26.2.18

Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (odklad změny financování regionálního školství)

Nejkratší novela zní: "V čl. IV se slova „1. září 2018“ nahrazují slovy „1. září 2028“."ZÁKON ze dne ..................... 2018, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V čl. IV se slova „1. září 2018“ nahrazují slovy „1. září 2028“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a
nezbytnost navrhované právní úpravy V loňském roce přijatá novela zásadním a revolučním způsobem mění financování regionálního školství. Odhadované náklady (samotnými předkladateli) jsou asi 5 mld. ročně, ovšem neproběhl žádný relevantní průzkum, zda se jedná o reálné číslo nebo jen zbožné přání. Pod ideovým tlakem přijatá novela 101/2017 Sb. a změna financování ohrozí stabilitu a funkčnost financování regionálního školství. Tato novela si klade za cíl odložit účinnost tohoto zákona a vyvolat vážnou odbornou a politickou debatu na toto zásadní školské téma. Přijatá novela, krok k tzv. nákladovému financování, je nebezpečná z následujících hledisek: a) Výrazné, volatilní a nesystémové tlaky na státní rozpočet: Zatím známe hroucení systému (a noční zasedání českých vlád) jen v zdravotnictví, nyní je vytvořen systém, který hrozí otřást i kapitolou školství. b) Nesystémovost: Financovat jde buď přísně nákladově se silnou centrální autoritou, která ruší a optimalizuje školy, stanovuje podrobnosti o mzdách, počtech dětí ve třídě, počtu škol, počtu vzdělávaných, počtu vyučovacích hodin ... (Takto se financovaly školy např. za komunismu, který silnou centrální autoritou disponoval.) Nebo na základě principu, že máme cca 120 mld. Kč na cca 1,5 milionu dětí a mladých lidí, které chceme vzdělávat. A peníze putují do škol za těmito dětmi (na jedno připadá cca 80 tisíc korun ročně).
Jakýkoli jiný způsob je kočkopes mezi oběma systémy, který nemůže fungovat. c) Demotivace pro vzdělávací elity: Pro ředitelé úspěšných a naplněných škol je novela roku 2017 neuvěřitelně demotivující a ničící zcela přirozenou součást jejich konání. Pokud finance putují do škol podle jiných (složitých a nesystémových) kritérií, přijde rezignace na snahu dělat svou školu kvalitně a tak, aby věhlas školy nesl odezvu místní komunity, tedy přitahoval zájemce o vzdělání.
Naopak radost pociťují zejména ředitelé málo naplněných nebo neúspěšných škol. d) Složitost: Nový způsob financování je tak složitý, že mu rozumí jen pár lidí v republice a i většina poslanců, která pro něj v minulém volebním období zvedla ruku, by ho nedovedla nejen hájit, ale ani popsat. Složitost sama o sobě nese potenciál byrokracie, korupce, zmatku a nespravedlnosti.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky Návrh zákona je v souladu s Ústavou České republiky i mezinárodními smlouvami.
3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí Očekává se snížení výdajů státního rozpočtu o 2,5 – 5 mld. Kč v důsledku odkladu účinnosti zákona. Což je opak proklamovaného zvýšení dopadů předešlé novely jejími předkladateli. Dopady na rozpočty krajů a obcí se očekávají neutrální.
B. Zvláštní část
Čl. I
K novelizačnímu bodu 1 Posouvá se účinnost novelizačních bodů, které měly nabýt účinnosti 1. září 2018, na 1. září 2028. Obsahem je změna ve způsobu financování regionálního školství.
Čl. II Účinnost zákona se navrhuje na patnáctý den po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 16. 2. 2018

Předkladatelé:
Mgr. Václav Klaus v.r.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. v.r.
Ing. Zbyněk Stanjura v.r.
Ing. Vojtěch Munzar v.r.
Ing. Stanislav Blaha v.r.
Marek Benda v.r.
Jaroslav Martinů v.r.
Mgr. Ivan Adamec v.r..
MUDr. Jiří Ventruba, CSc. v.r.
Zuzana Majerová Zahradníková v.r.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D v.r
Mgr. Martin Baxa v.r.
RNDr. Jan Zahradník v.r.
Ing. Petr Beitl v.r.
Miroslava Němcová v.r.
Mgr. Jana Černochová v.r.
Ing. Jan Bauer v.r.
Ing. et Ing. Jan Skopeček

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

1. září 2018 odcházím do důchodu. Ze bych se změny financování regionálního školství už v činné službě nedočkala? No tak, nemusím také mít všechno, že jo, skvěle zafinancovaná inkluze by mi mohla stačit.

Okomentovat