28.3.18

Zdravice ministra školství ke Dni učitelů

Ze zdravice vybíráme: "Právě učitelé a vzdělávací instituce byli a jsou nositeli mnoha změn. Je proto třeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky, atraktivitu a prestiž, kterou si zaslouží. Jsem rád, že se naše politická reprezentace průřezově shoduje na tom, že podfinancování českého školství je třeba rychle řešit. Do roku 2020 je proto naším společným cílem, aby plat učitele dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Vychovávat budoucí generace je totiž nanejvýš zodpovědný úkol, a tomu musí odpovídat i odměna."

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, milé kolegyně a kolegové,

mám tu čest Vás letos pozdravit u příležitosti Dne učitelů, který se v naší zemi slaví už od roku 1955. V tento den si připomínáme 426. výročí narození Jana Amose Komenského a jeho pedagogický odkaz. Nároky kladené na učitele se od té doby výrazně změnily, stejně jako se změnil samotný pohled na výchovu a vzdělávání. S nástupem moderních technologií také stále více slýcháme pochybnosti, zda je klasická výuka a učitel potřeba, když všechny poznatky si žáci mohou najít na internetu.

Právě odkaz Učitele národů nám ale připomíná, že i když se žáci učí místo latiny angličtinu a místo na tabuli píší do tabletu, podstata práce učitele stojí na neměnných základech: učitel je pro žáka průvodcem světem vzdělávání, měl by zohlednit individuální schopnosti každého dítěte a žáci by měli vědomosti získávat na základě vlastního poznání a zkušeností. Především je ale třeba žáky naučit, že vzdělávání nikdy nekončí a člověk by se měl učit po celý život.

V dnešním stále se zrychlujícím světě platí tato teze o celoživotním učení víc než kdy jindy. Když jsem v 80. letech chodil na základní školu já, učili nás, že pro budoucnost této země bude klíčové hutnictví a těžký průmysl. Dnes učíme žáky těžit spíše informační zdroje a namísto kouřících továren hrají ve světě i u nás prim inovativní služby a flexibilní technologické firmy. Abychom drželi krok s měnícími se požadavky na znalosti a dovednosti, je nutné průběžně revidovat obsah učiva a připravovat revize rámcových vzdělávacích programů. Nově by se mělo změnit například digitální vzdělávání, ale třeba i výuka matematiky. Poslání učitele ale bude i s měnícími se poznatky stále stejné: dát žákům pevný znalostní základ, na kterém budou moci rozvíjet vlastní myšlenky a názory, podpořit v nich touhu po vzdělání a naučit je kritickému a samostatnému myšlení. Naplnění tohoto krásného poslání je v dynamicky se vyvíjejícím světě přehlceném informacemi stále obtížnější.

Právě učitelé a vzdělávací instituce byli a jsou nositeli mnoha změn. Je proto třeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky, atraktivitu a prestiž, kterou si zaslouží. Jsem rád, že se naše politická reprezentace průřezově shoduje na tom, že podfinancování českého školství je třeba rychle řešit. Do roku 2020 je proto naším společným cílem, aby plat učitele dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Vychovávat budoucí generace je totiž nanejvýš zodpovědný úkol, a tomu musí odpovídat i odměna.

Ačkoliv systémové změny můžeme pro zdárný průběh výuky na školách nastavovat na ministerstvu, nejdůležitější část práce je ale samozřejmě na Vás. Vy, kteří jste přijali pozvání na dnešní slavnostní udílení Medailí MŠMT, patříte mezi nejúspěšnější pedagogy, kteří svou výchovnou a vzdělávací činnost vykonávají nadstandardním způsobem, díky čemuž jsou ve svém okolí respektovanými odborníky a zároveň i oblíbenými učiteli a kolegy.

Rád bych Vám všem poděkoval za to, že i přes ne vždy ideální podmínky, dlouhodobě pomáháte k výraznému zkvalitnění českého školství, že se svým žákům často věnujete nad rámec svých povinností a že i díky Vám se tak škola stává lepším místem.

Přeji Vám do další pedagogické práce mnoho úspěchů, energie, inspirace a pocitu zadostiučinění.

Robert Plaga

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Žádné komentáře:

Okomentovat