13.12.17

Marcela Bernardová: Nový ministr školství by měl zahájit skutečně odbornou a reálnou debatu o cílech vzdělávání

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.

Jak hodnotíte působení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství ve vztahu k regionálnímu školství?

Působení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství bylo ve vztahu k regionálnímu školství naprosto devastující ve všech směrech. Považuji jej za neodborné a populistické k neziskovým organizacím, bezohledné především k žákům a jejich zákonným zástupcům.

Současná legislativa, jejíž změny provedlo ministerstvo školství za vlády Bohuslava Sobotky, je pro regionální školství devastující v mnoha ohledech – např. špatně nastavené mechanismy financování regionálního školství, obtížná prostupnost vzdělávacího systému, nesmyslná spádovost bez vazby na zřizovatele, nerespektování vzdělávacích oborů, atp.

Stát se prostřednictvím legislativy snaží omezit práva zákonných zástupců na volbu vzdělávací cesty jejich dětí (mimo jiné např.: stát se snaží zasahovat do práv zákonných zástupců prostřednictvím OSPOD; výraz nejlepší zájem žáka je diskutabilní pojem - co je nejlepším zájmem dítěte/žáka, kdo toto určuje, kdo takový zájem posuzuje (?) – rodiče jsou vedeni k zodpovědnosti na základě dojmu úředníka?).

Jak hodnotíte výběr nového ministra školství, kterým má být Robert Plaga, dosavadní náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu?

Neumím posoudit výběr konkrétní osoby nového ministra školství, ale již jen spojení s působením na současném MŠMT ve vedoucí funkci je silně diskreditující. Důležité pro jakékoliv budoucí hodnocení budou konkrétní kroky nového ministra školství.

Jaké první kroky ve vztahu k regionálnímu školství by měl nový ministr školství udělat?

Zahájit skutečně odbornou a reálnou debatu o cílech vzdělávání a to nejenom v regionálním školství.

Bezprostředně zahájit efektivní práci na přepracování školského zákona a prováděcích předpisů, jež by navrátilo smysluplnost vzdělávacímu systému i vzdělávacímu procesu.

Zrušit vyhlášku 27/2016 Sb., určenou jako prováděcí předpis ke vzdělávání žáků s hendikepy na tzv. běžných základních školách. Jedná se o nevyhovující, nesmyslný systém podpůrných opatření, který klade důraz především na pozici asistenta pedagoga a na naprosto nefunkční finanční náročnost (přehnanou), která nevede ve svém důsledku k efektivnímu vzdělávání žáků s hendikepem (vede ve svém důsledku ke vzniku nové/nových skupiny/skupin žáků se SVP; podpůrná opatření žáka nevzdělávají) a vypracovat nový materiál v duchu nastavení pravidel pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přepracovat vyhlášku 72/2005 o poskytování poradenských služeb (…) a navrátit práci diagnostických pracovníků smysl a funkčnost – mimo jiné např. v nesmyslném termínování přešetřování žáků s mentální retardací, které nemá logiku a není postaveno na odborném základě.

Čeho by se měl nový ministr školství vyvarovat?

Nový ministr školství by se měl vyvarovat kontaktu s neziskovými organizacemi bez profesního zakotvení v praxi a lidovým ideologům.

Nový ministr školství by se měl vyvarovat povrchnosti při řízení dlouhodobě opomíjeného rezortu školství.

Nový ministr školství by se měl vyvarovat pokračovat v nastavených řídících systémech ministerstva školství i v souvislosti s organizacemi ministerstvem školství přímo řízených.

PhDr. Marcela Bernardová, tajemník Asociace speciálních pedagogů ČR

5 komentářů:

Miloslav Novotný řekl(a)...

Slovo do pranice:
Mám za to, že české školství přes dvacet let řeší problémy, které nemá. Vesměs se jedná o problémy školství amerického.
To by v tom byl čert, abychom tu segregaci a negramotnost nevládně neziskově nevymýtili, že?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

S experty? S neziskovkami?

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pane Sotoláři, nerozumíme si?
Pokusil jsem se v neohrabané žertovné nadsázce poukázat na importovaný a českému školství vnucený boj proti domnělé české segregaci a negramotnosti. Vy češtináři prý tomu říkáte ironie. Vkládáním takových neužitečností do maturitních otázek pak záludně připravujete budoucí vzdělance o body, ačkoliv oba, Botlík i Šteffl, dokázali, že to nikdo nikde nijak neuplatní, a to nikdy, natožpak v budoucnosti, kterou nikdo nezná.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tedy pardon, pane Novotný, ale třeba takoví pytlici Vaše slovo do pranice jako nadsázku vůbec nevnímají. Naopak, je to věrný popis chmurného stavu směrování našeho školství.
Po dvaceti letech vlivu kdejakých nátlakový skupin začíná být problémem i jev doposud pro naše končiny neznámý, tedy negramotnost. A co je horší, poskytování speciální péče a vytváření odpovídajících podmínek k tomu je rozmetáno jako projev rasové a sociální segregace. Děti s nějakým zdravotním nebo vzdělávacím omezením jsou našimi nad míru zdatnými výzkumníky zařazovány do kategorie invalidů, tedy práce neschopných, už od mala.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nevýhodou tohoto prostředí je, že přispěvky jdou pod sebou. Já reagoval na článek, ne na první příspěvek. (Míra ironie "0")

Okomentovat