10.10.17

P-KAP: Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky… Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.

Při uzavření informací do „předmětových přihrádek“ chybí podle ředitelky Kmentové čas na propojování poznatků a ukazování souvislostí. „Jako by se vytrácela reálná propojenost jednotlivých přírodních jevů a zůstávala izolovaná fakta, vzorečky, výpočty, informace. To mnohé žáky odrazuje zejména od dalšího studia přírodovědných a technických oborů,“ říká.

Projekt napříč předměty

Proto se ve škole rozhodli jednotlivé předměty propojovat – nejprve v rámci skupinových projektů. Například informatiku a informační a komunikační technologie a biologii s environmentální výchovou. „Žáci vytvářejí projekty spojující školní výuku s životem za zdí školy,“ vysvětluje ředitelka. Dospívající jsou k řadě věcí velmi kritičtí, proč tedy nevyužít tento přirozený postoj mládí k aktivnímu podílu na pozitivních změnách?

Školní projekty se orientují zejména na zlepšení životního prostředí na území Prahy 5, kde škola sídlí. Například na vhodnější umístění přechodu pro chodce na rušné ulici před Smíchovským nádražím, dalším je návrh revitalizace staré vápenky v Řeporyjích. „Žáci vytipovali zanedbanou oblast staré vápenky, zjistili, komu patří a jaké s ní má záměry, vyhledali informace o minulosti vápenky a navrhli zřízení LIME parku pro celou rodinu. K celému projektu vytvořili webové stránky, kde popsali všechny kroky a seznámili veřejnost se svými nápady na zřízení odpočinkového parku pro celou rodinu,“ vysvětluje ředitelka Kmentová.

Podobné projektové aktivity se mohou v rámci tvorby školního akčního plánu velmi dobře uplatnit například v oblasti podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti či v oblasti polytechnického vzdělávání.

Závěrečná práce – průprava na další profesní život

Dalším zajímavým projektem Gymnázia Na Zatlance jsou závěrečné práce žáků čtvrtých ročníků. Každý si zvolí téma podle svého zájmu, vybere si vedoucího práce a celý rok se tématu věnuje.

„Žáci nejednou navazují i kontakty s vysokoškolskými nebo jinými odbornými pracovišti. K zajímavým nápadům patří například výroba elektrické kytary, do níž se někteří dali. Kromě toho, že tu kytaru udělali, museli precizně popsat postup a vysvětlit, proč postupovali právě takto. Jiní žáci si díky závěrečné práci třeba najdou cestu, jak se zapojit do dobrovolnické práce,“ říká Kmentová.

Závěrečná práce propojuje studium s praxí. Z hlediska tematických oblastí, které se promítají do plánů rozvoje vzdělávání, se – třeba právě v případě výroby kytary – uplatňuje podpora polytechnického vzdělávání. Rozvíjí se též odborné vzdělávání, včetně spolupráce s řadou zaměstnavatelů (jimiž jsou, konec konců, i vysoké školy). Významné benefity směřují i do oblasti kariérového poradenství, protože žáci zjistí, jaké, leckdy nečekané, aktivity je mohou potkat, když se rozhodnout zájmové oblasti věnovat profesně.

Napoprvé nevyjde? Nevadí!

Rozvoj „podnikavých kompetencí“ podporují i projekty reálných žákovských firem ve spolupráci s neziskovou společnosti Junior Achievement Czech. Žáci se učí, jak založit a vést firmu, zformulovat podnikatelský záměr a snaží se ho realizovat. „Jeden úspěšný žákovský podnikatelský projekt byl zaměřený na výrobu zajímavých nových modelů ze starých oděvů. V této žákovské firmě byli kromě návrhářky i ´zaměstnanci´, kteří podle návrhů oděvy šili, a měli na starost marketing a prodej, včetně založení e-shopu,“ říká Jitka Kmentová. Tak jako mnozí podnikatelé, i mladí pracovníci tohoto „modelového krejčovství“ se díky své firmě naučili, že dobrý nápad, vlastní invence a šikovnost k úspěšnému prosazení se na trhu nestačí a že promyšlenou marketingovou podporu není radno podcenit.

„Moje zkušenost je můj nejlepší učitel,“ napsal Steve Jobs a dodal, že k chybám je třeba přistupovat jako ke stupínkům, které vedou k úspěchu: „Jestliže se totiž poučíme a přizpůsobíme tomu své další kroky, pak se chyby stanou zdrojem vědomosti a našeho pokroku.“

O další cennou zkušenost jsou bohatší i další členové žákovské firmy, kteří se vymysleli lahev, která se jednoduše složí do tašky, pak se stejně jednoduše rozloží a dá se do ní nápoj. Ukázalo se však, že to, co si představovali, nejde vyrobit. „Jako největší přínos oceňuji to, že se nedali odradit, našli v sobě energii vymyslet a realizovat jiný záměr. S těmito výrobky se už prezentovali na veletrhu JA firem a dokázali je i prodat,“ konstatuje ředitelka Kmentová.

