29.12.17

Tajný učitel: Reforma RVP - Poslední hřebík do rakve českého vzdělávání

Podívejme se blíže na dopady chystané reformy RVP, která má ve svém programu standardizaci, digitalizaci a specifikaci nejen výukových obsahů, ale i vybraných výukových metod.

Standardizace

Pod pojmem standardizace chápeme proces sjednocení pomocí zavádění standardů, jenž vede ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti v kvalitě výroby. Je dobré si uvědomit, že tento proces je nejčastěji používán ve výrobě neživých produktů. Ve školství je jeho použití diskutabilní, neboť se lze odůvodněně domnívat, že způsoby výuky, děti ani učitelé nejsou snadno „standardizovatelní“ hned z několika důvodů, které nastíním níže. Právě ke standardizaci vzdělávacího procesu a ověřování jeho výsledků, vede chystaná reforma RVP.

Tato reforma vychází z ideového základu, podle kterého je potřeba proces vzdělávání více kontrolovat, unifikovat a měřit. Medializované důvody zahrnují zprůhlednění, usnadnění a konkretizaci procesu vzdělávání, ve smyslu obsahů, metod a jejich načasování; implicitním cílem je snadná administrace, unifikace a snadná kontrola výsledků. Tato kontrola má využívat nástroje centrálního testování pomocí počítačů. 

Lze se domnívat, že jedním, ne-li hlavním motorem v pozadí reformy RVP je lobby pro digitalizaci vzdělávání, jejíž cílem je údajně dosažení stavu, kdy každý žák bude mít svůj vlastní školní počítač. O dopadech tohoto myšlení jsem psal zde. Na počítači bude žák vykonávat vybrané výukové aktivity a skrze něj bude také pravidelně testován. V době, kdy začínají z dobrých důvodů do jazyka pronikat názvy jako digitální demence a digitální heroin je pozoruhodné, že existují lidé, kteří v nejvyšších patrech resortu úspěšně prosazují myšlenku instalovat školní počítač před každé dítě na prvním i druhém stupni základního vzdělávání. 

Zkušenosti (nejen) z anglosaských zemí ukazují, že snahy o pozvednutí úrovně vzdělávání pomocí standardizace jeho procesů a výsledků, sebou nese redukci osnov na testovatelné fragmenty, eticky diskutabilní praxi zaměření se na některé děti, zanedbávání jiných a ztrátu profesní diskrece a integrity učitelů. Tyto vysoce nežádoucí dopady hnutí za standardizaci a kontrolu, vedou v zemích, kde tuto praxi dávno zavedli a dlouhodobě provozují, k novému věku “post-standardizace“, ve kterém jsou učitelé po desetiletích zkušeností, nuceni znovunastolit svoji pedagogickou autonomii a integritu.

Testokracie

Ověřování standardizovaných výsledků vzdělávání v několika klíčových bodech pomocí centralizovaných zaškrtávacích testů, sebou přináší několik vážných dopadů, nejen na kvalitu výuky, ale i na duševní zdraví všech aktérů v procesu. Krom stresu z častého testování, proniká testologické myšlení do hlav učitelů, žáků i rodičů. Učitelé budou předvídat obsahy a formáty testů a připravovat na ně děti; vše na úkor skutečné výuky. Jinými slovy, dojte a už nyní dochází k výuce na testy. Prostředek se stává cílem. Vnímá-li žák znalosti pouze jako nástroj k úspěšnému vyplnění testů, není důvod je po použití v paměti uchovávat. Žáci, kteří se formátu testů přizpůsobí, budou vnímáni jako úspěšní; ti, kterým formát standardizovaných testů nesedne, budou v systému vedeni v kategorii neúspěšní. Toto vše již bylo vyzkoušeno a ověřeno dlouholetou praxí v zahraničí. Proč opakovat v České republice chyby, které již byly prokázány jinde? 

Integrita učitele

Lze konstatovat, že různé třídy reagují odlišně na stejné učivo, podané stejným způsobem stejnými učiteli. Z toho vyplývá, že učitel, poté co vstoupí do třídy, musí nejprve složení třídy poznat a začít vnímat její specifické potřeby a reakce. Těmto potřebám a také způsobu, jakým na něj žáci reagují, pak uzpůsobí obsah a styl výuky tak, aby byla žákům v každé specifické třídě co nejpřínosnější, aby nesla žádané výsledky. Toto uzpůsobení zahrnuje výběr obsahu, aktivit a jejich načasování a nakonec i způsob a frekvenci hodnocení. Je klíčové, aby toto zůstalo v gesci učitele, jelikož tak lze zajistit co nejkvalitnější výuku. Učitel působí jako svébytný profesionál, jenž ze své pedagogické zkušenosti upravuje a dolaďuje, často za pochodu, obsahy, způsob výuky i načasování jednotlivých částí učiva na míru každé specifické třídě, aby dosáhl co nejlepších výsledků. 

