21.2.18

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Asociace ředitelů gymnázií ČR navrhuje zrušit navrhovaný model financování, popřípadě odložit do doby, než bude na nový model financování dostatek finančních prostředků.

Stanovisko AŘG ČR k návrhu NV, kterým se stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Zásadní připomínky:

1. Požadujeme zrušit dvouleté náběhové období a přílohu č. 1 NV:
AŘG ČR zásadně nesouhlasí se zavedením dvouletého náběhového období a se snížením hodnoty PHmax. Na mnoha školách snížením PHmax nebude moci být zachován ani současný stav při dělení hodin. Navržené hodnoty nedosahují u gymnázií maximální počet týdenní hodinové dotace uvedený původně v RVP G v roce 2007. Bývala ministryně Kateřina Valachová několikrát uvedla, že změna financování nepřinese negativní dopad na žádnou školu a zároveň přinese zvýšení kvality vzdělávání, jelikož výuka bude probíhat v menších skupinách. Často hovořila o nutnosti zkvalitnit výuku dělením hodin, a to zejména u matematiky. Požadujeme, aby hodnoty PHmax byly ve výši Přílohy č. 2, která již byla projednána a schválena.

2. K § 5:
Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávacího plánu na střední škole není započítán do počtu žáků ve třídě žádným koeficientem jako na základní škole. Požadujeme stejnou výši pro žáka střední školy jako pro žáka 2. stupně základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, jak je uvedeno v § 5, odst. 3.

Závěr:
AŘG ČR nepodpoří změnu financování regionálního školství, dokud nebude známa průměrná výše nárokové a nenárokové nadtarifní složky platu. Bez znalosti objemu finančních prostředků nejsme schopni si spočítat dopad reformy financování na jednotlivých školách. V období března již začínáme připravovat úvazky na další školní rok a nevíme, s jakým objemem hodin a finančních prostředků máme pro příští školní rok počítat.

MŠMT předpokládá zavedení změny financování RgŠ již od září 2018, dosud však po dvouleté přípravě nejsou schváleny prováděcí předpisy, snižuje se hodnota PHmax. Předpokládali jsme, že reforma financování zlepší podmínky ve vzdělávání, jak bylo několikrát avizováno MŠMT. Je zřejmé, že bez výrazného navýšení finančních prostředků není možné reformu realizovat.

Z výše uvedených důvodů AŘG navrhuje zrušit navrhovaný model financování, popřípadě odložit do doby, než bude na nový model financování dostatek finančních prostředků.

V Praze dne 8. 2. 2018

PhDr. Renata Schejbalová, v.r. předsedkyně AŘG ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat