5.2.18

MŠMT: Kolik peněz bylo utraceno za reklamy týkající se inkluze ze státního rozpočtu nebo z fondů EU?

Dne 10. ledna 2018 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval zodpovězení níže uvedených dotazů:
  1. Kolik peněz již bylo za reklamy týkající se inkluze utraceno ze státního rozpočtu nebo z fondů EU.
  2. Kolik peněz ze státního rozpočtu nebo fondů EU je plánováno k utracení za reklamu na inkluzi.
  3. Kolik peněz plánuje MŠMT a jím přímo řízené organizace (NIDV apod.) v roce 2018 vydat na propagaci a reklamu ze státního rozpočtu a z fondů EU.

K dotazům MŠMT sdělilo následující:
  1. Výroba spotu (námět, kreativní řešení, kompletní produkce) upozorňujícího na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání v rámci TV kampaně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v gesci MŠMT stála 1 777 800 Kč. Vysílání (11/2016 – 12/2017) stálo 3 174 665,50 Kč. Tato kampaň je hrazena z operačního programu (Evropských strukturálních a investičních fondů). 
  2. Současná TV kampaň OP VVV končí v únoru 2018. Žádné další reklamy v této oblasti nejsou v tuto chvíli v rámci OP VVV plánovány. 
  3. Pokud jde o OP VVV, výdaje na jeho propagaci (publicitu) se řídí Ročním komunikačním plánem, který schvaluje Monitorovací výbor OP VVV. Roční komunikační plán na rok 2018 počítá s celkovým rozpočtem 17 407 800 Kč. Spadají sem aktivity jako semináře pro žadatele a příjemce, účast na veletrzích, publikační aktivity, online komunikace, mediální komunikace, public relations apod. Je třeba zmínit, že povinnost propagovat operační program ukládá MŠMT jakožto jeho řídicímu orgánu a ČR jako členskému státu přijímajícímu unijní podporu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. MŠMT nemá stanovený rozpočet na propagaci a reklamu ze státního rozpočtu. Ty jsou hrazeny ad hoc, jejich výši tedy v této chvíli není možné predikovat. MŠMT nemá informace ohledně plánovaného rozpočtu na propagaci a reklamu u přímo řízených organizací. Vzhledem k tomu, že přímo řízené organizace MŠMT jsou samostatnými subjekty, mají vlastní IČ, bylo žadateli doporučeno se s dotazem obrátit přímo na tyto jednotlivé subjekty.

Odpověď na žádost - zveřejněno dne 5. 2. 2018


4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tady už chybí jen reklamní spot na to, že ministerstvo úspěšné čerpá peníze z fondů na reklamní spoty na raklamu, že čerpá peníze na reklamu...

Dasa Kapustova PaedDr. řekl(a)...

Nejde jen o peníze MŠMT, ale též jím zřizované a řízené organizace...
Zajištění inkluze bylo svěřeno NUV Praha.
např. Projekt KIPR
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Základní administrativní údaje
Zahájení projektu 1. května 2016
Ukončení projektu 30. dubna 2019
Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Výše dotace 149 990 152,30 Kč
Cíle projektu: Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.
Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.
Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.
Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.
Rozšíření metod a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů....

Nebo Program (APIV A)
Cíle: Monitorovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat množnosti řešení, Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání; Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka...
Zahájení projektu 1. května 2017

Ukončení projektu 30. dubna 2022

Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání

Výše dotace: 156 620 749 Kč

a další.

Dasa Kapustova PaedDr. řekl(a)...

Nejde jen o peníze MŠMT, ale též jím zřizované a řízené organizace...
Zajištění inkluze bylo svěřeno NUV Praha.
např. Projekt KIPR
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Základní administrativní údaje
Zahájení projektu 1. května 2016
Ukončení projektu 30. dubna 2019
Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Výše dotace 149 990 152,30 Kč
Cíle projektu: Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.
Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.
Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.
Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.
Rozšíření metod a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů....

Nebo Program (APIV A)
Cíle: Monitorovat postup při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhovat a ověřovat množnosti řešení, Podporovat pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání; Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka...
Zahájení projektu 1. května 2017

Ukončení projektu 30. dubna 2022

Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání

Výše dotace: 156 620 749 Kč

a další.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Podpořit výuku češtiny jako druhého jazyka...

Po tom pytlici volají už leta!
Jen si tak nějak nevzpomínají, který jazyk by měl být ten první.

Okomentovat