20.2.18

Představení projektu Resortní informační systém MŠMT

31. ledna 2018 se ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT konalo setkání, jehož cílem bylo seznámení odborné veřejnosti s projektem Resortní informační systém MŠMT. Tento projekt byl zahájen v prosinci minulého roku a je financován z ESF v celkovém objemu téměř 135 milionů korun.Zápis z jednání
Představení projektu Resortní informační systém MŠMT


Termín konání:
31. ledna 2018, 14:00 – 16:00 hod.


Místo konání:
Velký zrcadlový sál, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1


Přítomni:
MŠMT:
Mgr. et. Mgr. Dana Prudíková, Ph.D, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů
Ing. Václav Jelen, Ing. et. Bc. Petra Voráčková, Mgr. Petr Svojanovský, Ing. Jan Král, Ph.D.
Mgr. Martin Fíla, Mgr. Tomáš Fliegl, Ing. Dagmar Horáčková, Mgr. Dušan Hrstka, Mgr. Patrik Kubas, Ing. Jaromír Nebřenský, Mgr. Jan Novotný, Mgr. Iveta Valachová


Hosté:
Mgr. Antonín Blatný (BAKALÁŘI software s.r.o.), Olga Buchmanova (Applied Software Consultants, s.r.o.), Ján Gottweis (Applied Software Consultants, s.r.o.), Ing. Josef Jirásek (MV ČR), RNDr. Michaela Kleňhová (CZVV), Jiří Kotě (Edookit s.r.o.), Bc. Vladimír Matějíček (za zpracovatele studie proveditelnosti – Equica a.s.), Bc. Kamil Melichárek (ČŠI), PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR), Bc. Dušan Petráš (SZR ČR), Ing. Tomáš Rieger (ŠKOLA ONLINE a.s.),  Filip Vaculík (JŠI), Ing. Jiří Zíka (CZVV)


Cíl akce:
Seznámení odborné veřejnosti s obsahem projektu RIS MŠMT, v rámci něhož vznikne jednotná resortní informační platforma pro zefektivnění výkonu státní správy ve školství.


Program:
 1. Úvodní slovo (Dana Prudíková, náměstkyně sekce legislativy a mezinárodních vztahů)
  • přivítání účastníků
  • představení členů týmu
  • obecné seznámení s problematikou
  • důvody setkání
 2. Seznámení s projektem a záměry směřujícími k rozvoji a řízení informatizace resortu (Václav Jelen, ředitel gesčního odboru školské statistiky, analýz a informační strategie)
  • Představení RIS  (Petr Svojanovský, vedoucí oddělení informační strategie)
   • Důvody a východiska realizace RIS
   • Datová informační politika resortu
   • Cíle a přínosy realizace RIS
   • Hlavní cílové skupiny
  • Technická specifikace RIS a CIS (Jan Král, oddělení informační strategie)
   • Technické zadání
   • Technické požadavky na systém
   • RIS – propojené systémy
   • Procesy/agendy podpořené CIS
   • CIS – aplikační architektura
   • RIS – základní architektura
   • Hlavní přínosy projektu
  • Financování projektu (Petra Voráčková, manažerka projektu)
   • Finanční prostředky z IROP – výzva č. 26
   • Etapy projektu
 1. Diskuze
 2. Závěr, poděkování přítomným za účast a případnou budoucí spolupráci


V rámci diskuze byly položeny a zodpovězeny následující otázky:


