6.3.18

E-kniha pro vás: Rok poté – dopady reformy společného vzdělávání

Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jež mělo za cíl zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako společné vzdělávání. Přestože ještě stále trvá takzvané přechodné období, kdy dochází k souběhu původní a nové legislativy, cílem šetření bylo zjistit, jak nastupující změny vnímají ředitelé a učitelé základních škol a jak celkově hodnotí zkušenost s poskytováním podpůrných opatření žákům, kteří je potřebují.

Aktuální zpráva přináší zjištění o změnách ve školách a třídách z pohledu ředitelů a učitelů, ukazuje, v čem nová legislativa prospěla a kde přetrvávají překážky v úspěšném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popisuje zkušenosti škol se společným vzděláváním, s financováním podpůrných opatření a se související administrativou. Dále představuje zjištění o informovanosti pedagogů ohledně legislativních změn označovaných jako společné vzdělávání, o metodické podpoře poskytované školám, o realizaci vybraných podpůrných opatření, o vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání a v neposlední řadě o spolupráci škol se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty.

Doporučení

Doporučujeme zajistit jednotný postup při financování podpůrných opatření, který bude řízený ze strany MŠMT a bude pokrývat sto procent nákladů na doporučená podpůrná opatření. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dále doporučujeme v rámci změny financování regionálního školství zahrnout asistenta pedagoga a speciálního pedagoga do personálního standardu školy – na počet žáků stanovit základní výši úvazků těchto pracovníků, na které by škola automaticky dostávala prostředky ze státního rozpočtu. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doporučujeme ve spolupráci s pedagogickými fakultami a dalšími poskytovateli kvalifikačního vzdělávání pro asistenty pedagoga navýšit počet kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga a obsah kurzů orientovat na praxi ve škole. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vysoké školy, neziskové organizace, další poskytovatelé kvalifikačních kurzů

Doporučujeme, aby Národní institut pro další vzdělávání posílil nabídku vzdělávacích kurzů v oblasti inkluzivního vzdělávání o téma spolupráce učitele s asistentem pedagoga. – Národní institut pro další vzdělávání

Ke zvýšení kvality pedagogické asistence doporučujeme zavedení standardu asistenta pedagoga a systémové zajištění metodického vedení asistentů pedagoga. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doporučujeme ve spolupráci s pedagogickými fakultami zajistit více absolventů oboru speciální pedagogika navýšením počtu přijímaných studentů ke studiu tohoto oboru, a rozšířením nabídky kvalifikačního studia v rámci programů celoživotního vzdělávání. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vysoké školy

Doporučujeme vznik standardizované metodiky pro pracovníky školských poradenských zařízení k určování druhů a stupňů podpůrných opatření, která umožní shodu různých hodnotitelů při stanovení stupňů podpůrných opatření u konkrétního dítěte. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání

Doporučujeme zajistit funkční, jednotné a uživatelsky jednoduché formuláře pro poradenská zařízení i školy, které minimalizují administrativní zátěž. V doporučení školského poradenského zařízení ke stanovení podpůrných opatření je třeba uvádět informace, které škola nezbytně potřebuje k zajištění vzdělávání žáka (informace o závěrech vyšetření, včetně druhu znevýhodnění uvedeném v § 16 odst. 9 školského zákona), z informací ze závěrů vyšetření by měly být zřejmé zjištěné či očekávané dopady diagnostikovaného znevýhodnění na vzdělávání žáka a jeho zapojení v kolektivu. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Konkrétně doporučujeme vytvořit: — vzorový formulář plánu pedagogické podpory pro předškolní vzdělávání, — metodiku k vyplňování vyhláškou stanovených formulářů s více různými příklady
vyplnění formulářů (například u plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu – příklady pro mateřské školy, první stupeň základních škol, druhý stupeň základních škol a střední školy reflektující různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb).

V případě individuálního vzdělávacího plánu jako podpůrného opatření doporučujeme postupovat pouze podle § 16 školského zákona, a nikoliv současně i podle § 18 téhož zákona. Od rodičů by měl být požadován souhlas s poskytováním tohoto podpůrného opatření, a nikoliv ještě žádost vyřizovaná ve správním řízení; jedná se o zbytečný úkon, který administrativně zatěžuje ředitele škol. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doporučujeme navýšit počet pracovníků ve školských poradenských zařízeních, aby bylo zajištěno dodržování stanovených lhůt pro zahájení vyšetření a mohly být plošně realizovány pravidelné metodické návštěvy škol, které jsou ze strany škol velmi žádané. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje

Doporučujeme systémově podpořit rozšíření služeb poskytovaných speciálními pedagogy ze škol zřízených podle § 16 odst. 9 (speciálních škol) směrem k žákům se zdravotním postižením z běžných základních škol. Dále doporučujeme systémově podpořit bývalé základní školy praktické, které se transformovaly na běžné základní školy (například zajištěním vybavení pro odborné učebny pro výuku na druhém stupni apod.). – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doporučujeme vytvořit a šířit jednotný a věcně správný výklad legislativních předpisů. Doporučujeme celkově posílit informovanost pedagogických pracovníků na vhodném webovém portále (například Metodickém portále RVP) prostřednictvím pravidelného zveřejňování informací srozumitelně vysvětlujících legislativní změny, nabízejících výklad pojmů a termínů v oblasti inkluzivního vzdělávání, inspirativních příkladů z praxe i příkladů protiprávní či odborně nesprávné praxe, kazuistik demonstrujících vhodné postupy řešení apod. Dále doporučujeme sjednotit a ověřovat výklad legislativy od pracovníků přímo řízených organizací MŠMT a proškolených implementátorů inkluzivního vzdělávání. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání

Doporučujeme legislativně upravit poskytování zdravotních služeb ve školství (podávání medikace apod.). – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nooo, že by někdo dostal rozum?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Pořád si myslím, že taková "kniha" měla vzniknout předtím, po testování na malém vzorku (bez ohledu na to, co je v této knize, nečetl jsem to).

Jana Karvaiová řekl(a)...

ANO

Okomentovat