12.3.18

NÚV: Porovnání segmentů kurikul Finska a ČR vzhledem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Srovnávací analýza Jana Maršáka, Markéty Pastorové a Renaty Votavové poskytuje základní informace o obsahu a struktuře kurikula Finska a zaměřuje se především na segmenty týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které následně dává do vztahu s odpovídajícími částmi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v ČR s účinností od 1. 9. 2017. V analýze jsou zahrnuty konkrétní informace s komentáři o způsobu vzdělávání žáků se SVP v českém a finském kurikulu (formální začlenění kapitol do kurikula, struktura kapitol, témata společného vzdělávání).


Na dvou záměrně vybraných, odlišných vzdělávacích oborech – Matematika a Vizuální umění – poskytuje analýza informace o strukturování vzdělávacích obsahů oborů a o jejich obsahové koncepci.Pro potřeby hlubšího seznámení se s jejich obsahem jsou oba vzdělávací obory přeloženy a doplněny komentářem týkajícím se porovnání základních odlišností či podobností s českým kurikulem (RVP ZV 2017).

Cílem analýzy je pojmenovat nejvýraznější rozdíly mezi pojetím kurikula Finska a ČR v základním vzdělávání pro žáky se SVP a na tomto základě poskytnout doporučení využitelné pro případné stanovení rámce pro nově koncipované kurikulární dokumenty.Zdroj: NÚV

Žádné komentáře:

Okomentovat