5.10.17

Stanovisko​ ​Jednoty​ ​školských​ ​informatiků k​ ​problematice​ ​správy​ ​digitální​ ​infrastruktury v​ ​regionálním​ ​školství

 Jednota školských informatiků sleduje aktivity MŠMT týkající se digitálního vzdělávání. Jednou z klíčových opor tohoto zacílení vzdělávání musí být i správa digitální infrastruktury. Toho si byli vědomi i autoři ​Strategie digitálního vzdělávání, protože jí věnovali jeden ze sedmi směrů intervence. Správa digitální infrastruktury je však dlouhodobě​ ​podceňována,​ ​o​ ​čemž​ ​svědčí​ ​i​ ​neuspokojivý​ ​stav​ ​řešení​ ​opatření​ ​uvedených​ ​v​ ​Strategii digitálního vzdělávání.
Stanovisko Jednoty školských informatiků
k problematice správy digitální infrastruktury
v regionálním školství

Jednota školských informatiků, z. s. (dále jen JSI) sleduje aktivity MŠMT týkající se digitálního vzdělávání. Jednou z klíčových opor tohoto zacílení vzdělávání musí být i správa digitální infrastruktury. Toho si byli vědomi i autoři Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV), protože jí věnovali jeden ze sedmi směrů intervence. Správa digitální infrastruktury je však dlouhodobě podceňována, o čemž svědčí i neuspokojivý stav řešení opatření uvedených v SDV.

Tomuto jevu věnovala pozornost i Česká školní inspekce, která v průběhu školního roku 2016/2017 provedla rozsáhlé šetření tématicky zaměřené na ICT. Zprávu z tohoto šetření zveřejnila Česká školní inspekce na začátku tohoto školního roku.

JSI si každoročně nechává zpracovat zprávu o stavu plnění SDV. Se znepokojením přijala informace o změnách SDV, které schválila vláda České republiky na konci ledna tohoto roku. Proto iniciovala a zastřešila operativní sběr dat mezi těmi pracovníky škol, kteří se o digitální infrastrukturu reálně starají. Jeho výstupy v mnohém korespondují se zjištěními České školní inspekce. Námi posbíraná data taktéž dokládají, že celková správa digitální infrastruktury je nesystémová a ve srovnání se správou v jiných obdobných veřejných službách podhodnocená. Pro oporu tohoto tvrzení výkonný výbor JSI sestavil sumativní výstup našeho sběru dat, jež je součástí našeho stanoviska.


Za Jednotu školských informatiků


Mgr. Daniel Janata
místopředseda JSI
podpis.jpg
Mgr. Daniel Lessner
vedoucí týmu garantů při JSI hodnotící plnění SDV
podpis_kleos.png
Mgr. David Hawiger
garant směru intervence Digitální infrastruktura
davidpodpis.png

Shrnutí výstupů ze sběru dat mezi školskými informatiky

Identifikace vzdělávací instituce

Kolik má vaše škola uživatelů digitální infrastruktury?
Respondent vybíral 1 z 5 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 42 % od 500 do 1 000
 • 38 % od 250 do 499
Kolik koncových zařízení je školou vlastněno a spravováno?
Respondent vybíral 1 z 6 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.
 • 32 % od 101 do 150
 • 27 % nad 200
 • 17 % od 151 do 200

Shrnutí: Z dat je zřejmé, že odpovídaly spíše školy s větším počtem žáků a učitelů. Významné procento malotřídních škol se do dotazníku skoro vůbec nezapojilo. Na to je nutné brát zřetel při hledání systémového řešení.

