23.2.18

MŠMT: Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (rok 2017)

Z hodnocení předloženého vládě ČR vybíráme: "Ke zpoždění některých aktivit dochází i posunutím začátku projektů OP VVV, ve kterých se dílčí aktivity SDV mají realizovat, faktem ale je, že bez financování z operačního programu by nebylo možné SDV naplnit. Pro SDV se připravuje série navazujících výzev. První z nich byla vyhlášena ke konci roku 2016 (Implementace Strategie digitálního vzdělávání I), další bude vyhlášena v první polovině roku 2018 (Implementace Strategie digitálního vzdělávání II), řada dílčích aktivit SDV je součástí výzev, které nejsou primárně na digitální vzdělávání zaměřené."
O Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (dále jen SDV) rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Jejím cílem je nastavit podmínky a procesy ve vzdělávání, které umožní digitální vzdělávání realizovat. Digitálním vzděláváním rozumíme zjednodušeně takové vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje jak vzdělávání, které účinně využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, tak vzdělávání, které rozvíjí digitální gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále rostou.
Na období do roku 2020 SDV formuluje tři prioritní cíle:
 • otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
 • zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
 • rozvíjet informatické myšlení žáků.
Intervence směřují do sedmi oblastí:
 1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
 2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků.
 3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů.
 4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.
 5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
 6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.
 7. Zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.
SDV stanovuje základní předpoklady realizace navrhovaných opatření:
 1. Stát trvale a predikovatelně financuje školy ze státního rozpočtu. Prostředky mohou školy využívat pro oblast infrastruktury, lidských zdrojů, digitálních zdrojů a profesního rozvoje zaměstnanců.
 2. Při realizaci strategie jsou respektovány kompetence ředitelů škol a školských zařízení při řízení pedagogického procesu, centralizovaná řešení shora nejsou preferována.
 3. Realizace strategie významně zapojuje prostředky evropských fondů, a to zejména na vytváření inovací a podporu transformace vzdělávání.
 4. Strategie je v souladu s postupem vědeckého poznání v pedagogice a psychologii, rozvojem digitálních technologií a děním ve společnosti pravidelně vyhodnocována a aktualizována.
 5. Do realizace strategie jsou zapojovány veřejné, soukromé i neziskové aktivity v oblasti vzdělávání a učení.
 6. Důraz je kladen na etické a bezpečné využívání digitálních technologií. Zvyšuje se povědomí o autorských právech a zákonech souvisejících s používáním digitálních zdrojů.
SDV nastavuje následující soustavu indikátorů:
 • dílčí indikátory úspěchu – sledují stav plnění specifických cílů strategie, jsou formulovány pro každou popsanou aktivitu včetně termínu dosažení jejího cíle
 • obecné indikátory úspěchu – sledují stav plnění prioritních cílů strategie, jejich naplňování je každoročně vyhodnocováno
 1. otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií
 1. platforma, resp. program partnerské spolupráce, vykazuje reálné výstupy spolupráce
 2. 80 % výstupů (např. výukových objektů) z operačního programu OP VVV je opatřeno otevřenou licencí
 3. zvyšující se počet škol, školských zařízení a veřejných vzdělávacích institucí (knihoven) připojených k širokopásmovému internetu o rychlosti min. 30 Mbit/s (je nutná analýza stavu)
 1. zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi
 1. zlepšující se výsledky mladistvých v mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC – dovednosti řešení problémů v prostředí informačních technologií
 2. zlepšující se výsledky žáků v šetření podmínek, průběhu a výsledků rozvoje informační gramotnosti (NIQES)
 1. rozvíjet informatické myšlení žáků
 1. byla zahájena výuka dle aktualizovaných znění vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 byla přijata vládou 12. listopadu 2014 jako usnesení vlády ČR č. 927/2014. Je dostupná zde: http://www.vzdelavani2020.cz/. Vysvětlení hlavních cílů SDV, aktuální informace o plnění jednotlivých opatření a klíčové dokumenty, které s SDV bezprostředně souvisejí, jsou k dispozici na webových stránkách SDV: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020.
Důležitou charakteristikou SDV je její otevřenost do budoucna. Vývoj v oblasti digitálních technologií a v té souvislosti i obsahu vzdělávání či vědeckých poznatků v pedagogice je velmi dynamický a nelze jej spolehlivě předvídat. V centru pozornosti SDV je žák, který se s pomocí školy a dalších aktérů vzdělávání vně školy musí stát všestrannou osobností, připravenou pro život a uplatnění v době, jejíž mnohé charakteristiky v současnosti neznáme. Proto nelze SDV považovat za dlouhodobě statický dokument, je pravidelně vyhodnocována a aktualizována.

Hodnocení postupu realizace a naplňování cílů strategie

Všechny aktivity SDV jsou realizovány alespoň na úrovni plánování dílčích kroků nebo přípravných jednání s dalšími zapojenými stranami.
V roce 2017 byla posílena skupina, která má na starosti koordinaci realizace strategie (užší vedení SDV). Členy této skupiny jsou zástupci sekcí ministerstva, NÚV a NIDV. Koordinační skupina se schází každý týden. Hlavním nástrojem řízení, koordinace a monitoringu aktivit strategie je Řídící výbor SDV. Členy Řídícího výboru jsou kromě koordinační skupiny gestoři jednotlivých opatření strategie, jednání Řídícího výboru se účastní další zainteresovaní pracovníci MŠMT, OPŘO a zástupci dalších resortů pro meziresortní koordinaci problematiky digitálního vzdělávání. Řídící výbor se schází jednou za dva měsíce, v případě potřeby častěji.
Protože SDV rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí, nutně se její realizace dotýká většiny dalších aktivit MŠMT a prolíná se jeho aktuálními prioritami. Její opatření ve 3. směru intervence (Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů) byla i součástí přípravy kariérního řádu, opatření ve 4. směru intervence (Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury) jsou (měla by být) i součástí reformy financování regionálního školství, většina z opatření SDV podporuje a usnadňuje realizaci společného vzdělávání. Opatření SDV v 1. směru intervence (Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům) ovlivňují nároky na výstupy projektů v OP VVV zejména v PO3, opatření v 5. směru intervence (Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků) iniciovala oživení rezortního výzkumu MŠMT.
Na realizaci SDV MŠMT a jeho OPŘO spolupracují s dalšími orgány státní správy, úřady a institucemi. Jsou to především:
 • Úřad vlády – příprava České národní koalice pro digitální pracovní místa, koordinace SDV s Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu, spolupráce s koordinátorem digitální agendy ČR,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání – koordinace aktivit se Strategií digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020,
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Národní agentura pro komunikační a informační technologie – podpora připojení škol k internetu,
 • Ministerstvo kultury – prosazování otevřených vzdělávacích zdrojů,
 • Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – inovace kurikula a začleňování otázek kybernetické bezpečnosti do rámcových vzdělávacích programů ve všeobecném vzdělávání,
 • Česká školní inspekce – zjišťování dat a informací o podmínkách, průběhu a výsledcích rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků,
 • Technologická agentura ČR – řešení výzkumných potřeb vyplývajících z jednotlivých aktivit SDV,
 • Úřad na ochranu osobních údajů – příprava podmínek pro využití velkých dat ve školství.
Základem úspěšné realizace SDV je aktivní zapojení všech, kteří se na realizaci aktivit mají podílet, dostatečné kapacity pro koordinaci aktivit, dostatečné personální a finanční zdroje na realizaci aktivit a přípravu podpůrných materiálů, odborných textů, analýz a studií, které jsou potřeba k realizaci aktivit a k čerpání finančních prostředků z OP VVV. Ne vždy se daří v plné míře splňovat.
Do rozvoje digitálního vzdělávání je zapojeno mnoho aktérů nejen na úrovni MŠMT, veřejné správy a škol, zapojují se aktéři z neziskového a soukromého sektoru, je nutná podpora veřejnosti. SDV byla veřejností přijata velmi kladně a je i přes posuny v plnění stále hodnocena příznivě. Při realizaci aktivit SDV se trvale ukazuje, že řada aktérů nemá dostatečný vhled do problematiky nebo jejich názory a postoje jsou v rozporu s tezemi a cíli SDV. V důsledku toho bývají úkoly SDV vnímány jako nedůležité, problémy, na které SDV upozorňuje, nejsou vnímány jako problémy, případně jsou vnímány jako problémy někoho jiného. To plnění úkolů SDV poněkud komplikuje a stále je třeba věnovat značné zdroje lidské i finanční na vyjednávání, přesvědčování o významu SDV, motivování zapojovaných aktérů a přípravu podpůrných materiálů a podkladů pro realizátory jednotlivých aktivit.
SDV se zaměřuje na vytvoření vhodných podmínek a nastavení procesů, které povedou ke změnám ve vzdělávání. Jde o systémové změny a ukazuje se, že není snadné pochopit smysl a rozdělení úkolů. Cílem je postupná proměna způsobu a obsahu vzdělávání a do tohoto úkolu budou nakonec zapojené především školy, jejich vedení a učitelé. Intervence SDV tvoří systém navzájem propojených opatření a aktivit směřujících k přípravě komfortního prostředí a podpůrného systému, které práci škol umožní, a jsou úkolem (zjednodušeně) všech ostatních. Teprve po důsledné realizaci všech aktivit SDV bude možné mít nové nároky na práci škol a začít sledovat účinky strategie na úrovni výsledků vzdělávání.
Často jako důvod zpoždění v realizaci aktivit bývá uváděn nedostatek financí nebo lidských zdrojů. Limity rozpočtů jsou dané a nedostatek financí plnění aktivit reálně ohrožuje, nicméně v některých případech lze problém nahlížet i jako otázku nastavení priorit – a SDV bohužel často prioritou nebývá nebo bývá pouze v rovině proklamativní.
Ke zpoždění některých aktivit dochází i posunutím začátku projektů OP VVV, ve kterých se dílčí aktivity SDV mají realizovat, faktem ale je, že bez financování z operačního programu by nebylo možné SDV naplnit. Pro SDV se připravuje série navazujících výzev. První z nich byla vyhlášena ke konci roku 2016 (Implementace Strategie digitálního vzdělávání I), další bude vyhlášena v první polovině roku 2018 (Implementace Strategie digitálního vzdělávání II), řada dílčích aktivit SDV je součástí výzev, které nejsou primárně na digitální vzdělávání zaměřené.


