11.1.18

MŠMT: Návrh novely vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Přijetím zákona č. 101/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dochází od roku 2019 k podstatným změnám v normativním financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, nebo svazkem obcí. Cílem předkládané novely je uvedení vyhlášky do souladu s platným zněním zákona.

Zdroj: o/dok

Ke stažení:


Předkládací zpráva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, která vstoupí v účinnost v souvislosti s reformou financování RgŠ ÚSC od 1. 1. 2019. Předkládaný materiál bude součástí souboru návrhu změn prováděcích právních předpisů v souvislosti s přijetím zákona č. 101/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Navržené změny vyhlášky vycházejí z těchto hlavních aspektů budoucí změny financování RgŠ:
1. Jde o redukci počtu jednotek výkonu, na které se v budoucnu budou krajské normativy stanovovat. V současném systému financování jsou krajské normativy základním nástrojem pro financování celého segmentu RgŠ ÚSC (tj. všech škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí) ze státního rozpočtu. V novém systému financování RgŠ ÚSC, účinném od 1. 1. 2019 se nástrojem pro financování škol zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí stanou normativy stanovované ministerstvem a krajské normativy zůstanou nástrojem pouze pro financování školských zařízení (u školních družin pak jen k financování nepedagogické práce a ONIV) a u škol pak pouze pro financování kurzů k získání základního vzdělání. V navržené změně vyhlášky o krajských normativech jsou tedy zrušeny všechny jednotky výkonu, které v současné době slouží k financování škol ÚSC ze státního rozpočtu, s výjimkou jednotky výkonu „1 žák kursu pro získání základního vzdělání“ (§ 1, písm. a).
2. Jde o rozšíření počtu jednotek výkonu pro školská zařízení, na které se v budoucnu budou krajské normativy stanovovat.
a) oproti současnému stavu jsou jednotky výkonu pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy rozšířeny o jednotky výkonu pro jednotlivé typy těchto zařízení. Jde v podstatě o legislativně technickou změnu, vyplývající ze znění § 161a školského zákona. V praxi však bude nadále realizována pouze jednotka výkonu pro dětské domovy, neboť ostatní typy těchto zařízení ÚSC nezřizují.
b) oproti současnému stavu se navrhuje rozšířit jednotky výkonu pro školská zařízení o jednotku výkonu Středisko praktického vyučování.

V současném systému financování normativem „na žáka“ jsou střední škole poskytovány prostředky státního rozpočtu na komplexní zajištění výuky, bez ohledu na to, zda škola zajišťuje praktické vzdělávání svých žáků sama (vlastními zaměstnanci), nebo smluvně u jiné oprávněné fyzické či právnické osoby. V případech, kdy praktické vyučování žáků zajišťuje (částečně či úplně) pro školu středisko praktického vyučování je jeho financování řešeno zprostředkovaně z prostředků pro školu (buď formou úhrady za službu, nebo alikvótní část prostředků „přesměruje“ krajský úřad úměrně odpovídajícímu počtů žáků. V novém systému financování však střední škola obdrží finanční prostředky pouze na vlastní (vykázané) zaměstnance a středisko praktického vyučování musí mít zajištěno financování shodně s ostatními školskými zařízeními, tj. formou krajských normativů dle § 161, písm. b) školského zákona.
3. Jedná se o doplnění vyhlášky o přílohy, ve kterých bude stanoveno minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí s výjimkou školních družin (viz. § 170, písm. f) novely ŠZ č. 101/2017 Sb.). Tím bude zajištěno, že hodnoty krajských normativů pro jednotlivá školská zařízení neklesnou pod určitou mez, která by již mohla znamenat zpochybnění funkčnosti daného zařízení. Obsahové „naplnění“ těchto příloh je v gesci věcně příslušných sekcí MŠMT (II. a V.) V předkládaném návrhu novely vyhlášky jsou zapracovány pouze návrhy skupiny V na minimální personální zabezpečení k zajištění činnosti středisek volného času a školních klubů a sekcí ekonomickou upravený návrh skupiny II na minimální personální zabezpečení k zajištění činnosti školního stravování. V uvedených oblastech není personální zajištění činnosti ošetřeno ve věcných vyhláškách o organizaci vzdělávání a školských služeb v těchto školských zařízeních a stanovení tohoto minimálního personálního zajištění ve vyhlášce o krajských normativech se tedy jeví jako nezbytné. U školských ubytovacích zařízení a zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu mohou plnit roli regulátoru minimálního personálního zabezpečení činnosti věcné vyhlášky (č. 108/2005 Sb. a č. 438/2006 Sb.) a „zdvojení“ této regulace i do vyhlášky o krajských normativech se nepovažuje za nutné ani vhodné. Výsledné komplexní řešení pro oblast školských poradenských zařízení bude možno ukotvit (ať již právně či metodicky) po ukončení a vyhodnocení IPs KIPR.ODŮVODNĚNÍ