Správa digitální infrastruktury

Kdo zajišťuje operativní údržbu?
Respondent vybíral 1 z 6 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 43 % interní zaměstnanec na HPP formou úlevy v úvazku
 • 19 % interní pracovník na DPČ či DPP
 • 16 % interní zaměstnanec na HPP v podobě vyhrazené pracovní pozice
Kdo zajišťuje administraci?
Respondent vybíral 1 z 6 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 22 % interní zaměstnanec na HPP formou úlevy v úvazku
 • 19 % externí služba
 • 18 % interní zaměstnanec na HPP v podobě vyhrazené pracovní pozice
 • 18 % jinak nebo vůbec
Jaké jsou průměrné měsíční výdaje na zajištění údržby a administrace?
Respondent vybíral 1 z 6 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 28 % od 1 000 do 4 999 Kč
 • 26 % od 5 000 do 9 999 Kč
 • 21 % Nemám dostatek informací pro kvalifikovaný odhad.

Shrnutí: Méně odborná práce je jednoznačně propojena s interním zaměstnancem, přičemž výraznou většinou je využíváno snížení úvazku. U práce vyžadující vyšší míru profesionality je způsob řešení poměrně roztříštěný, přičemž překvapující je situace na bezmála pětině škol, kdy je tato práce nevyjasněná.
Bereme-li v potaz převažující odpovědi na počet uživatelů a zařízení (v průměru kolem 500 uživatelů a v průměru kolem 200 zařízení), pak je finanční krytí lidské práce zarážející
(v průměru 5000 Kč měsíčně). Navíc jsou tyto prostředky pravděpodobně vynakládány spíše na kvalifikovanější práce.

Role ICT metodika/koordinátora

Na níže položené otázky odpovídali pouze lidé, kteří vykonávají roli ICT metodika/koordinátora.

Jaká činnost aktuálně u vás převažuje?
Respondent vybíral maximálně 3 z 8 možností. Jsou uváděny jen ty možnosti, které si vybrala více než třetina respondentů.

 • 69 % metodická pomoc spolupracovníkům, včetně vedení školy
 • 65 % údržba koncových zařízení
 • 41 % administrace síťových služeb
Jaká činnost vás zatěžuje?
Respondent vybíral maximálně 2 ze 7 možností. Jsou uváděny jen ty možnosti, které si vybrala více než třetina respondentů.

 • 71 % údržba koncových zařízení
 • 36 % administrace síťových služeb
Kdo má zabezpečit operativní údržbu?
Respondent vybíral 1 ze 3 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 81 % zaměstnanec hrazený ze mzdových prostředků přidělovaných státem
Kdo má zabezpečit administraci?
Respondent vybíral 1 ze 3 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 81 % zaměstnanec hrazený ze mzdových prostředků přidělovaných státem
Kolik hodin týdně se má věnovat správě?
Respondent vybíral 1 z 5 možností. Jsou uváděny jen ty odpovědi, které v součtu zvolily přes dvě třetiny respondentů.

 • 44 % od 5 do 12 hodin
 • 24 % od 13 do 20 hodin týdně

Shrnutí: ICT metodici/koordinátoři vykonávají správu digitální infrastruktury, a ta je zároveň zatěžuje. Kvůli tomu se nemohou věnovat metodické a koordinační práci. Berme navíc v potaz, že nezřídka je tato správa vykonávána formou sníženého úvazku a s nedostatečným dopadem na plat.
Tato skupina považuje za zcela zřejmé, že výkon uvedené práce má zabezpečit stát, a to především u běžné údržby (zodpovědnost zřizovatele se v obou případech pohybovala kolem
10 %).

ICT metodici/koordinátoři odhadují, že správa digitální infrastruktury by většinově neměla překročit poloviční úvazek. Tento pohled by však vyžadoval hlubší rozklad, zvláště v kontextu odpovědí na počet spravovaných uživatelů a zařízení.

Zpětná vazba formou otevřených otázek

V dotazníku byly položeny tři otevřené otázky.

Co má ještě významný vliv na zajištění správy digitální infrastruktury ve škole?
Odpovědi byly sdruženy podle určitých společných znaků a seřazeny podle četnosti.
 • rozsah sítě (zvláště v případě propojení více budov),
 • různorodost koncových zařízení z pohledu různého účelu užití (dataprojektory, tiskárny), vlastnictví (BYOD), ale také jejich stáří,
 • rozsah poskytovaných služeb včetně cloudů.