Předepsanými obsahy, načasováním a metodikou se učitel stává pouhým administrátorem státních osnov a výukových programů. Aby snad učitel neopustil položené koleje, lze výukové aktivity jeho žáků i jejich výsledky centrálně monitorovat pomocí dat, které systém obdrží ze školních počítačů. V takovémto prostředí není místa pro učitele, kteří mají vlastní hlavu, talent, iniciativu a tvůrčí potenciál. Jsou to však právě tito učitelé, kteří zajišťují kvalitní výuku na českých školách. Dojde-li k chystané reformě RVP, tito učitelé ze škol postupně odejdou, neboť nebudou ochotni vyměnit svoji autonomii a profesní hrdost za roli bezduchých vykonavatelů vůle systému. 

Individualizace přístupu

Standardizace časově specifických výsledků vzdělávání, postupů při jejich zjišťování a do jisté míry i postupů při jejich dosažení v rozsahu navrženém v reformě RVP, ve svém důsledku znemožňují individualizaci výuky. Dobrá pedagogika vychází z vývojové psychologie dítěte, která umožňuje pedagogům brát úvahu individuální vývojová specifika žáků, aniž by bylo v každém případě nutno přistupovat k podpůrným opatřením. 

V pedagogice, která vychází z vývojových a vzdělávacích potřeb dítěte je přihlédnuto k faktu, že časové rozmezí, ve kterém děti mohou dosáhnout kognitivní zralosti ke zvládnutí specifických částí učiva, může být a mnohdy je různé, jakož je i způsob, kterým děti dosáhnou co nejlepšího pochopení a osvojení probírané látky. Toto však nemá v novém RVP místo. Děti, které se nedostanou v určeném čase na úroveň potřebnou ke složení testu, budou penalizovány, aniž by byly brány v potaz jejich vývojová specifika. Údaje o jejich selhání zůstanou v systému. 

Pestrost a rozmanitost výuky

Učitelé potřebují dostatek času, aby různými způsoby zprostředkovali učivo různým žákům. Jde zejména o hloubku, kvalitu a propojenost výkladu, nikoli o přenos co největšího objemu abstraktních znalostí; jde o skutečné vzdělání, nikoli o předčasné nabytí nepotřebné odbornosti. Tato časově náročná, různorodá a pracná metoda výuky, však není v navržené reformě RVP zohledněna. Vejde-li v platnost, učitelé budou nucení pod tlakem vedení, připravovat žáky stejným způsobem na dosažení stejných požadovaných výsledků a stejný způsob jejich ověřování v uzlových bodech, v hrubém nesouladu s individualizovaným přístupem k výuce. Těchto uzlových bodů bude na základní škole pět a výsledky budou ověřovány v několika, ne-li ve všech předmětech. Frekvence testování se tím pádem několikanásobně zvýší. 

Shrnuto, navrhovaná reforma RVP ve svém důsledku zredukuje obsahy učiva na testovatelné části, přinese negativní dopady častého testování a používání počítačů na výuku, ještě více rozevře nůžky sociálně ekonomické propasti v populaci, značně omezí či znemožní individualizaci a pestrost výuky a vyžene ze škol učitele, kteří si cení své učitelské integrity a autonomie. 

Školy státní, soukromé i alternativní, jimž jde o zajištění kvalitní, pestré, individualizované a inspirativní výuky, kvalitními učiteli, by měly chystanou reformu RVP v její nynější podobě, vnímat jako velice vážnou hrozbu svému poslání. Reforma RVP bude závazná pro všechny typy škol a ve svém důsledku sjednotí nejen obsahy a metody výuky, ale i myšlení učitelů a dětí. Paradoxně a navzdory proklamované modernizaci, je reforma krokem zpět o několik desetiletí, krokem obaleném v pozlátku pseudo-vizionářského vytržení digitální a centralistické lobby. Je potřeba se vůči této reformě silně a hlasitě vymezit, neboť její dopady sebou přinesou hlubokou, dlouhodobou a nesmírně toxickou erozi vzdělávání v ČR.                          

Převzato z autorova blogu (autor je redakci znám)

