21.11.17

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Praha 16. listopadu 2017 č. j. MSMT-21506/2017-1
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
1 Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1 Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) má právo konat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen „jednotná zkouška“) v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním vzdělávacím potřebám (dále jen „uzpůsobení podmínek“).
1.2 Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.
1.3 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“) podle § 16 odst. 4 školského zákona. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. (dále jen „vyhláška č. 353/2016 Sb.“), pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu (u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou k 30. listopadu).
1.4 Při stanovení uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání obsažených v doporučení postupují pracovníci ŠPZ v zájmu zajištění rovného přístupu v souladu s Přílohou č. 1 k tomuto metodickému doporučení. Podpůrné opatření druhého nebo vyššího stupně může ŠPZ přiznat i uchazeči se znevýhodněním způsobeným cílenou medikací, která může ovlivnit schopnosti uchazeče a snížit jeho momentální výkon, a to na základě lékařského potvrzení.
1.5 Uchazeč ke všem přihláškám (až čtyřem), které ve školách odevzdává pro 1. kolo přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu vydáváno na základě jeho žádosti; počet originálních vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem.
1.6 Pokud dojde ke změně speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče v období po podání přihlášky, uzpůsobí podmínky pro konání jednotné zkoušky ředitel školy v dohodě s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) s přihlédnutím k Příloze č. 1 k tomuto metodickému doporučení.
1.7 Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné zkoušky uchazeči se SVP podle doporučení ŠPZ v souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a s Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. Při uzpůsobení zkušební dokumentace jednotné zkoušky střední škola spolupracuje s Centrem podle § 13 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
1.8 Údaje o uzpůsobení podmínek jednotné zkoušky podle § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. pro konkrétního uchazeče v rozsahu typů uzpůsobení podmínek podle Přílohy č. 1 k tomuto metodickému doporučení předá střední škola Centru do registru uchazečů nejpozději do 11. března; v případě požadavku na zpracování zadání testů v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní dny po doručení přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§ 60a odst. 5 školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
1.9 Pro uchazeče se SVP, u nichž z doporučení ŠPZ vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo na využití počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu následně odpovídá ředitel školy (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení ŠPZ vyplývá požadavek na zpracování zadání testů v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu (§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
1.10 Zadání jednotné zkoušky je stejné pro všechny uchazeče o obory vzdělání ve stanovených věkových skupinách uchazečů v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání; výjimkou jsou úpravy obsahu zkoušek pro uchazeče se zrakovým a sluchovým postižením popsané v Příloze č. 1 k tomuto metodickému doporučení. Pravidla uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky pro příslušný stupeň podpůrných opatření a konkrétní typ uzpůsobení jsou stejná pro uchazeče se SVP všech forem středního vzdělávání (viz § 25 odst. 1 školského zákona – denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná forma vzdělávání).
1.11 Uzpůsobení podmínek je vždy jednotné pro oba písemné testy jednotné zkoušky a mělo by být v dotčených školách zajišťováno ve shodě při konání jednotné zkoušky v obou termínech. Ve složitějších případech se doporučuje, aby se ředitelé obou škol, v nichž uchazeč koná jednotnou zkoušku, vzájemně domluvili na sjednocení podmínek.
1.12 Podmínkou pro uzpůsobení podmínek v přijímacím řízení v konkrétním oboru vzdělání je splnění zdravotní způsobilosti určené pro dotčený obor vzdělání podle Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pro příslušné obory vzdělání jsou zde popsána onemocnění nebo zdravotní obtíže bránící nebo omezující vzdělávání a ovlivňující budoucí pracovní uplatnění. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v příslušném oboru vzdělání posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Posudek se pro přijetí v dotčených oborech vzdělání předává škole spolu s přihláškou ke vzdělávání (§ 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
1.13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje ředitelům škol, aby pravidla uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP pro konání jednotné zkoušky adekvátně využili i pro konání školní přijímací zkoušky, případně talentové zkoušky.
2 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách (č. j. MSMT-27388/2016-3, ze dne 22. listopadu 2016).

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., v. r. ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha č. 1 k metodickému doporučení č. j. MSMT-21506/2017-1
Typy uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP pro konání jednotné zkoušky podle § 60b odst. 4 školského zákona
Uchazeči se SVP se pro konání jednotné zkoušky v doporučení ŠPZ vyjádří takové uzpůsobení podmínek, které odpovídá jeho vzdělávacím potřebám a zajistí mu rovné podmínky pro přijímání ve školách, ve kterých podává přihlášku ke střednímu vzdělávání (pro obor vzdělání).
Za tímto účelem jsou uvedeny v následující tabulce typy uzpůsobení podmínek přijímání ke vzdělávání spolu se stručnou charakteristikou skupiny uchazečů, kterých se typ uzpůsobení týká.
Seznam použitých zkratek: ČJL – český jazyk a literatura MA – matematika ZP – uchazeč se zrakovým postižením ZP_A – uchazeč se zrakovým postižením, který potřebuje zkušební dokumentaci se zvětšeným písmem ZP_B – uchazeč se zrakovým postižením, kterému je čtení obrázků a rýsování smyslově nedostupné ZP_BR – uchazeč se zrakovým postižením, který potřebuje zkušební dokumentaci v Braillově písmu PC – uchazeč, který potřebuje PC pro zápis odpovědí SP – uchazeč se sluchovým postižením O – ostatní uchazeči se SVP IS CERTIS – informační systém Centra SVP – speciální vzdělávací potřeby ŠPZ – školské poradenské zařízeníPoznámky:
x) Z hodnocení jednotné zkoušky jsou vyňaty některé úlohy; bodový zisk je následně přepočítán na standardní 50bodovou hodnoticí škálu
neupraveného testu.
*) Procentní navýšení času je limitováno jednotným časovým schématem jednotné zkoušky a je shodné pro test z MA a test z ČJL. Skutečně navýšený
časový limit se zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5.
**) Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči se SVP vzniknout neoprávněná výhoda při konání jednotné zkoušky; mezi kompenzační pomůcky nepatří encyklopedie, Matematicko-fyzikální a chemické tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny. Pokud je požadavek na využití kompenzačních pomůcek uvedených v doporučení ŠPZ, dohodne střední škola podmínky jejich užití s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem a se základní školou.
***) Požadavek na použití počítače a jeho vybavení projedná škola s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem. Používaný počítač nesmí být připojen
k internetu, nesmí na něm být nainstalované nepovolené pomůcky a při testu z ČJL nesmí být zapnuta korekce pravopisu.
****) Pokud je požadavek na využití asistenta či tlumočníka do znakového jazyka uveden v doporučení ŠPZ, dohodne střední škola podmínky služby
asistenta či tlumočníka s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem a se základní školou.
Úpravou pracovního místa se rozumí např. zajištění stolku s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.; úpravou učebny se rozumí omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra apod.

1 komentář:

Simona CARCY řekl(a)...

No má úcta, například bod 1.9 významně zvyšuje náklady na výrobu zkušební dokumentace, protože příprava dokumentů v Braillově písmu je natolik časově náročná, že pro zajištění výtisků pro všechny potenciální uchazeče bude muset být naslepo vyráběna dopředu. A není to levná záležitost. Některé další body tohoto MP jsou rovněž diskutabilní.

Okomentovat