1 Systém výzev a projektů zaměřených na realizaci SDV


Hodnocení naplňování prioritních cílů SDV využívá jednotná kritéria pro hodnocení pokroku v plnění jednotlivých aktivit:
Stav plnění
Počet aktivit
Nerealizováno.
V dané oblasti nejsou uskutečňovány významné aktivity.
0
Omezený pokrok
Realizuje se v rovině plánování dílčích aktivit, probíhají jednání s dalšími zapojenými stranami, čeká se na výstupy jiných aktivit.
9
Pokrok
Realizují se dílčí aktivity. Realizace je monitorována, v případě potřeby se plán upravuje.
27
Významný pokrok
Významné dílčí aktivity či většina aktivit jsou splněny. Realizace je monitorována, v případě potřeby se plán upravuje.
5
Splněno
Jsou splněny všechny plánované dílčí aktivity. Lze potvrdit všechny indikátory úspěchu aktivity.
1


Aktivita 3.1.3 Integrace standardu digitálních kompetencí učitele do kariérního systému byla závislá na schválení zákona 563/2004 Sb. zavádějícího kariérní systém. Zákon nebyl Parlamentem ČR schválen, aktivita tak nebude dále zohledňována.

Revize SDV v roce 2017

Realizace SDV se v roce 2017 nacházela v polovině své plánované realizace (2014-2020). V prostředí digitálních technologií jsou tři roky od jejího schválení vládou relativně dlouhá doba, za kterou se na trh rozšířily mnohé technologické inovace, v oblasti vzdělávání proběhlo několik legislativních změn a byla přijata mnohá opatření na různých stupních vzdělávacího systému.
Proto byl v druhém pololetí roku 2017 uplatněn konzultační postup, jehož cílem bylo přezkoumat, zda původně plánované cíle a postupy SDV jsou stále aktuální, zda není vhodné v souvislosti s vývojem některé korigovat a případně některé doplnit. Snahou MŠMT bylo postupovat maximálně transparentně a do sběru informací o realizaci SDV a do její revize zapojit co největší množství aktérů.

Postup veřejné konzultace

Úvodní část veřejná konzultace probíhala od 21. 8. do 17. 9. 2017 prostřednictvím online dotazníku. Informace o něm byly šířeny prostřednictvím webu SDV (http://sdv.msmt.cz/), webu DigiKoalice (http://www.digikoalice.cz/), informaci převzaly některé zpravodajské weby zaměřené na oblast vzdělávání (Pedagogicke.info, Česká škola) a dále prostřednictvím profesních asociací (Jednota školských informatiků, Stálá konference asociací ve vzdělávání atp.). Avízo o probíhající konzultaci bylo sdíleno na konferencích pro učitele a ředitele škol. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 respondentů, závěry byly shrnuty a zveřejněny na webu SDV.
V průběhu října 2017 bylo osloveno přes 120 aktivních zájemců – respondentů dotazníkového šetření a zájemců, kteří se podíleli na vytváření SDV v roce 2014. Následně proběhl 23. října 2017 na MŠMT prezenční workshop, kde byly prostřednictvím participativních metod shromažďovány připomínky a doporučení k dosavadní realizaci SDV a k dalšímu plánu vývoje. Semináře se zúčastnilo 30 účastníků – pedagogů, zástupců neziskových organizací, firem, nakladatelů a státních orgánů.
Dne 2. listopadu 2017 proběhl kulatý stůl Koalice pro digitální pracovní místa, jehož tématem byla opět revize SDV. Zúčastněných 40 členů a hostů DigiKoalice, svými názory přispěli k rozšíření zpětné vazby k realizaci SDV.