Co by bylo lepší řešit formou externí služby?
Odpovědi byly sdruženy podle určitých společných znaků a seřazeny podle četnosti.
 • nic, vše se má řešit zaměstnancem (takto se vyjádřila čtvrtina dotázaných),
 • kompletní administrace nebo alespoň správa sítě,
 • údržba koncových zařízení.

Vaše podněty a připomínky?
Odpovědi byly velice různorodé a nelze z nich vyčíst jednoznačná sdělení. Přesto se opakují dva impulsy:
 • Tuto problematiku je nutné již řešit, protože stav je neudržitelný.
 • Na školách je situace velmi různorodá, chybí systémový přístup.

Shrnutí: Respondenti považují za nejvýhodnější řešení přímo zaměstnat kvalifikované správce veškeré digitální infrastruktury. Problémem je stanovení kritérií pro určení výše úvazku, protože ta mohou být vnímána na jednotlivých školách rozdílně.

Dotazník však jednoznačně poukazuje na to, že školští informatici nejsou se současným stavem spokojeni a očekávají zlepšení podmínek své práce.

6 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Tady se nám někdo probudil. A když křičí o peníze všichni, tak se přidá.
Nebo že by se to přihodilo právě teď před volbami?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vypadá to že letos frčí vše digitální a to převážně v barvě terakotové a jadeitové.
Elegantní úzka fazona spíše italského střihu. Ramena jsou narovnána a rozšířena pomocí vycpávek. Část saka od pasu dolů je střižená těsně u těla. Kalhoty jsou bez sámků i bez záložek s vyšším pasem a jsou poměrně vypracované a těsné.
Vyhovuje vyšším, štíhlým mužům, nic pro obstarožní prďoly.

Unknown řekl(a)...

Vážení pánové,
již jsem si zvykl na to, když se někdo naváží do mě. Takže rádoby vtípkům o střihu, výšce, hmotnosti a věku nechci ani rozumět.
Ale tady znevažujete svými komentáři práci lidí, kteří se od roku 2002 (tehdy vznikla JSI) angažují v oblasti školské informatiky.

Takže otázku správy ICT na školách měla JSI ve svých stanovách již při svém založení. A na tento problém upozorňovala v minulosti již několikrát. Pokud se někdo začíná probouzet,
tak to není JSI.

Naše organizace za celé své působení nežádala ani jednou o evropské peníze, což já osobně považuji za chybu, ale možná v kontextu vašich komentářů dám za pravdu zastáncům nevyužívání dotačních titulů a grantových programů.

Poznámka o volbách je pak zcela pod rozlišovací úrovní tohoto tématu. Nikoho totiž problematika správy ICT na školách příliš netankuje. Nevidím tedy vůbec žádný prostor, jak z toho vytřískat volební kapitál.

mirek vaněk řekl(a)...

Já nechci znevažovat práci nikoho. Ale jsem učitel a ten problém je ve školách spoustu let. A nejen tento problém. Takže bych očekával, že JSI bude křičet už řadu let. Publikovat články. Upozorňovat.
Také bych očekával, že přijde s nějakým návrhem, jak situaci řešit. I když to bude něco stát.

To, že školství nikoho nezajímá je hluboká pravda. Jen neúspěšná státní maturita rozvířila vody. Po volbách to opět utichne a politici budou znovu řešit problémy na ministerstvech, kde jsou větší rozpočty než ve školství.

Nicka Pytlik řekl(a)...

K rádoby snahám o řešení problému rádoby vtípky neodmyslitelně až symbioticky patří.

Unknown řekl(a)...

Taky bych měl takový návrh pro mirka vaňka a další, co by očekávali, že JSI bude něco dělat: já bych očekával, že si vyplní přihlášku (https://goo.gl/3NRWMf) a začnou to dělat ;-)

Okomentovat