A. OBECNÁ ČÁST


1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY


Přijetím zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších zákonů (školský zákon), dojde od 1. ledna 2019 ke změně ve struktuře základních nástrojů (normativů) pro transfer finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtů právnických osob zřizovaných kraji, obcemi, nebo svazky obcí, vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Dosavadní systém „republikových normativů“ (nástroj pro transfer finančních prostředků z rozpočtu MŠMT do rozpočtů jednotlivých krajů) a „krajských normativů“ (nástroj pro transfer finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých krajů do rozpočtů jednotlivých právnických osob) zůstane zachován pouze pro transfer finančních prostředků vyčleněných pro školská zařízení (s výjimkou finančních prostředků vyčleněných na financování pedagogické práce ve školních družinách). Pro transfer finančních prostředků vyčleněných pro školy a finančních prostředků vyčleněných na financování pedagogické práce ve školních družinách bude stávající systém republikových a krajských normativů nahrazen systémem normativů stanovovaných MŠMT v souladu s § 161 školského zákona.
Navrhovaná novela vyhlášky č. 492/2005 Sb. o krajských normativech je nezbytná zejména k sesouladění struktury budoucích krajských normativů se zákonnou úpravou účinnou od 1. 1. 2019.


2. ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ
Navrhovaná právní úprava vychází ze dvou hlavních principů:
1) změna struktury (jednotek výkonu) pro stanovení krajských normativů ve vyhlášce o krajských normativech tak, aby tato struktura korespondovala s ustanovením §§ 161a, 161b a 161c školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb.
2) doplnění příloh stanovujících pro určení výše krajských normativů minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí na základě zmocnění v § 170 písmeno f) školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb.


3. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM


Navrhovaná vyhláška novelizuje právní předpis, který je vydán v souladu s § 161 školského zákona ve znění účinném do 31. 12. 2018. Navržená novelizace zajišťuje soulad vyhlášky č. 492/2005 Sb., se školským zákonem ve znění zákona č. 101/2017 Sb. účinném od 1. ledna 2019. Samotná novela představuje pouze dílčí změnu dosavadní právní úpravy v mezích zákonného zmocnění.


4. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA EVRPOSKÉ UNIE


Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace vzdělávacích systémů.
Návrh novely vyhlášky se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční novelu, ani nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět novely netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely vyhlášky je tak s právem EU plně slučitelný.
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.


5. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY


Navrhovaná právní úprava výraznějším způsobem nezasahuje do stávajícího nastavení finanční náročnosti zabezpečení vzdělávání a školských služeb ve školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo svazky obcí z veřejných rozpočtů.


6. ZHODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH DOPADŮ, VČETNĚ DOPADŮ NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY


Navrhovaná právní úprava nepřináší žádné dopady do uvedených oblastí.


7. ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN


Navrhovaná právní úprava není diskriminační.


8. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k životnímu prostředí.


9. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU


Změny obsažené v návrhu žádným způsobem neovlivňují bezpečnost či obranu státu.


10. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Navrhovaná právní úprava se žádným způsobem nedotýká pravidel vztahujících se k ochraně soukromí a osobních údajů.
Na ochranu soukromí či osobních údajů tato změna nemá žádný dopad.


11. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK


Návrh novely vyhlášky je pouze změnou zajišťující legislativně technický soulad stávající vyhlášky o krajských normativech se školským zákonem ve znění zákona č. 101/2017 Sb.. Návrh nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika.


12. HODNOCENÍ REGULACE DOPADŮ (RIA)
V rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyly hodnoceny varianty řešení, neboť nulová varianta (tzn. ponechání současného znění vyhlášky o krajských normativech) by znamenala přímý rozpor vyhlášky s platnou zákonnou úpravou (školský zákon ve znění zákona č. 101/2017 Sb.).