Zjištění veřejné konzultace, kontaktních workshopů a kulatého stolu

V oblasti realizaci SDV napříč participanty bylo rezonující konstatování, že realizace SDV vyžaduje vyhrazený rozpočet, nelze tedy spoléhat na financování realizace SDV a jejích opatření pouze z prostředků ESIF.
Další důležitou reflexí, která byla v revizi pojmenována a jako trend ji lze vysledovat i v zahraničních vzdělávacích systémech, je snaha o maximální provázání digitálních strategií se strategiemi vzdělávací politiky. V ČR se jedná především o aktuální Strategii vzdělávací politiky do roku 2020. V roce 2017 zpracovala expertní skupina ustanovená ministryní školství hodnocení naplňování této strategie, ve které dichotomii neprovázání obou strategii kritizuje: „Rizikem takové situace je, že digitální vzdělávání může být veřejností vnímáno jako parciální záležitost, což je chybné. SDV, resp. její cíle by měly být samozřejmou a neoddělitelnou součástí hlavního strategického dokumentu, protože existence samostatné a separované SDV spíše kopíruje pojetí vzdělávání otevřeného přístupu (v němž technologie především zprostředkovávají široký přístup k informacím), nežli by napomáhala k posunu směrem ke vzdělávání, v němž jsou digitální technologie všudypřítomné.“
V obsahové rovině revize SDV lze konstatovat, ač zaznělo množství dílčích doporučení, že nebyla identifikována žádná klíčová oblast, kterou by větší množství účastníků považovalo za chybějící. Nejčastěji pojmenovávaným tématem je široká problematika bezpečnosti, která sice nemá v současném znění SDV explicitně vyhrazený směr intervence, je ale inkorporována do většího množství různorodých opatření (např. revize RVP, metodiky pro školy atp.).
Konkrétně formulovaná dílčí doporučení pro zohlednění v další revizi SDV byla shrnuta do čtyř oblastí:
 • postupující digitalizace a témata kolem ní,
 • digitální občanství a digitální dovednosti občanů,
 • udržitelné financování digitalizace vzdělávání (viz samostatný rozpočet realizace SDV)
 • nový formát revidovaného dokumentu SDV (viz propojení s hlavními strategickými dokumenty rezortu).


Na úpravách SDV se bude pracovat v roce 2018 v koordinaci s postupem evaluace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.


3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I a Implementace Strategie digitálního vzdělávání II mají něčemu pomoci? A jak? Ve výzvě Implementace Strategie digitálního vzdělávání I uspěly dvě VŠ a je tedy jasné, že se bude jednat jen o aktivity na poli vzdělávání učitelů, kteří už mají vzdělávání v ICT oblasti plné zuby, a možná zase vznikne několk zbatečných metodik. Podpora by měla být směřována úplně jinam - do vybavení škol nejen harwarem, ale i výukovým softwarem, kterého je pomálu a není po didaktické stránce kvalitní a mnohdy vůbec není schopen využít všech možností, které ICT poskytuje. Ostaně školy nemají peníze ani na další sotware, který by nutně potřebovaly.
A šablony? První šablony nebyly na ICT rozvoj vůbec zaměřené, ve druhých šablonách je v avízu výzvy o ICT zatím jen velmi nejasná zmínka, popis podporovaných aktivit není doposud k dispozici, ale já mám oprávněné obavy, že zase půjde jen a jen o vzdělávání. Peníze z OP VVV se na poli ICT prozatím utrácejí naprosto nesmyslně a neefektivně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ještě pořád někde leží ty peníze na ultra mega hyper rychlé připojení k netu?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A nejen hardware a software, na školách by to chtělo také pozici ajťáka. Žádný koordinátor nebo metodik, ale normální ajťák, který by se postaral, aby vše fungovalo.

Okomentovat