28.3.18

Závěry Valné hromady Asociace ředitelů gymnázií ČR, která se konala v rámci Celostátní konference AŘG ČR v Táboře ve dnech 21. – 23. 3. 2018

Ze závěrů Valné hromady Asociace ředitelů gymnázií ČR vybíráme: "Členové AŘG ČR jsou znepokojeni tím, že veřejnost ani profesní organizace nejsou dostatečně informovány o záměru a průběhu revize RVP. Požadujeme, aby do revize RVP připravované NUV byli zapojeni odborníci z praxe, tedy učitelé. Vítáme příslib náměstka ministra školství Mgr. Václava Pícla, abychom se zapojili do pracovních skupin. Zároveň žádáme, aby předsedkyně Rady AŘG ČR byla zvána na jednáni o harmonogramu průběhu prací na revizi RVP."


Závěry Valné hromady Asociace ředitelů gymnázií ČR, která se konala v rámci Celostátní konference AŘG ČR v Táboře ve dnech 21. – 23. 3. 2018
Valná hromada přijala tato stanoviska:
1. V oblasti přijímacího řízení:
a) AŘG ČR požaduje zkrácení doby podání zápisového lístku z 10 na 5 pracovních dnů.
Odůvodnění: Současná 10denní lhůta neúměrně a zbytečně prodlužuje průběh přijímacího řízení, které pak koliduje s maturitními zkouškami. Uchazeči jsou většinou rozhodnuti již před samými zkouškami.
b) AŘG ČR navrhuje konání přijímacích zkoušek v jednom termínu při neomezení podání přihlášky na
dvě školy, uchazeč by zkoušky konal na škole uvedené na prvním místě Odůvodnění: Výsledek bude přenositelný na obě školy, dle analýzy Cermatu konání dvou zkoušek a započítání lepšího výsledku na vzorku škol neukázalo téměř žádné rozdíly. V praxi jsou pak často stejní uchazeči přijati na obě školy, stejní uchazeči zůstávají pod čarou a pak jsou doplňováni na volná místa. Tento systém by celé přijímací řízení výrazně zlevnil, zkrátil a omezení výuky na školách z důvodu přijímacích zkoušek by eliminoval na polovinu.
c) AŘG ČR prosazuje elektronické podávání přihlášek prostřednictvím IS, nejlépe přes IS Certis.
Odůvodnění: V současné době je papírové podávání přihlášek zastaralé. Po konzultaci s ředitelem Cermatu by systém fungoval tak, že by ZŠ přenesly data žáků do IS Certis, středním školám by ubylo přepisování údajů z přihlášky do IS. Uchazeči by zvolili pořadí dvou škol, toto pořadí zadá do IS základní škola
2. Revize RVP:
Členové AŘG ČR jsou znepokojeni tím, že veřejnost ani profesní organizace nejsou dostatečně informovány o záměru a průběhu revize RVP. Požadujeme, aby do revize RVP připravované NUV byli zapojeni odborníci z praxe, tedy učitelé. Vítáme příslib náměstka ministra školství Mgr. Václava Pícla, abychom se zapojili do pracovních skupin. Zároveň žádáme, aby předsedkyně Rady AŘG ČR byla zvána na jednáni o harmonogramu průběhu prací na revizi RVP.
3. Útoky na víceletá gymnázia:
AŘG ČR se ohrazuje proti dlouhodobým, nekompetentním, zkresleným a nepodloženým útokům na víceletá gymnázia, která se v poslední době objevují v médiích.
4. Odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků:
AŘG ČR nadále vyzývá politické představitele ke zvyšování platů pedagogických pracovníků tak, aby v roce 2021 dosáhly 150% průměrného platu v ČR. Zároveň žádá zlepšení platových podmínek nepedagogických pracovníků a zvýšení počtu nepedagogických pracovníků na školách. Odůvodnění: Ve školách chybí kvalifikovaní učitelé, již v současné době je kritická situace zejména v některých předmětech – fyzika, matematika, IT, chemie.
Při stále se zvyšující administrativní zátěži (registr smluv, školy jako orgán veřejné moci – datové schránky, GDPR, administrativa přijímacích a maturitních zkoušek atd.) nelze tyto práce zvládat se stejným počtem administrativních pracovníků jako před 25 lety. Žádáme, aby MŠMT co nejdříve vypracovalo slibovaný standard nepedagogických pracovníků, optimální model nepedagogických pracovníků pro jednotlivé typy škol a nastavení výše platů pro jednotlivé kategorie nepedagogických pracovníků. Administrativní práce zvládají školy jen s vypětím všech sil a s mimořádným pracovním nasazením špatně placených současných administrativních pracovníků.
5. Reforma financování RgŠ
AŘG ČR souhlasí s odkladem reformy. Bez zajištění dostatečného objemu finančních prostředků tak, aby nedošlo v žádné škole ke zhoršení současného stavu, jak slibovala bývalá ministryně, AŘG ČR reformu financování podporovat nebude. AŘG ČR proto dále požaduje, aby MŠMT poskytlo školám informaci, jaká bude konkrétní výše nárokových a nenárokových složek platu, aby si ředitelé mohli spočítat dopad reformy na jednotlivé školy.
V Praze dne 27. 3. 2018 PhDr. Renata Schejbalová
předsedkyně AŘG ČR

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Závěry valné hromady nevalné úrovně, chtělo by se říci.
Kdy ředitelé škol vyrazí v jednom šiku směr Karmelitská, aby se brali za lepší pracovní podmínky svých pedagogických sborů? Kdy učiní přítrž všemu osočovaní těchto sborů ze strany samozvaných odborníků na vzdělání, konzultantů, auditorů a ostatních inovativních pomatenců? Kdy vysvětlí široké rodičovské veřejnosti, že spolupráce nespočívá právě a jen v diktování si pro sebe výhodných požadavků na úkor druhé strany?

Okomentovat