečné připomínky k pracovní verzi studie. Veškeré případné nepřesnosti a chyby však jdou na vrub autorů, stejně jako názory a tvrzení ve studii uvedené. Studie vznikla v rámci a s podporou Strategie AV 21 Akademie věd České republiky a vychází i z výzkumů projektu Grantové agentury České republiky (GA ČR P402/12/G130).

Zdroj: IDEA CERGE-IE


2 komentáře:

Tomáš Barták řekl(a)...

Ani by se nemusely dělat nové výzkumy. Bohatě by stačilo jen používat staré, vždyť závěry jsou pořád stejné. Bez ohledu na barevné spektrum vládní koalice.

mirek vaněk řekl(a)...

Hezká sptudie. Ale nízké platy učitelů jsou tu spoustu let. Co s tím dělali pánové, když byli u moci a mohli situaci ovlivnit? Münich v NERVu, Smolka v Treximě, která spoustu let připravuje národní soustavu kvalifikací.

Okomentovat