B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST


K čl. I
K bodu 1 (úvodní věta)
Legislativně technická změna v souvislosti s novou úpravou zmocnění ve školském zákoně (ve znění zákona č. 101/2017 Sb.)


K bodům 2 až 6 (§ 1):
Vypouštějí se všechny jednotky výkonu učené pro stanovení krajských normativů k financování škol (MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ). Školy budou od 1. 1. 2019 ze státního rozpočtu financovány prostřednictvím normativů, stanovených ministerstvem (§ 161 školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb.).
Navrhuje se nová, přesnější formulace jednotek výkonu pro financování školských poradenských zařízení, středisek výchovné péče a školních klubů.
U dětských domovů se mění jednotka výkonu 1 lůžko na jednotku výkonu 1 rodinná skupina, která lépe a objektivněji vystihuje reálnou potřebu finančního zabezpečení a koresponduje s ustanovením § 161a, odst. 1, písm. a) školského zákona (ve znění zákona č. 101/2017 Sb.).
Navrhuje se rozšířit strukturu jednotek výkonu pro školská zařízení ústavní a ochranné výchovy o dětské domovy se školou a o diagnostické a výchovné ústavy v zájmu zajištění kompatibility vyhlášky s § 161a školského zákona (ve znění zákona č. 101/2017 Sb.).
Navrhuje se rozšířit stávající strukturu jednotek výkonu o jednotky výkonu pro středisko praktického vyučování. V dosavadním systému jsou tato školská zařízení financována „v rámci“ krajských normativů stanovovaných pro dotčené obory vzdělání ve školách. V novém systému centrálně stanovovaných normativů pro financování škol dle § 161 školského zákona (ve znění zákona č. 101/2017 Sb.) již tato školská zařízení nebude možno zohlednit a v zájmu objektivity rozdělování rozpočtových zdrojů je nutno přenést toto zohlednění na úroveň krajskou.


K bodům 7 až 16 (§ 2):
Jsou navrženy formulační změny, které jsou jednak vynuceny změnami ve struktuře jednotek výkonu pro krajské normativy dle nového znění § 1 a jednak přispívají k lepšímu systematickému uspořádání ukazatelů pro stanovení krajských normativů.


K bodu 17 (§ 3)
Vypouštějí se všechna ustanovení týkající se normativů pro financování vzdělávání ve školách (to již nebude záležitostí normativů krajských, ale bude předmětem normativů stanovených centrálně ministerstvem).
Vypouštějí se rovněž všechna ustanovení o příplatcích. Příplatky zohledňující poskytování vzdělávaní a školských služeb dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami budou nahrazeny poskytováním podpůrných opatření ve výši normované finanční náročnosti a zvýšené finanční nároky vzdělávání ve školách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny budou zohledněny ve stanovení maximálního rozsahu přímé pedagogické činnosti.


K bodům 18 až 26 (§ 4):
V důsledku zrušení institutu příplatků (viz bod 4) se výraz základní částka nahrazuje výrazem krajský normativ.
Vypouštějí se všechna ustanovení týkající se normativů (původně základních částek) pro financování vzdělávání ve školách (to již nebude záležitostí normativů krajských, ale bude předmětem normativů stanovených centrálně ministerstvem).


K bodu 27 (§ 5)
Vypouští se ustanovení vázající stanovení minimální úrovně krajských normativů na pedagogické dokumenty a zavádí se vazba minimální úrovně krajských normativů na minimální personální zabezpečení poskytování vzdělávání a školských služeb dle přílohy vyhlášky (zákonné zmocnění § 170 písm. f) školského zákona (ve znění zákona č. 101/2017 Sb.).


K bodům 28 až 31 (§ 7):
Jedná se o legislativně technické úpravy vyplývající za změn navržených v ustanoveních § 1 až 5.


K bodům 32 až 34 (§ 8)
Jedná se o legislativně technické úpravy vyplývající za změn navržených v ustanoveních § 1 až 5.


K bodu 35 (příloha)
Doplňuje se příloha, která definuje minimální personální zabezpečení poskytování vzdělávání a školských služeb ve školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí. Zmocnění ke stanovení tohoto minimálního personálního zabezpečení pro určení krajských normativů vyplývá z § 170 písm. f) školského zákona (ve znění zákona č. 101/2017 Sb.).


K čl. II:
Účinnost

Účinnost se navrhuje od 1. ledna 20191 komentář:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Me zajima , jak na tom budou specky. Neda se poznat zda hur nebo stejne nebo lepe.

Okomentovat