3.11.17

Česká školní inspekce diskutovala s experty o formativním hodnocení

Ve středu 1. listopadu 2017 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil Odborný panel Hodnocení, který proběhl v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizaci zahájila Česká školní inspekce v únoru letošního roku. Cílem Odborného panelu je navrhnout opatření, která by umožnila využít Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k podpoře formativního hodnocení ve školách. Formativní hodnocení má, mimo jiné, velký potenciál vzhledem k podpoře společného vzdělávání a zároveň se může stát dobrým integrujícím prvkem pro podporu dalších oblastí kvality školy.


Prvního celodenního setkání se zúčastnilo více než třicet odborníků z praxe, akademického i veřejného sektoru. Kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, Národního institutu pro další vzdělávání či zástupců individuálních projektů přijali pozvání k odborné diskusi také představitelé fakult připravujících budoucí učitele, např. děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., dále doc. PaedDr. Jan Slavík z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni nebo PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. a PhDr. Karel Starý, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zkušenosti a postřehy z praxe týkající se hodnocení žáků byly v Odborném panelu zastoupeny řediteli a pedagogy mateřských, základních a středních škol.

Pracovní jednání bylo rozděleno do dvou částí. Dopolední blok interaktivních tematických přednášek zahájili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a manažerka spolupráce projektu Komplexní systém hodnocení Dana Pražáková. Hned v úvodu upozornili na přetrvávající problém českých škol, a to nesystematické využívání hodnocení, které podporuje učení žáků, na což už před pěti lety poukazovala Zpráva OECD o monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání v ČR. Problémem je také nesystematické pojetí formativního hodnocení v pregraduální přípravě učitelů i v jejich dalším vzdělávání. Učitelům chybí metodické nástroje, v běžné praxi škol je hodnocení a vyučování často pojato poměrně izolovaně, a to jak z hlediska času, tak z hlediska účelu. Setkání členů Odborného panelu je proto vhodnou příležitostí pro získání důležitých námětů uplatnitelných při podpoře formativního hodnocení ve školní praxi.

V následujícím bloku přednášek byli účastníci seznámeni s teoretickým ukotvením formativního hodnocení, možnými riziky při jeho zavádění, výsledky výzkumu v českém prostředí i návrhy, jak by bylo možné toto téma ve školách smysluplně rozvíjet. Na příkladu konkrétních indikátorů byly ukázány postupy formativního hodnocení u žáků pre/primárního stupně Evropských škol.

Odpoledne byli účastníci rozděleni do čtyř pracovních skupin, ve kterých probíhaly intenzivní diskuse týkající se problematiky hodnocení dětí a žáků ve školách, z nichž vzešla řada zajímavých podnětů. Tyto podněty pro zacílení podpory formativního hodnocení v rámci OP VVV formou šablon i dalších aktivit byly následně diskutovány v závěrečné – již společné – části programu. Návrhy budou po dalším rozpracování sloužit jako podklad pro koncepční oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož gesci jsou připravovány výzvy k předkládání žádostí o podporu z OP VVV.

Již z bezprostředních reakcí v průběhu i po skončení panelu bylo patrné, že téma účastníky oslovilo a že v něm vidí velký potenciál pro zlepšování výsledků vzdělávání dětí i žáků. Za výborný výsledek je možné považovat i ochotu některých účastníků problematiku dále rozvíjet v rámci vlastních organizací.

Česká školní inspekce pořádá v rámci projektu Komplexní systém hodnocení dva odborné panely ročně. Kromě Odborného panelu Hodnocení organizuje také Odborný panel Propojování externího a interního hodnocení škol, jehož úvodní jednání je naplánováno na 15. listopadu 2017.

5 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

opatření, která by umožnila využít Operační program
Čili jak zajistit čerpání peněz.

mirek vaněk řekl(a)...

Všichni pořád diskutují. A učitel má učit a přitom jim dělat projekty.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pan Zatloukal a celá jím řízená kontrolní organizační složka státu zvaná Česká školní inspekce mají zákonem jednoznačně stanovené úkoly a výhradně k jejich plnění delegované pravomoci (jedině zde je možné použít český termín kompetence - vzděláváním se k žádné pravomoci dopracovati nelze).
Pan Zatloukal tuto svou kompetenci hrubě překročil, a to pravděpodobně ze zištných důvodů, přičemž je lhostejné, zda ve svůj prospěch nebo ve prospěch někoho jiného. Trestní zákoník na takové jednání pamatuje v §209 Podvod. Dlužno doplnit, že se jednalo o organizovanou skupinu.

Nevážené, zde sešlé „kapacity“, kde berete tu drzost za těchto okolností kohokoliv, například naše děti, jakkoliv hodnotit?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Veškeré diskuse s experty, a nejen o formativním hodnocení, přijdou pytlíkům tak nějak pro forma.
Rozumějme 'z formálních důvodů, k zachování zdání, naoko'.
Ono to vůbec vypadá, že školní inspekce, ostatně stejně jako celé školství, udržuje původní smysl svojí existence v režimu pro forma, aby se oboje mohlo věnovat svému novému poslání, to jest být důvodem k čerpání fondů a dotací zřejmě jen proto, aby se čerpalo, prostěěě.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI, která utratila stamiliony za stupidní znalostní testy, vede diskusi o formativním hodnocení? To je žert?

Okomentovat