13.11.17

MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.

Nařízení vlády je zpracováno podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětná právní úprava navazuje na změny v pojetí financování některých druhů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí ze státní rozpočtu. Novela školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.) stanovuje zcela nový způsob pro financování mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin. Pro tyto školy a školská zařízení již nebude pedagogická práce nadále financována prostřednictvím krajských normativů. Z toho plyne, že se na pedagogickou práci v těchto školách a školských zařízeních již neuplatní vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, jejíž změna zohledňující výše uvedené bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rovněž v nejbližší době předložena. Na tyto změny bude navazovat rovněž předložení novel vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení nebude upravovat pravidla pro nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků ve třídě. Tato pravidla budou i nadále stanovena ve výše uvedených právních předpisech, a to v mírně modifikované podobě ve srovnání se stávající právní úpravou.

Návrh nařízení vlády byl předmětem projednávání mezi MŠMT a zástupci asociací základních a středních škol a asociací ředitelů škol. Před každým jednáním byly zástupcům uvedených asociací zasílány návrhy úprav hodnot maximálního týdenního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (dále jen „PHmax“) pro jednotlivé stupně a obory vzdělání v tabulkovém provedení, návrhy znění nařízení vlády k hodnotám PHmax, návrhy novely vyhlášky o základním vzdělávání a návrhy vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

V průběhu projednávání nebyly ze strany zástupců asociací škol vzneseny žádné zásadní připomínky, které by zpochybnily reformu financování regionálního školství.


Všechny připomínky škol k výši hodnot PHmax byly vypořádány. V měsíci říjnu 2017 při jednání zástupců MŠMT se zástupci asociací základních, středních škol a asociací ředitelů škol bylo dosaženo shody s návrhem nařízení vlády.

Ministerstvo požádalo ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu o vydání rozhodnutí ve věci neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad uvedeného nařízení vlády a novely vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vydal rozhodnutí ve věci neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad uvedeného nařízení vlády dne 17. 2. 2017, č. j.: 3878/2017-OHR.

Nařízení vlády umožní dělení hodin vyučovaných předmětů nebo oblastí ve třídách na skupiny, které bude financované ze státního rozpočtu. Současný systém dělení hodin vyučovaných předmětů nebo oblastí ve třídách neumožňoval.

Zároveň umožní financování víceoborových tříd s obory vzdělání, o jejichž studium ze strany žáků nastupujících ze základních škol je malý zájem, ale o jejich absolventy je zájem na trhu práce.

Záměrem navrhované právní úpravy je vytvoření podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání žáků, neboť navržené řešení stanovuje stejné podmínky pro rozsah vzdělávání ve srovnatelných školách. V současné době jsou školy při stanovování rozsahu vzdělávání limitovány současným systémem financování. Pro školy, kde je současná úroveň rozsahu vzdělávání žáků podprůměrná, tak bude mít implementace pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání. V souvislosti se zvyšováním kvality vzdělávání žáků je nutné předpokládat zvýšené výdaje ze státního rozpočtu zejména na zvýšení počtu pedagogů v základních a středních školách. Konkrétní výše dopadů nelze přesně specifikovat vzhledem k tomu, že není možné určit, v jakém rozsahu školy využijí mezních hodnot PHmax v jednotlivých oborech vzdělání, které budou ovlivněny materiálním a technickým vybavením škol, počtem odborných učeben a v neposlední řadě i personálním zabezpečením škol.

Materiál byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení před projednáním ve vládě. Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v části V materiálu.

Materiál je předkládán bez rozporů.
1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

Mnohokrát zveřejněná informace, že přidělené peníze nebudou záviset na počtu žáků, tímto bere za své, takže honitba středních škol s maturitními obory na čtyřkaře i propadlíky může dál vesele pokračovat.

Okomentovat