31.1.18

Daniel Münich, Tomáš Protivínský: Co skrývají známky na vysvědčení?

Genderové rozdíly jsou předmětem stále intenzivnějšího zájmu jak odborné, tak laické veřejnosti. Výzkumy v oblasti ekonomie vzdělávání se zabývají především dvěma genderovými rozdíly a oba souvisí s hodnocením vzdělávacích výsledků žáků. První se týká rozdílů v akademických výsledcích chlapců a dívek, které jsou obvykle měřeny jako rozdíly ve standardizovaných testech a někdy ve formě známek. V odborné literatuře i ve společenských diskusích se toto téma objevuje častěji a zjištění z celého světa se poměrně shodují na těchto skutečnostech:
  • Dívky dosahují lepších výsledků než chlapci v jazykových dovednostech.
  • Chlapci překonávají dívky v matematice, ačkoli tento rozdíl je méně výrazný.
  • Výsledky dívek v relaci k chlapcům se ve většině zemí zlepšují (tedy rozdíl v matematice se snižuje, v jazykových dovednostech naopak zvyšuje).


Studie IDEA 1/2018 k prohlížení a ke stažení ve formátu PDF.

Shrnutí klíčových skutečností


  • Dívky v devátém ročníku základních škol dosahují lepších známek než chlapci v matematice i českém jazyce. V anonymně vyhodnocených testech však dívky dosahují lepších výsledků pouze v českém jazyce, zatímco v matematice je naopak chlapci v průměru obdobným rozdílem překonávají. Rozdílnost výsledků v testech v rámci jednotlivých pohlaví je přitom výrazně vyšší než průměrné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Genderové rozdíly v akademických výsledcích měřených testy jsou v odborné literatuře mnohem častěji vysvětlovány rozdílnými vlivy výchovného a sociálního prostředí než odlišnými vrozenými dispozicemi dívek a chlapců.
  • Učitelé při neanonymní klasifikaci matematiky na vysvědčení dávají dívkám lepší známky, než jaké odpovídají jejich výsledkům v anonymně vyhodnocených testech. Dívky dostávají na vysvědčení v průměru o 0,6 klasifikačního stupně lepší známku z matematiky než chlapci, při stejných výsledcích v testech. Námi zjištěné genderové rozdíly v akademických výsledcích a ve známkování jsou v souladu se závěry většiny zahraničních studií.
  • Analýza ukazuje, že za rozdíly ve známkách chlapců a dívek není ani rozdílný vliv stresu na výsledky v testech, ani rozdílná míra averze resp. obliba předmětů u žáků. Jako pravděpodobná příčina odlišných známek dívek a chlapců se jeví promítání sociálně- emočních dovedností žáků do klasifikace.
  • Známky na vysvědčení představují zavedenou zpětnou vazbu o vzdělávacích výsledcích žáka a spoluformují aspirace a rozhodování o dalším studiu. Zkreslení známek a jejich nesprávná interpretace potom mohou nežádoucím způsobem ovlivňovat budoucí akademickou dráhu mladých lidí.
  • Naše zjištění otevírají řadu otázek ohledně vhodných změn ve způsobu klasifikace. Jednou z mnoha možných změn ke zvážení je používat ve školách dvě škály hodnocení. Jedna by postihovala pouze dosažené výsledky a druhá škála by zohledňovala přístup žáka ke vzdělávání, bez ohledu na jím dosažené výsledky.

Poděkování patří agentuře Scio za poskytnutí anonymizovaných dat a dále Janě Strakové, Ondřeji Štefflovi, Lence Fiřtové a Václavu Korbelovi za velmi užitečné připomínky a postřehy k pracovní verzi textu. Veškeré případné nepřesnosti a chyby včetně vyjádřených názorů však jdou na vrub nás jako autorů.

Studie vznikla v rámci a s podporou Strategie AV 21 Akademie věd České republiky a vychází z výzkumů projektu Grantové agentury České republiky (GA ČR P402/12/G130).

5 komentářů:

Ygrain řekl(a)...

A na tohle potřebujeme genderovou studii? Autoři nikdy předtím neslyšeli, že práce v hodině a přistup k předmětu se rovněž promítá do CELKOVÉHO hodnocení? Navíc to sakra ani nesouvisí s genderem - autoři nevědí, že i slečny mohou na přípravu a participaci kašlat, nebo že i pánové mohou v předmětu vykazovat snahu? Rozdíl o 0,6 známky znamená, že u žáka, který se snaží, se při výsledku 2-3 učitel přikloní k lepší známce, jaké to překvapení.

Nejsem proti gender studies obecně, ale takovéhle pitomosti mě vždycky namíchnou.

Pavel Doležel řekl(a)...

K jakým konkrétním aplikacím tento výzkum vedl a povede? Tedy kromě toho, že otevřel (sic) celou řadu otázek - pochopitelně. Já bych někdy chtěl vidět nějaký výzkum z per zmíněných autorů a jejich myšlenkového pelechu, který vyjma otevírání otázek, alespoň jednu, byť třeba jen zkusmo, zavřel.

Pepouš řekl(a)...

Ygrain, souhlasím. Jakým způsobem anonymní testy odhalí pečlivost, snahu, zodpovědnost, plnění úkolů ze strany žáka v průběhu celého pololetí? Srovnáváním nesrovnatelného mohou vznikat opravdu velmi zajímavé výsledky všemožných studií...

Nemá dáno, ale snaží se x jde mu to samo, ale fláká se - mohou mít na vysvědčení oba dva žáci (on a on, ona a ona, on a ona, ona a ona) stejnou známku, přestože ve znalostech je rozdíl?

krtek řekl(a)...

Nevím, jestli to čtu správně, ale autoři si stěžují, že se dívkám nadržuje? Že je porušena rovnost? Nebo že znalosti prokázané v testech nekorelují zcela přesně se známkou?

Nicka Pytlik řekl(a)...

1. Pytlikům vyloženě chybí informace o tom, které učitelské pohlaví těm děvčatům v matematice nadržuje, a proč. Co když to je tak, že ono průměrné nadhodnocení je jen vlažným výsledkem jinak nesmiřitelného džendrového ubližování na jedné straně a nezřízeného protežování na straně druhé.

2. Jedna by postihovala pouze dosažené výsledky a druhá škála by zohledňovala přístup žáka ke vzdělávání

Jakože, peče chutné housky, ale nerad? Nebo, tu zlatou medaili si nezaslouží, protože mu to běhá samo?
To kdysi byli pytlici u maturit v jedné pražské průmyslovce. Chlapci, který prošel tou maturitní torturou s lehkým úsměvem a bez významného zaváhání, navrhovala komise jedním hlasem klasifikaci dostatečnou. Na otázku proč, odvětila komise, že se čtyři roky jen flákal, a že si lepší známku nezaslouží. Po požadavku pytliků, aby komise uvedla konkrétní nedostatky ve výkonu maturanta, argumentovala tato, že mu evidentně sedla otázka, a kdyby bývala přišla řeč na cosi, že by to určitě nevěděl. Pytlici to tenkrát postavili tak, že buď bude hodnocení odpovídat výkonu, a nebo jimi nebude podepsáno žádné maturitní vysvědčení. Od té doby nebyli pytlici už k žádným maturitám nikdy delegováni. Šmytec.

Okomentovat