18.12.17

Resortní informační systém MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo realizaci projektu „Resortní informační systém MŠMT“ (RIS), reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821. Jeho cílem je poskytnout jednotnou, účinnou a efektivní základnu pro data spravovaná a sdružovaná státní správou ve školství a umožnit jejich sdílení všemi zainteresovanými subjekty. Hlavními uživateli služeb RIS budou nejen ministerstvo a jemu podřízené organizace, ale i veřejná správa ve školství jako taková, školy a školská zařízení. Vybrané údaje budou rovněž veřejně dostupné v podobě otevřených dat. Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP) v rámci specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT a je hlavním nástrojem pro realizaci jeho projektového okruhu č. 3.5 – eEducation – Informační systémy v oblasti vzdělávání.

Realizaci projektu předcházelo schvalovací řízení v rámci Odboru hlavního architekta eGovernmentu (Ministerstvo vnitra) a Řídícího orgánu IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) a zpracování studie proveditelnosti. Pro jednotné a moderní elektronické zpracování vlastních agend ministerstva bylo na základě předmětné studie rozhodnuto vybudovat vlastní, zcela nový, technologicky pokročilý a snadno škálovatelný Centrální informační systém (CIS), s podporou úplného elektronického podání a maximálním využitím služeb eGovernmentu (zejména Základních registrů veřejné správy a eGON Service Bus).

CIS bude jádrem RIS a pokryje (v realizační fázi projektu) především funkcionality agend spojených s vedením Školského rejstříku, Rejstříku vysokých škol a akreditovaných studijních programů, Registru docentů a profesorů, Sdružených matrik studentů vysokých škol, uznávání vzdělání, uznávání odborných kvalifikací a v neposlední řadě agend sběru dat statisticko-administrativní povahy. Prostřednictvím integračních rozhraní CIS propojí další agendové informační systémy podřízených organizací. Zejména zajistí výměnu údajů a informací mezi ním samotným a agendovými informačními systémy České školní inspekce, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání. Tím bude naplněn celoresortní charakter konceptu. Prostřednictvím integračních rozhraní se k systému navíc budou moci připojovat i další subjekty, především krajské úřady a školy a školská zařízení.

Po naplnění všech cílů projektu se RIS stane uživatelsky komfortním místem, které oprávněnému uživateli výrazně usnadní jak předávání statistických údajů a informací, tak získání autoritativních údajů na základě formulace relevantního požadavku. Vznikne tak jednotná resortní informační platforma, která zefektivní výkon státní správy ve školství a významně sníží administrativní zatížení všech zúčastněných subjektů, a to včetně škol a školských zařízení.

Cílem ministerstva je realizace projektu za účasti všech stěžejních subjektů, včetně případného zapojení kapacit z řad odborné veřejnosti, se kterými je plánováno první setkání v průběhu ledna 2018.

V případě požadavků na další informace je možné využívat e-mailovou adresu projektu projektRIS@msmt.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat