18.4.18

ČMOS PŠ: Memorandum - České školství, co chceme

Aktualizovaný text memoranda „České školství – co chceme“, které přijalo Předsednictvo Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na svém jednání 23. března 2018.

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ – CO CHCEME
2018

Školství je společenská priorita zasluhující všestrannou podporu pro jeho stabilní fungování a rozvoj reagující na nové potřeby. Stát musí proto vytvářet podmínky pro činnost školství, a to všestranně ve všech podstatných faktorech, k nimž patří zejména:
 • úroveň řízení
 • materiální a personální podmínky
 • finanční zabezpečení
 • legislativní prostředí

Co chceme?

Řízení školství 

Efektivní řízení školství, které vyžaduje:

 • jasnou koncepci a stabilitu
 • odbourání byrokratické zátěže ve fungování škol
 • vyjasnit vztahy mezi školami a jejich zřizovateli, nepřipouštět politizování řízení škol
 • respektovaní názoru komise při konkurzních řízeních na ředitele
 • optimalizaci sítě škol včetně soukromých a církevních provádět s ohledem na konkrétní region a ve vazbě na demografický vývoj
 • více využívat zpětnou vazbu ověřující dopady realizace přijatých opatření v praxi
 • ve větší míře diskutovat přípravu zásadních rozhodnutí s řadovými učiteli.
 • vyhodnotit postup realizace Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 a podle potřeby tento dokument aktualizovat. 
Postupně posilovat kompetence MŠMT ČR v oblasti metodického řízení a financování veřejných škol a školských zařízení.

Politické strany, které vytvoří vládní koalici, potvrdí, že jednoznačně naplní sliby voličům, pokud jde o vzdělávání nastupující generace.

Vládní prohlášení jednoznačně obsahující přehledná, časově uspořádaná a kontrolovatelná opatření, jak slibované cíle, včetně zajištění finančních prostředků, zabezpečit.

Financování školství 

V souladu s doporučením OECD zvyšovat výdaje na vzdělávání na úroveň vyspělých států EU tak, aby v horizontu do čtyř let (do r. 2022) činily nejméně 6 % z HDP.

Náročnost některých činností ve výchově a vzdělávání ocenit zvýšením příplatku (zejména příplatku za třídnictví) příp. snížením rozsahu přímé pedagogické činnosti.

V souladu s doporučeními OECD zajistit výrazný nárůst platů pedagogických pracovníků tak, aby jejich průměrný plat do konce roku 2020 dosahoval minimálně 130 % celostátní průměrné mzdy.

Řešit disproporce v platové úrovni nepedagogických pracovníků. Jejich průměrný plat od roku 2018 do roku 2020 zvyšovat meziročně o procenta nárůstu průměrné mzdy v ČR, nejméně však o 8 %.

V rozpočtu kapitoly školství zajistit, aby organizační, legislativní a další změny ve školské soustavě byly finančně zabezpečeny.

Pro odměňování zaměstnanců ve školství zachovat systém platových tarifů zohledňujících délku započitatelné praxe.

Zachovat odměňování nepedagogických pracovníků ze státního rozpočtu kapitoly školství.

Zachovat financování školního stravování z prostředků státu.

Využití úplaty za vzdělávání v předškolním, zájmovém a základním uměleckém školství pouze pro výchovně-vzdělávací činnost.

Snižování státních dotací soukromým školám.

Legislativa

Legislativní úpravy vztahující se k platu zaměstnanců ve školství provádět tak, aby byl udržen procentuální podíl nárokových platových složek, zejména tarifu na průměrném platu.

Další vývoj platové úrovně ve školství koncepčně řešit v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky od roku 2020.

Přípravu nových legislativních opatření projednávat transparentně, využívat profesních zkušeností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních.

Připravit novelizaci pracovního řádu pro zaměstnance ve školství.

Reflektovat v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě měnící se náročnost a náplň práce zaměstnanců ve výchově a vzdělávání a zohlednit tyto skutečnosti v zařazování prací do platových tříd.

Zajistit stabilní, jednoznačnou úpravu pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků, zlepšování pracovních podmínek a ochranu při výkonu práce.

Psychickou pracovní zátěž pedagogických pracovníků zakotvit do příslušných právních předpisů jako podstatný faktor pro úpravu pracovních podmínek.

Legislativně zakotvit ochranu učitelek mateřských škol před nepříznivými vlivy pracovního prostředí.

Postavení pedagogických pracovníků a jejich profesní rozvoj 

Chránit pedagogické pracovníky při výkonu jejich povolání před agresí ze strany žáků i rodičů a poskytovat jim bezpečné pracovní prostředí.

Zdokonalovat přípravu budoucích učitelů a přizpůsobovat ji novým potřebám a požadavkům.

Zlepšovat podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich profesní růst a rozvoj.

Věnovat pozornost průběhu inkluze, hodnotit její výsledky a navrhovat potřené změny.