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

11 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Omyl, poslední hřebík do rakve českého vzdělávání bylo už samotné zavedení RVP.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Existuje silná zájmová skupina, která už léta razí ideu standardizace profese, výuky a výstupů a nevím čeho ještě. Zdá se, že konečně dosáhla svého. Nevím, o kolikátý hřebík jde, ale považuji tuto koncepci za pomýlenou. Mají-li být v pedagogice nějaké standardy, mají být (a už dávno jsou) v této rovině: základní vzdělávání trvá devět let, vyučovací hodina má 45 minut, úvazek učitele je 22 hodin a tak podobně. A dost. Snaha o standardizaci se tváří jako profesionalizace oboru, ve skutečnosti jde o jeden diskutabilní myšlenkový směr, který jde vždy a všude ruku v ruce se snahami o znovuzavedení státního dirigismu, což je zcela v rozporu s úsilím o demokratizaci a humanizaci vzdělávání z počátku devadesátých let. Záležitost má hluboké kořeny, ve zkratce (obdobně jako v případě tzv. inkluze) se české školství pokouší realizovat několik cílů, které jsou samy o sobě hodnotné, avšak které nejsou uskutečnitelné zároveň.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano,pane Bělecký. Podobné "nápady" mi navozují myšlenku, že si někdo myslí, že učitelstvo,ale i laická veřejnost je jeden blb vedle druhého. Že si neumí dát dohromady několik článků. Takže v současné době, kdy tlačíme až komicky na individuální přístup, na ulehčování práce kdekomu, začneme standardizovat. Tohle může vymyslet jen jedinec s psychopatickými sklony.
Za prve, co je standard? To se dá u vědomostí a dovedností nějak určit? Jen třeba obyčejné čtení - budeme standardně učit a testovat běžného žáka i dyslektika? Nebo budeme mít standardy pro každou vadu zvlášť? Takový dyskalkulik se pokaždé hodí marod, hraniční dítě také. A to nehovořím o "inkludovaných" žácích s mentálním postižením. A celý ten cirkus pak bude završen nějakou úžasnou "souhrnnou zprávou ČŠI" s vykřičníkem na konci a závěrem, že učitelé jsou neschopní .
Děkuji, nechci. Tohle se musí zarazit hned.

Eva Adamová řekl(a)...

No jo, ale zase na druhou stranu je faktem, že nějaký systém by to mít mělo. Jako příklad uvedu dění v matematice po zavedení RVP. Z povinného učiva deváté třídy se jejich zavedením vytratily lomené výrazy, což je náročné učivo, ale také goniometrické funkce, které jsou vcelku lehké a zvládali je i slabí žáci. Celá řada základních škol tyto kapitoly učí, ale na druhé straně najdete celou řadu škol, kde toto učivo neprobírají. Průšvih nastává v okamžiku, kdy se žáci těchto škol setkávají v lavicích středních škol. V matematice žáci těch druhých základek musí přetrpět velmi nepříjemné počáteční období, kdy dost zaostávají, ale protože se tam toto učivo znovu probírá, i když už na vyšší úrovni, jsou ti lepší žáci schopni se zorientovat. Ve fyzice je to ovšem trošku horší, protože žáci některých škol nemají potřebný matematický aparát a učitelé zase nemají čas ho dohánět. Podobná je situace při přechodu studentů ze středních škol na přírodovědné a technické vysoké školy, protože mezi základním učivem sš není integrální počet, na jehož znalosti je vysokoškolská matematika zčásti postavená. Tvůrce RVP pro matematiku bych zavřela, dokud nezčernají.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Rizika revize RVP.ZV shrnul Tajný skvěle. To vše se MŮŽE stát. Návratem k osnovám se to však stane URČITĚ.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Nevím, jestli jsou osnovy takovým strašákem. Řekl bych, že ne, alespoň pro učitele přírodních věd ne.

Eva Adamová řekl(a)...

Při návratu k osnovám bychom měli šanci zbavit se sáhodlouhých elaborátů zvaných ŠVP, čítajících mnohdy až 400 stran, zbytečného slovíčkaření kolem kompetencí a prožezávání neprořezatelného. Jenže ono se o tomto návratu bohužel neuvažuje, ba naopak mám obavy, že se Šílené vzdělávací programy ještě natáhnou. Pod 500 stran to nevidím.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

S trochou nadsázky: Osnovy nikdo nikdy nečetl. ŠVP taky ne. Vždycky se jelo podle učebnic, zkušeností, přijímaček a očekávání (seřazeno sestupně podle důležitosti, teď se někam do této škály vřadí testy). Neustálé diskuse o kurikulu jsou diskusemi o obsahu Zlatých stránek. Tudy cesta nevede a ke kvalitě už vůbec ne. Potřebujeme zásadně jiné pojetí, psal jsem o tom několikrát, proto už se nebudu opakovat, ono je to stejně na houby. Hezký Nový rok :)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Spíše směřujeme k osnovám ukrytým pod názvem rvp. Možná se to bude jmenovat jádro. Taková matrjoška. A celé to budou sichrovat testovatelné uzlové body. Hlavně se inovuje kurikulární ptydepe. A nám zbývá mlčení...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ono snad ani nejde o to, jestli to budou osnovy, rámcový vzdělávací program, minimum nebo jádro. Zkušený učitel se v těchto záležitostech zorientuje poměrně rychle tak, aby vyhověl jak požadavkům státní správy ve školství, tak i svému nejlepšímu vědomí a svědomí.
Jde o to, aby státní správa a samospráva neházela učitelům klacky pod nohy, když už pomoci nechce, a ředitelé škol učitelům nemydlili schody, když už pomoci neumějí.

Okomentovat