26.2.18

Zápis z kulatého stolu na téma „Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole? Představení vize nového obsahu výuky informatiky a informatického myšlení od MŠ po SŠ“

Cílem kulatého stolu dne 8. února 2018 bylo posbírat náměty k probíhající aktualizaci RVP k oblasti informatiky a ICT.


Zápis z kulatého stolu na téma
„Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole? Představení vize nového obsahu výuky informatiky a informatického myšlení od MŠ po SŠ“
ze dne 8. února 2018

Závěry:
Cílem kulatého stolu bylo posbírat náměty k probíhající aktualizaci RVP k oblasti informatiky a ICT.
 • účastnici byli seznámeni s novým rámcem výuky informatiky - https://bit.ly/InfMysleni
 • účastníci a další zájemci mohou vyplňovat dotazník zpětné vazby k pojetí nové informatiky - https://bit.ly/DotaznikIM
 • Z vystoupení projektu PRIM doc. Jiřího Vaníčka vzešly tyto podněty zejména pro MŠMT
  • Zveřejnit co nejdříve oficiální aktualizaci RVP z informatiky (pracovní verze dostupné od zahájení projektu nejsou nyní dostačující)
  • Vydat metodické doporučení pro školy pro realizaci výuky informatiky v rámci stávající oblasti ICT, případně podpořit realizaci pokusného ověřování
  • Zkvalitnit metodickou podporu pro výběrová řízení, aby se daly nakoupit ty pomůcky, pro které vytváříme vzdělávací materiály.
 • Na závěr akce byli přítomní vyzváni, aby předávali příklady dobré praxe DigiKoalici. NÚV také sbírá informace o školách, které již obsah informatiky do svých školních vzdělávacích programů zapracovali a mohou tak jít příkladem ostatním.
Průběh jednání
Podklady k jednání
 • Dotazník pro zpětnou vazbu – příloha 07
 • Zvukový záznam akce – příloha 06
 • Pozvánka na akci – příloha 08
Zápis 8. 2.
 • Úvodní slovo
  • Fidrmuc – přivítání, představení cíle koordinační skupiny, změny ve vedení DigiKoalice (od 15/1 předsedou DigiKoalice Ing. Ivan Pilný)
 • Úvodní představení – p. Naske – viz příloha 01
  • Aktuality z DigiKoalice, 81 členů
  • Představení závazků, kterými členové se věnují formálnímu vzdělávání i neformálnímu vzdělávání a věnují se rozvoji informatiky a informatického myšlení
  • Soutěže – Bobřík informatiky, programovací jazyk
  • Microla, Microsoft, ČSKI, NIDV, JŠI, AV media, zapojené školy..
  • Proč digitální pracovní místa?
   • Každá práce, kde potřebujeme digitální technologie
   • Má smysl téma otevírat a představovat, co znamená práce v IT
  • termíny, pozvánky na další akce, pozvání ke spolupráci s DigiKoalicí
 • Představení projektu PRIM – Doc. Jiří Vaníček - viz příloha 02
  • Představení projektu PRIM
  • Jak to udělat, aby roboti nebrali lidem práci? Když je budu umět opravovat
  • Naplnění SDV musí přinést základní změnu informatiky
  • Je nutné směřovat od obsahu výuky k rozvoji osobnosti
  • Informatické myšlení = rozvíjení myšlenkových procesů žáka zahrnující formulování problémů a jejich řešení ve formě, kterou by mohl snadno a bezmyšlenkovitě realizovat agent zpracovávající informace
  • Informatika jako součást všeobecného vzdělání
  • Cíl projektu – poskytnout podporu učitelům, ovlivnit veřejnost ve prospěch lepší pozice informatiky ve společnosti, věnovat se žákovi od nejútlejšího věku
  • 3 oblasti informatiky  - programování, informatika, robotika
  • Představeny hlavní výstupy projektu včetně změn způsobů výuky, příklady úloh (viz prezentace)
  • Závěr – je potřeba podpory MŠMT:
   • Zveřejnit nové RVP z informatiky
   • Zařídit  udílení výjimek pro pilotní výuku podle projektu (NÚV, ČŠI)
   • Zkvalitnit metodickou podporu pro výběrová řízení
  • Dotaz – termíny? – první materiály budou k dispozici po letních prázdninách 2018
 • Příklad z praxe – ZŠ – Filip Vaculík - viz příloha 03
  • Krize – špatná vybavenost škol
  • Mají 3D tiskárnu jako jedná škola s pouze s 1. stupněm
  • Výuka ICT v každém ročníku, od 1. ročníku
  • Propojení do různých předmětů, do školních akcí, práce skrz ročníků, celoškolní projekty
  • Cíle výuky
   • Vytvoření správných návyků (např. správné sezení i počítače), osvojení základních dovedností, rozhled, vymezení bezpečných hranic
   • Viz prezentace – náplň výuky pro jednotlivé ročníky
  • Apel – podpora MŠMT
 • Příklad z praxe – SŠ – Ondřej Mandík - viz příloha 04
  • Viz prezentace – přání na využívání DT napříč předměty vs. Realita
 • Představení vize RVP – Daniela Růžičková – viz příloha 05
  • Podrobné informace v prezentaci
 • Panelová diskuze – viz zvukový záznam – příloha 06

