1.2.18

Václav Korbel a Michal Paulus: Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna

Ze studie IDEA, CERGE-EI, Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., vybíráme: "Hlavním zjištěním výzkumu je, že moderní přístupy mají poměrně výrazný pozitivní vliv na formování sociálně-emočních schopností žáků, a to konkrétně na vnitřní motivaci a sebedůvěru. Empirická zjištění přitom nezavdávají důvody k obavám, že by se používání moderních metod dělo na úkor výsledků žáků v matematice a dalších odborných předmětech. V případě používání klasických metod shledáváme rozdílné dopady na sociálně-emoční schopnosti jak chlapců, tak dívek. Zatímco v případě dívek mají dopady pozitivní, v případě chlapců negativní. Moderní metody naopak zvyšují obdobně sociálně-emoční schopnosti u obou pohlaví."

Shrnutí

  • Empirické výzkumy opakovaně odhalují důležitost sociálně-emočních schopností dětí pro úspěch ve škole, v dalším studiu, v budoucí práci i životě. Sociálně-emoční schopnosti zahrnují mimo jiné sebedůvěru, vnitřní motivaci a sebekontrolu. Výzkumy však poskytují pouze kusé zjištění ohledně toho, jak k rozvoji těchto schopností přispívají různé výukové metody ve školách. V této studii zkoumáme, zda a nakolik intenzivnější využívání určité vzdělávací metody rozvíjí sociálně-emoční schopnosti a testovatelné studijní výsledky.
  • V mezinárodním srovnání patří Česká republika k zemím s vysokou mírou využívání klasických vzdělávacích metod, jako je například frontální výuka a důraz na memorování poznatků, a s nízkou mírou využívání metod modernějších, jakými jsou například interaktivní práce v menších skupinách nebo vysvětlování látky na reálných příkladech.
  • Naše zjištění na datech z 8. tříd v České republice ukazují, že moderní výukové metody přispívají k rozvoji sociálně-emočních schopností a zároveň nemají negativní vliv na výsledky žáků v testovaných předmětech. Klasické vzdělávací přístupy sociálně-emoční schopnosti nerozvíjí.
  • Výukové metody mají odlišné dopady na chlapce a dívky. Zatímco moderní metody rozvíjí sociálně-emoční schopnosti jak chlapců, tak dívek, klasické metody mají negativní dopad na vnitřní motivaci a sebedůvěru chlapců. Klasické metody tedy posilují rozdíly mezi dívkami a chlapci.
  • Zjištění studie tedy hovoří ve prospěch intenzivnějšího využívání moderních metod ve výuce na těch českých školách, kde se používají málo. Z výsledků také vyplývá, že částečná změna kompozice přístupů ze strany učitelů (moderní versus klasické) by mohla mít nezanedbatelný pozitivní dopad na rozvoj sociálně-emočních schopností žáků.

Zdroj: IDEA.CERGE-EI.cz


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici za těch dvaatřicet let vyzkoumali, že žáci, kteří byli na střední škole schopni a ochotni vstřebat i věci ne právě zábavné, bez větších problémů dosáhli potřebného vzdělání ke kvalitnímu, tedy odborně podloženému a svědomitému výkonu svojí profese.

Okomentovat