25.11.17

MŠMT: Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání u uchazečů, kteří se dlouhodobě vzdělávali v zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Informaci k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j. MSMT-29721/2017-1
Praha 23. listopadu 2017

I n f o r m a c e
k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách

Výsledek přijímací zkoušky je jedním z kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. září 2017 je výjimka z konání přijímací zkoušky, stanovená § 20 odst. 4 věta první a druhá školského zákona, upravena takto: „Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.“ Tato výjimka platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze tedy řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých (popř. dvou- a tříletých) oborů středního vzdělávání musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky dle § 59 odst. 1 školského zákona. Uchazeči o přijetí do víceletých gymnázií (obdobně u osmiletého oboru vzdělání konzervatoře) musí mít úspěšně ukončen příslušný ročník – u osmiletého oboru vzdělání 5. ročník základní školy a u šestiletého oboru vzdělání 7. ročník základní školy nebo odpovídající ročník osmiletého gymnázia nebo osmileté konzervatoře (§ 61 odst. 2, příp. § 88 školského zákona). U zkráceného studia a nástavbového studia (§ 83 až § 85 školského zákona) je podmínkou přijetí získání příslušného stupně středního vzdělání. Všichni uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, pokud je pro daný obor vzdělání požadována.

Od školního roku 2016/2017 musí všichni uchazeči do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nejde-li o obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury podle § 60 odst. 5 školského zákona (dále jen „jednotná zkouška“). Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky – znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Podpůrná opatření jsou stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a specifikována v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělávání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky (§ 1 odst. 1 písm. a) až d) a i) a odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.), a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu).

Pro doplnění informujeme, že posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se doporučuje vytvořit převodník na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Pro tento účel je vhodné využít učební plán a způsob klasifikace dotčené školy v zahraničí. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona).

K tomuto tématu informujeme, že podle § 20 odst. 5 písm. a) a odst. 6 školského zákona zajišťuje krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáků, vymezených tímto ustanovením, ve spolupráci se zřizovateli základních škol bezplatnou výuku českého jazyka k jejich začlenění do základního vzdělávání v rozsahu nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích (§ 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů). Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Zrušuje se Informace k přijímací zkoušce z Českého jazyka a literatury pro cizince (č. j. MSMT-4552/2017-3 ze dne 1. března 2017).

Žádné komentáře:

Okomentovat