Zpracovali Klára Daňková a Petr Naske, 23. únor 20185 komentářů:

krtek řekl(a)...

Je to všechno moc hezké, ale:
1) na základních školách nemají učitele fyziky a matematiky, natož informatiky;
2) na mnoha středních školách nemají děti šanci se svým způsobem myšlení dosáhnout na algoritmizaci;
3) pokud základní školy nenaučí základy tabulkových kalkulátorů a textetových editorů, je jasné, že toto střední školy musí dohnat jako první (myslím styly, použití vzorců (absolutní/relativní odkaz), základní funkce (suma, průměr, max, min) a grafy a jejich úpravy). A to už nemluvím o prezentacích, které se vyrábějí jak na běžícím páse, ale použít šablonu umí málokdo.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Dobrý den!
1. Nějak mi asi unikla plánovaná hodinová dotace
2. Většina těch rádoby kompetencí se stále vyhýbá konkrétní informaci, co má žák umět!
3. Dokud nebude jasně stanoveno ve kterých jiných předmětech se má žák konkrétně naučit pracovat s textovým a tabulkovým procesorem, s grafickým rastrovým a vektorovým programem, s programem na editaci zvuku a videa, musíme to učit v informatice.
4. Většina těch kolonek v návrhu jsou prázdné, nicneříkající fráze a plky. Proč se stále nemůžeme naučit, ale vyjmenovat? Tak je to o biflování příruček nebo o výuce?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

První stupeň - Programování
- rozpozná různé algoritmy, které vedou ke stejným výsledkům, v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; program otestuje a opraví v něm případné chyby

Střední škola - Programování
- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; program otestuje a opraví případné chyby v něm

Od složitého k jednoduchému, nebo si z nás, učitelů informatiky někdo dělá blázny????

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Perly například:

1. stupeň
- vlastními slovy popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví a znázorní ji
- rozpozná různé modely, které reprezentují tutéž skutečnost
- popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení
- upraví připravený postup pro obdobný problém; ověří správnost jím navrženého postupu, najde a opraví v něm případnou chybu
- v přirozených systémech rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
- rozpozná nestandardní chování digitálních zařízení a požádá o pomoc

O čem to prosím Vás vlastně je???
Ten kdo takové slinty psal, učil někdy něco děti?
A to je má nějak zaujmout?
My s páťákama děláme animované prezentace se zvukem, stříháme video, upravujeme zvuky, sami si fotíme, v excelu počítáme všechno, co se učí v matice, malujeme obrazy v Photopaintu včetně vrstev, vytváříme fotomontáže, programujeme ve Scratchi a v Hodině kódu, ale takové kraviny, co se tady píšou, by mě ani vesnu nenapadly.
P.S.
- tohle mě opravdu rozesmálo: rozpozná podezřelé situace a informace na internetu a "požádá o pomoc dospělou osobu" - no tak to některé děti umí už když se narodí.....

Nicka Pytlik řekl(a)...

A tak si pytlici říkají, co až tak významného se ve školství a společnosti vůbec změnilo od dob, kdy nebohé učitelky bez rozdílu svojí aprobace trávily mnohá odpoledna na školeních, kde se pilně zabývaly významem všech pěti bitů příznakového registru procesoru Intel 8080A, protože někdo jasnozřivý až tam úplně nahóře nabyl přesvědčení, že vzdělávání dětí a mládeže napříč vyučovacími předměty v duchu moderní doby se bez toho ale naprosto ani náhodou neobejde. Mnohé zdatné budoucí inovátorky pak postoupily až na úroveň znalosti a dokonce i používání naprosto božího bejzikovkého příkazu goutúúú!

Okomentovat