20.3.18

Kdopak nám to tady mluví za učitele? aneb Podvodná Asociace pedagogů základního školství České republiky, o.p.s.

Opakovaně jsme se podivovali na suveréností řady organizací, které hovořily a dosud hovoří jménem učitelů. V článku Kdopak nám to tady mluví za učitele? jsme poukazovali na falešnost a umělost dnes už snad zaniklé Platformy Comenius či na neoprávněné tvrzení Jiřího Zajíčka, předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA, že zastupuje základní školy. V článku Komu vadí spolek učitelů Pedagogická komora? jsme kromě jiného poukázali na paradoxní postoj MŠMT, které opakovaně k jednání zve Asociaci pedagogů základního školství ČR, která nevyvíjí už několik let žádnou činnost. Při kontrole činnosti této organizace jsme však zjistili závažné skutečnosti, které jsou na hranici podvodného jednání.

Asociace pedagogů základního školství České republiky zatajila zřejmě všem partnerům, že se v roce 2014 transformovala na obecně prospěšnou společnost. Podle notářského zápisu ze 30. prosince 2013 se občanské sdružení Asociaci pedagogů základního školství České republiky o.s. transformovalo na základě hlasování patnácti členů sdružení (!!!) do Asociace pedagogů základního školství České republiky, o.p.s., která nemá členy, ale jen předsedu, tříčlennou správní a tříčlennou dozorčí radu. 15 členů občanského sdružení se stalo členy poradního orgánu Republikové rady. Tuto skutečnost Asociace pedagogů základního školství České republiky, o.p.s. neuvedla dosud ani na svém webu.


V posledních dnech funkcionáři Asociace pedagogů základního školství České republiky, o.p.s. vystupují v médiích, aniž by upozornili na skutečný stav: jejich společnost nezastupuje žádné členy, ani není organizací pedagogů. Slovo Asociace je navíc v názvu jednoznačně zavádějící.

Český rozhlas označil v minulém týdnu Michaelu Rybářovou jako místopředsedkyni Asociace pedagogů základního školství, přestože je předsedkyní její správní rady. Blesk.cz pak v pondělí označil Jaroslava Štercla jako předsedu Asociace pedagogů základního školství, přestože je jejím ředitelem. Z těchto dvou mediálních vystoupení můžeme vyvodit, že oba funkcionáři Asociace pedagogů základního školství České republiky, o.p.s., nadále vystupují jako funkcionáři původního občanského sdružení.

Ještě vybíráme ze výroční zprávy společnosti za rok 2016:

APZŠ v tomto roce aktivně spolupracovala s MŠMT ČR, ČŠI ČR a NÚV Praha.

Spolupráce s MŠMT
1. Účast v Platformě Comenius – poradní orgán ministra.
2. Účast v pracovní skupině pro společné vzdělávání – poradní orgán ministra.
3. Připomínkování vyhlášek a zákonů, novel vyhlášek a zákonů.
4. ESF – hodnotitelé a posuzovatelé pro výzvy – další vzdělávání pro následující období
5. Změny financování regionálního školství.
6. Kariérní řád.
7. Udržitelnost projektu VUREES.
8. Připomínkování novel školského zákona.
9. Připomínkování novel zákona o pedagogických pracovnících.
10. Spolupráce na přípravě změn kurikulárních dokumentů.

Spolupráce s ČŠI ČR
1. Účast v poradním týmu náměstka ústředního školního inspektora
2. Spolupráce při stanovování dokumentů ČŠI
3. Realizace projektu InspIS SET a InspIS - ŠVP

Spolupráce s NÚV v Praze
1. Posuzování upravovaných dokumentů a ustanovení RVP a ŠVzdP
2. Úpravy a změny v RVP ZV – společné vzdělávání
3. Webináře pro pedagogy – cykly webinářů
4. Odborné konzultace a spolupráce v oblasti společného vzdělávání