F. Vaculík (Jednota školských informatiků):
 1. V návaznosti na podanou informaci, že někteří přítomní již byli se systémem seznámeni, bychom rádi věděli, zda je možnost vyzkoušet testovací verzi RIS, respektive zda taková verze existuje.   
Odpověď: Žádná testovací verze neexistuje, aktuálně se nacházíme ve fázi přípravy zadávacího řízení na dodavatele RIS. Vybraní zástupci ministerstva a jemu podřízených organizací byly s projektem rámcově seznámeni během vnitřního připomínkového řízení, resp. na prezentaci výsledků studie proveditelnosti v průběhu minulého roku.
 1. Bude RIS umožňovat předávání veškerých dat obsažených v matrice škol?
Odpověď: Údaje, které jsou v matrice obsaženy, a které lze předávat, stanovují zákonné předpisy, a priori se nepředpokládá rozšiřování tohoto fondu, každopádně RIS bude vytvořen tak, aby umožňoval efektivní práci s datovým fondem (strukturou dat). Základním přínosem RIS by mělo být odstranění duplicit, což je výchozí podmínkou pro zefektivnění předávání dat.
 1. Zmínili jste Document management system (DMS), znamená to, že školy budou moci do RIS/CIS ukládat své interní dokumenty?
Odpověď: Nikoliv, RIS není zamýšlen jako datové úložiště, v tomto smyslu se jedná o DMS k podpoře ministerstvem vykonávaných agend (zejména souvisejících se správním řízením).
 1. Zmínili jste Identity management (IDM), pro jaké skupiny se předpokládají uživatelské účty?
Odpověď: Pro jednotlivé právnické osoby – školy, školská zařízení, správní úřady, zřizovatele atd. – resp. pro fyzické osoby, které je zastupují, vždy v rozsahu podle úrovně jejich oprávnění.
 1. Bude existovat možnost vyjádřit se k návrhům řešení RIS a připomínkovat je?
Odpověď: Naší snahou je, aby návrh RIS byl co nejvíce konsensuální a vyhovoval tak ideálně celému resortu; tedy jeho oponentura je nejen možná, ale žádoucí a tedy velmi vítaná.
 1. Budou v rámci projektu vyhrazeny finanční prostředky na odměnu případných externích poradců (z řad této platformy)?
Odpověď: Tato možnost zatím nebyla uvažována, nicméně pokud bude rozsah případné participace hodný zřetele, budeme se pro takové případy samozřejmě snažit prostředky nalézt.


Ing. J. Jirásek (Ministerstvo vnitra):
 1. Počítá tento projekt také se zapojením soukromých škol a jiných institucí?
Odpověď: Jak již bylo prezentováno, projekt RIS počítá se zapojením institucí, které jsou vedeny v rámci školského rejstříku, dále zřizovatelů škol a správních úřadů.
 1. Je plánováno propojení RIS s informačními systémy jiných resortů (například s IS resortu zdravotnictví)?
Odpověď: Předpokládá se primárně publikace údajů prostřednictvím eGSB, nicméně v případě jiných resortů, které budou mít oprávnění přistupovat k datům, bude možné jejich připojení prostřednictvím komunikačních rozhraní (např. webové služby).


PhDr. O. Neumajer, Ph.D. (konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR):
 1. Poskytne RIS prostředí mateřským školám pro evidenci a předávání údajů v souvislosti se zavedením povinnosti MŠ předávat ministerstvu údaje v podobě individuálních vět o dětech?
Odpověď: Pokud bude tato povinnost zavedena, pak ano. Přirozeně ale jen v základní verzi nezbytné pro naplnění povinnosti podle § 28 školského zákona tak, aby vznikla alternativa pro minimalizaci finanční zátěže na straně MŠ.


Bc. D. Petráš (Správa základních registrů):
 1. Existuje záměr využít v rámci přihlašování také funkcionalit aktuálně budované národní identitní autority (kdy předpokládaným nosičem elektronické identity bude občanský průkaz s čipem)?
Odpověď: Pokud bude tato funkcionalita shledána funkční, efektivní a přínosnou, pak zcela jistě ano.


RNDr. M. Kleňhová (CZVV):
 1. Uvažujete o tom, že data v rámci RIS budou ukládána na jednom centrálním místě?
Odpověď: V rámci CIS jistě ano, v případě RIS se však bude jednat především o využívání publikačních služeb jednotlivých IS zahrnutých do konceptu RIS.
 1. Je z hlediska anonymizace dat příklon spíše ke školskému identifikátoru nebo se toto bude řešit prostřednictvím funkcionalit základních registrů?
Odpověď: V tuto chvíli se přikláníme k využívání nástrojů eGovernmentu (využití AIFO), nicméně školský identifikátor není v rozporu s touto strategií.


Ing. J. Zíka (CZVV):
 1. Dotaz ohledně aktuálnosti dat evidovaných v rejstříku škol a v inf. systémech CZVV – často nejsou tato data shodná, CZVV má data přesnější.
Odpověď: Samozřejmě, že publikace aktuálních dat je základním požadavkem na CIS. Současně platí, že s ohledem na zákonné předpisy jediná platná data poskytuje rejstřík škol; nicméně právě od komunikace mezi jednotlivými systémy implementovanými v rámci RIS se očekává v tomto ohledu velký přínos, neboť online komunikací může být vyvinut včasný tlak na aktualizaci údajů ve školském rejstříku na zřizovatele (prostřednictvím jimi zřizovaných škol a školských zařízení). Již nyní připravujeme ve stávající podobě školského rejstříku publikaci informací prostřednictvím webových služeb.
 1. A bude to dříve než v roce 2021?
Odpověď: Zcela jistě ano. Realizace již probíhá.

Příloha: Prezentace k projektu RIS

Žádné komentáře:

Okomentovat