21.2.18

MŠMT odpovídá na dotazy MŠ ve věci změny financování regionálního školství

Z odpovědi Mgr. et Mgr. Jaroslavy Vatalové, vedoucí oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání, vybíráme: "U hodnoty PHmax nedochází v mateřských školách k paušálnímu snížení o 12,5 %. Přechodné období se u mateřských škol neuplatní, přestože se o návrhu přechodného období zmiňujete. Přechodné období se bude vztahovat pouze na základní a střední školy. Ve školním roce 2018/2019 (v 1. etapě září – prosinec 2018) bude využití hodnot PHmax v mateřských školách limitováno závaznými ukazateli stanovenými jim na rok 2018, jmenovitě limitem počtu pedagogů a objemem finančních prostředků na jejich platy stanovených ještě platným systémem krajských normativů. Školy obdrží výši finančních prostředků stanovených na základě krajských normativů na rok 2018."

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

Vážená paní ředitelko,

reaguji na Vaši žádost ve věci změny financování regionálního školství a sděluji Vám následující.

Stávající systém financování regionálního školství, tj. normativní financování na dítě, žáka, studenta, je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bez větších změn platí 12 let. Za tuto dobu se změnila nejen struktura škol, oborů vzdělání, demografie, ale i hustota osídlení jednotlivých regionů. Tyto změny postupně odhalily nedostatky současného systému způsobené při rozpisu prostředků státního rozpočtu, kdy do rozpočtů jednotlivých krajů nemůže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ministerstvo) zohlednit důležitá objektivní specifika regionálního školství v jednotlivých krajích, která významně ovlivňují skutečnou potřebu finančních prostředků na vzdělávání a školské služby.

Jedná se například o rozdílnou velikostní strukturu mateřských a základních škol, rozdílnou oborovou strukturu středního a vyššího odborného školství, rozdílný procentní podíl ze školní populace zapojený do vzdělávání v ZUŠ a rozdílnou finanční náročnost podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále při rozpisu prostředků státního rozpočtu ze strany krajských úřadů do rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení vznikají velké rozdíly ve výši krajských normativů. Výše normativů není dlouhodobě předvídatelná nejen ze strany škol jako příjemců finančních prostředků, ale ani ze strany ministerstva.

Současný systém dále nezohledňuje skutečný rozsah vzdělávání poskytovaný dětem konkrétní mateřskou školou ani rozdílnou úroveň nárokových složek platů pedagogů v konkrétních mateřských školách. V oblasti „nepedagogické práce" systém bez zřetelného důvodu zvýhodní školu s vyšší naplněností tříd oproti stejně zorganizované škole s naplněností tříd nižší.
Zásadní změnu systému financování regionálního školství představuje zavedení nového systému financování pedagogické práce v mateřských školách, který je pro práci mateřských škol výhodnější především v odklonu financování na tzv. výkonové jednotky, kterým je doposud dítě. Dá se předpokládat, že mateřské školy již nebudou muset kvůli zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy učitelů přijímat děti až do maximálního možného počtu na třídu - 28 dětí is potřebnou výjimkou zřizovatele. Pro vzdělávání v mateřských školách bude nyní závazným právním předpisem (vyhláška č. 14/2005 Sb.) stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Škole bude poskytnut objem finančních prostředků na skutečný počet jejích pedagogů, pokud hodinové vyjádření jejich úvazků (přímé pedagogické činnosti) nepřekročí stanovený maximální rozsah. Objem poskytnutých prostředků bude také respektovat reálné zařazení pedagogů školy do platových tříd a stupňů a normativně stanovenou úroveň ostatních nárokových a nenárokových složek platů.

Z toho vyplývá, že nový systém financování regionálního školství nebude založen na financování PHmax. Tato hodnota pouze stanoví maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání hrazeným ze státního rozpočtu včetně započítaného překryvu ve výši 2,5 hodin denně. Zjednodušeně řečeno, mateřská škola v oblasti pedagogické práce bude financována podle hodin délky provozu stanoveného ve školním řádu, a to až do maximální výše hodnoty PHmax. V případě, kdy škola bude mít vykázán součet hodin přímé pedagogické činnosti učitelů nižší nebo roven hodnoty PHmax, pak jí bude poskytnut objem finančních prostředků podle její skutečné potřeby. Dále bude škole poskytnut normativní objem prostředků na ostatní nárokové a nenárokové složky (upravený podle podílu dětí, naplněnosti tříd a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami). Jak je z výše uvedeného patrné, tyto informace škola zjistí tím, že sečte všechny hodiny v rozsahu délky skutečného provozu.

V průběhu vyhodnocování mezirezortního připomínkového řízení a modelování scénářů podle reakcí ze škol, které jsme obdrželi, bylo zjištěno, že je důležité poskytnout školám prostor, aby se materiálně i personálně na tuto změnu připravily.

U hodnoty PHmax nedochází v mateřských školách k paušálnímu snížení o 12,5 %. Přechodné období se u mateřských škol neuplatní, přestože se o návrhu přechodného období zmiňujete. Přechodné období se bude vztahovat pouze na základní a střední školy.

Ve školním roce 2018/2019 (v 1. etapě září – prosinec 2018) bude využití hodnot PHmax v mateřských školách limitováno závaznými ukazateli stanovenými jim na rok 2018, jmenovitě limitem počtu pedagogů a objemem finančních prostředků na jejich platy stanovených ještě platným systémem krajských normativů. Školy obdrží výši finančních prostředků stanovených na základě krajských normativů na rok 2018.

Problematika změny financování regionálního školství včetně principu výpočtu hodnoty PHmax pro jednotlivé školy byla podrobně vysvětlována pracovníky sekce financování a sekce vzdělávání na setkáních s řediteli příslušných škol, které ve spolupráci s ministerstvem organizovaly krajské úřady. Od měsíce září 2017 do současné doby proběhla tato jednání v krajích Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Vysočině, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském. V průběhu měsíce února a března se uskuteční jednání v hl. městě Praha, a pokud o to požádají zbývající kraje tak v kraji Středočeském a Plzeňském. Součástí prezentací pracovníků ministerstva byly i vzorové výpočty hodnot PHmax.

Dne 26. 1. 2018 zaslalo ministerstvo návrh novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před kterou se stanoví pro mateřské školy, zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu k vyjádření asociacím škol a krajům, které uplatnily zásadní připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Ministerstvo relevantní připomínky zapracovalo a vypořádalo.

Dne 7. února 2018 se na MŠMT uskutečnilo plánované setkání se školskými asociacemi, školskými odbory, Svazem měst a obcí a sdružením místních samospráv, jehož cílem je podrobné seznámení s návrhem úprav a jeho implementací.

Na závěr mi dovolte Vás informovat, že vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je teprve v legislativním procesu, tudíž ještě není schválená. Zároveň vyhláška bude nastavovat počty hodin přímé pedagogické činnosti v jednotlivé škole podle počtu tříd a délky provozu. Finanční hodnota pedagogické činnosti bude vypočítána podle aktuální situace (platové potřeby v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.) a dalších ukazatelů v souladu s 5 161 odst. 1 písm. a) školského zákona.

V případě nejasností jsme Vám k dispozici a můžete se na nás obrátit.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová

Vedoucí oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

"Na závěr mi dovolte Vás informovat, že vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je teprve v legislativním procesu, tudíž ještě není schválená."

Ach jo, zase vím, že nic nevím.

Okomentovat