23.2.18

FAQ k inkluzi: Speciálně pedagogická péče

 

Jak může speciální pedagog časově realizovat speciálně pedagogickou péči ve své třídě, když nesmí s dítětem pracovat nad rámec jeho rozvrhu hodin?
Je třeba rozlišovat předmět speciálně pedagogické péče, který se realizuje v disponibilních hodinách, a speciálně pedagogickou péči, která se realizuje nad rámec. Může ji poskytovat i školské poradenské zařízení.

Kdo může poskytovat speciálně pedagogickou péči?
Speciálně pedagogickou péči může poskytovat pouze magistersky vzdělaný oborový speciální pedagog nebo psycholog.

Hodiny speciálně pedagogické péče (pokud naskočí více, než je možné zakomponovat do úvazku speciálního pedagoga), případně pedagogické intervence – jakou formou je možné financování? Dohodou snad nelze, odměnami nebo nadúvazkem? Ředitelé to dělají různě. Pokud by to mělo být placené nadúvazkem – pokryjí finance normovanou finanční náročností nadúvazkovou hodinu? Paní ředitelce nedokáže nikdo spočítat, jaký finanční obnos škola na 1 hodinu z normované finanční náročnosti dostane. Už to řešíme 3 měsíce a nemůžeme se dobrat žádných konkrétních informací (pokaždé dostaneme jiné informace: 300 Kč na hod., 450 apod.)
Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací), může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.). Může nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo může sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.

Obecná pravidla o normované finanční náročnosti jsou stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. – vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – příloha č.1 - Obecná pravidla o normování finanční náročnosti.

Zdroj: NÚV

Žádné komentáře:

Okomentovat