Prosazovat benefity umožňující pedagogům lepší regeneraci psychických i fyzických sil a dostatečný čas pro jejich profesní rozvoj.

Postavení nepedagogických pracovníků v systému vzdělávání 

Zachovat postavení nepedagogických pracovníků jako součást vzdělávacího systému.

Zaměstnanecké vztahy nadále respektovat jako pracovněprávní vztahy k právnickým osobám vykonávajícím činnost školy a školského zařízení.

Centrálně standardizovat pracovní úkony odvíjené od rozsahu a náročnosti práce.

Pozornost věnovat aplikaci nového systému financování regionálního školství ve vztahu k nepedagogickým pracovníkům.

Zařazení nepedagogických činností do platových tříd přizpůsobovat změnám v jejich náročnosti a náplni.

Předškolní vzdělávání 

Zachovat právní úpravu předškolního vzdělávání ve školském zákoně.

Snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol.

Snižování počtu dětí připadajících na jednoho pedagoga.

Vyvolat diskusi o povinnosti zajištění kapacity pro všechny 2 leté děti v mateřských školách. U ostatních věkových skupin zajistit kapacitní podmínky pro jejich předškolní vzdělávání.

Zajistit kvalitní realizaci dalšího vzdělávání v podmínkách mateřských škol.

Základní vzdělávání 

Rozšířit společný základ učiva v Rámcovém vzdělávacím programu – učivo a očekávané výstupy definovat pro jednotlivé ročníky.

Zajistit odbornou personální pomoc školám se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přímo ve školách.

Podporovat manuální zručnosti žáků.

Využívat srovnávací zkoušky pouze jako nástroje pomoci školám a žákům, nikoli jako „segregačního“ nástroje.

Věnovat pozornost průběhu inkluze, hodnotit její výsledky Nenavyšovat podíl žáků na nižších stupních víceletých gymnázií.

Základní umělecké vzdělávání 

Zachovat základní umělecké vzdělávání ve školském zákoně jako pevnou součást na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Zachovat strukturu základního uměleckého vzdělávání a širokou síť základních uměleckých škol.

Zachovat finanční podporu soutěží a talentovaných žáků.

Středoškolské vzdělávání 

Podpořit spolupráci škol a podnikatelského sektoru a více jej zapojit do financování odborného školství.

Zapojit odborníky z praxe do vzdělávání žáků.

Zajistit praktické vyučování v oborech odborného vzdělávání na pracovištích zaměstnavatelů a dalších zařízeních.

Podpořit zahraniční mobilitu žáků lepším využíváním evropských programů.

Školská výchovně-vzdělávací zařízení 

Zachovat školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) ve školském zákoně jako nedílnou součást základního školství.

Vytvořit stejné pracovní podmínky pro výkon vychovatelské profese na plný úvazek, stejně jako u ostatních pedagogických pracovníků (sjednotit úvazky na spodní hranici současně stanovených rozpětí).

Jasně definovat postavení vedoucí vychovatelky v jednotlivých školských zařízeních.

Snížit počet dětí v jednotlivých odděleních školní družiny tak, aby byly dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu dětí.

V Praze dne 23. 3. 2018

Českomoravský odborový svaz pracovníků školstvíZdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

5 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Snižování státních dotací soukromým školám. Odbory které žádají snížení dotací a tím i snížení platů svých členů. Prosím Vás táhněte už někam......

Radek Sárközi řekl(a)...

Z velké části opsáno z programu Pedagogické komory... Škoda, že se školské odbory do této práce nepustily před 15 let, tehdy by tomu možná ještě někdo věřil. Dnes už zcela ztratily důvěryhodnost.

Na rozdíl od školských odborů, které to teprve plánují, Pedagogická komora vše už reálně dělá... Například máme program benefitů pro členy spolku, pomáháme mateřským školám ohledně dvouletých dětí, prosazujeme vyšší příplatky pro třídní učitele, jednali jsme s premiérem i ministrem školství o chybějících prostředcích na nenárokovou část platu kvůli inkluzi, usilujeme o revizi inkluze atd.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Věnovat pozornost průběhu inkluze, hodnotit její výsledky a navrhovat potřené změny.

Měli bychom věnovat pozornost tomu, že ČMOS je spolupachatelem inkluze.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Rozšířit společný základ učiva v Rámcovém vzdělávacím programu – učivo a očekávané výstupy definovat pro jednotlivé ročníky.

Čili osnovy. Docela by mě zajímalo, jak k tomu ČMOS došel. To je názor všech členů?

mirek vaněk řekl(a)...

Ano. Kdyby s tím přišli před 10 lety, tak by to bylo k zamyšlení. Dnes je to úsměvné.
Dnes je jediným řešením rázná akce a toho odbory nejsou schopny. Než se něco zlepší, nebude už na kom sledovat "pozitivní" dopad reforem.

Okomentovat