9.1.18

Programové prohlášení vlády: Vzdělávání, věda a výzkum

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl v preambuli o zásadních prioritách vlády: "Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně taky začít s posílením technického školství, učňů a vnést pořádek do soustavy vysokých škol."

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

Ve spolupráci se zřizovateli škol a školských zařízení regionálního školství omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera. V regionálním školství podpoříme kroky k zavedení transparentního a administrativně nenáročného způsobu financování.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi MŠMT a MMR.

Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání. Podpoříme jasné vzdělávací standardy v Rámcových vzdělávacích programech.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem. Cílem je zvýšení prestiže, odborné úrovně a uplatnitelnosti absolventů učňovských oborů a technických oborů středních škol.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů.

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění s výjimkou jednoznačného zpoplatnění „věčných“ studentů.

Provedeme analýzu účelnosti a efektivnosti současného modelu financování soukromých i veřejných škol v primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství.

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu – základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.

3 komentáře:

Tomáš Barták řekl(a)...

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše. (cit.)

Opravdu chceme 150 % stávajícího platu?
Nebylo by lepší, abychom měli stejné platy jako vysokoškolsky vzdělaní lidé v dalších profesích?
Není to jenom jedna z dalších lží a podivných vábniček?

mirek vaněk řekl(a)...

Začínám se bát. Od dob, kdy je školství u našich politiků prioritou to s ním jde z kopce.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Zatím to vypadá, že jako bonus budeme kompletně přepisova ŠVP.

Okomentovat