Stanoviska, postoje, vyjadřování se k problematice stavu české vzdělávací soustavy
1. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků po vstupu do účinnosti novelizovaného zákona o pedagogických pracovnících.
2. Problematika málotřídních škol a vzdělávání podle RVP ZV
3. Změny v realizaci přijímacího řízení na SŠ – podoba přijímacích zkoušek
4. Byrokracie ve školství
5. Domácí vyučování na v ZŠ
6. Stanoviska k připravovanému Kariérnímu řádu pro pedagogy
7. Problematika financování škol
8. Realizace společného vzdělávání ve školách, přínosy, hrozby
9. Realizace souvislého studijního volna pro pedagogické pracovníky vyhraněného k dalšímu intenzivnímu individuálnímu vzdělávání
10. Šablony v české vzdělávací soustavě

Zapojení a činnost členů v institucích, projektech a grantech
1. Členství a Akreditační komisi MŠMT pro DVPP: Mgr. Jaroslav Štercl
Mgr. Michaela Rybářová

2. ČŠI NIQES: Mgr. Jaroslav Štercl – člen poradního týmu vedení projektu
Mgr. Anna Doubková – lektor (InspIS ŠVP, InspIS SET, InspIS e-learning)
PaedDr. Karel Tomek – lektor (InspIS ŠVP, InspIS SET, InspIS e-learning)
Mgr. Dana Svobodová – lektor (InspIS ŠVP, InspIS SET, InspIS e-learning)
Mgr. Anna Sládková – prezentace projektových aktivit

3. Komenský a my – partnerství soutěže, mediální podpora ředitele APZŠ ve spolupráci s redakcí Učitelských novin, účast na vyhodnocení a ocenění nejlepších autorů, prací a učitelů v rámci celostátního kola soutěže.

4. UNESCO: Mgr. Jaroslav Štercl – člen Českého výboru rady UNESCO
- člen sekce pro výchovu, vědu a informatiku

5. Josef Vondráček – spolupráce se Školskou komisí ÚV ČSSD

6. CERMAT
Mgr. Anna Sládková - příprava testovacích úloh z oboru matematiky pro testování ve školním
roce 2015/2016

7. Mgr. Hana Štusáková – účast na jednáních ČMOS

8. Účast dalších členů na konferencích a seminářích k problematice školství

9. Připomínkování materiálů NÚV

10. Mgr. Anna Sládková – spolupráce se Státním zdravotním ústavem v oblasti škol podporujících zdraví.(...)

Spolupráce s médii.
Ředitel společnosti a členové správní rady se účastnily natáčení televizních a rozhlasových
vstupů pro celostátní média: Česká televize a Český rozhlas na různá aktuální témata, ve
kterých vyjadřovali postoje a stanoviska APZŠ k dané aktuální tématice.

Ředitel společnosti v přímých vstupech jednotlivých kanálů Českého rozhlasu má opakovaně
prostor pro sdělení stanovisek, prezentaci názorů a účast v diskuzích s dalšími hosty z řad
odborných kruhů nebo pedagogické i ostatní veřejnosti na daná aktuální témata nebo i další
témata z oblasti školství a sektorů činností, do kterých problematika školství přesahuje.


5 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Ale pilně se vyjadřují ke všemu:
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/528679/osvobodme-deti-od-domacich-ukolu-jsou-nezakonne-tvrdi-tata-partak-co-na-to-ucitele.html

tyrjir řekl(a)...

Asi založím tříčlennou neziskovku Vesmír, abych mohl mluvit do všeho. O tom, že ji MŠMT a NÚV akceptují, nepochybuji. :)))

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nejdůležitější na obrázku je záložka vzdělávání. O to jde.

Radek Sárközi řekl(a)...

Karel Tomek - to je firma Infra, ne?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nic nového před tabulí. Když se zcukne Feřtek, Kartous, Slejška, Hřebecký a Kaderka, je naše odborná pedagogická veřejnost kompletní a v plné inovačně poradní pohotovosti.

Okomentovat