Učení v souvislostech

Management i učitelé gymnázia došli ve svých úvahách o obsahovém provázání předmětů až k tvorbě druhého, alternativního školního vzdělávacího programu ALT využívajícího výuku v integrovaných tematických blocích. Skupinka zájemců z řad učitelů věnovala projektu v průběhu jednoho školního roku svůj čas a energii: hledali inspirace, scházeli se, diskutovali a sepisovali nový vzdělávací program. „Vycházeli samozřejmě z RVP pro gymnázia, program ALT obsahuje všechny povinné výstupy, závazné učivo, základem však bylo promyslet, jak výuku didaktiky uchopit a učivo vzájemně provazovat,“ doplňuje Jitka Kmentová. V tomto školním roce se podle něj začali učit první žáci.

Základem ŠVP ALT jsou tři tematické bloky. Blok nazvaný přírodní vědy zahrnuje fyziku, chemii, biologii, fyzickou geografii, environmentální výchovu, informační a výpočetní techniku (velmi úzce tedy souvisí s pojetím polytechnického vzdělávání). Společenskovědní blok integruje dějepis, základy společenských věd, literární historii, literaturu a výpočetní techniku jako nástroj poznávání a blok Tvorba propojuje „výchovy“. Výuka v blocích je nesena projektovými tématy umožňujícími komplexní přístup a zkoumání nejrůznějších souvislostí daného tématu. Při hodnocení žáků je kladen důraz na prvky formativního hodnocení. „Pro učitele je to náročnější způsob, zatím nemáme příliš mnoho zkušeností, ale kolegy to velmi baví, zajímá, obohacuje,“ konstatuje ředitelka školy.

Studentské projektové fórum: sdílejte a inspirujte se!

Dalším z „tykadel“, které škola vystrkuje směrem k vnějšímu světu, je Studentské projektové fórum. Oslovuje nejen gymnázia, ale i střední odborné školy a už devátých rokem nabízí jejich talentovaným žákům nesoutěžní přehlídku zajímavých prací ve společenskovědní, přírodovědné a technické oblasti. „V nezávislé porotě fóra jsou odborníci z praxe – podnikatelé, lidé, kteří se angažují v hospodářské komoře, akademičtí pracovníci z univerzit, odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů a podobně. Jejich zpětná vazba je pro studenty velmi inspirativní a cenná, protože si odnášejí řadu podnětů k přemýšlení, co všechno by mohli zlepšit,“ doplňuje Jitka Kmentová. V rámci fóra zazní prezentace zhruba třicítky prací, a tak benefitem pro účastníky je i možnost seznámit se s ostatními tématy a jejich zpracováním a získat náhled na úroveň své práce.

dak

Zdroj: NÚV, projekt P-KAP

13 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

To by pytliky zajímalo, jak se takové vystoupení z předmětových škatulek prostřednictvím integrovaných tematických bloků dává do souladu s rámcovým vzdělávacím programem, konkrétně parametry učebního plánu.
A také, jak se do vzdělávacího rámce zapasuje ta závěrečná práce. Její případná klasifikace a řekněme certifikační hodnota, tedy projekce do klasifikace na vysvědčení.
Pytlici se o něco podobného pokoušeli už začátkem devadesátých let v pojetí alternativy k praktické maturitní zkoušce na průmyslové škole. Bohužel to tenkrát z důvodů, které už pytlici zapomněli, nešlo. V profilové části maturitní zkoušky ve vzdělávací oblasti IKT pak v době nedávné včlenili do zkoušky i prezentaci žákovy dlouhodobé samostatné práce. Pěkné věci se tam urodili. V té magořině takové příjemné zakončení mnohaleté garance odborné úrovně maturitních zkoušek.

Ukázalo se však, že to, co si představovali, nejde vyrobit.

To se někdy stává. Pytlici naopak byli několikrát svědky originálního řešení, ke kterému žáci dospěli zejména proto, že něvěděli, že tak řešit nejde.

Mira Friedrichová řekl(a)...

Závěrečné práce jsou v rámci předmětu IKT ve 4. ročníku:
" Psaní závěrečné práce je začleněno do učebního plánu podle školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“ jako součást předmětu IKT ve 4. ročníku. Jedná se o předmět s dotací 1 vyučovací hodina týdně, které budou vedeny především formou konzultací. Tento předmět naplňuje následující závazné cíle podle ŠVP:
– Student využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
– Student využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů
– Student posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací
– Student využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky
– Student zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Hlavním cílem předmětu (kromě výše uvedených závazných cílů) je cesta k vytvoření závěrečné práce, osvojení si postupů a strategií používaných při vytváření odborné práce. Předmět povede studenty k systematické a dlouhodobé práci, k zodpovědnosti, k dosahování vytýčeného cíle, povede studenty k přemýšlení, k výstižnému vyjadřování a používání odborného jazyka, k prezentaci výsledků své práce. Mimo jiné bude předmět připravovat studenty k potřebám vysokoškolského studia."
Tož tak.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici děkují za dovysvětlení a tiše závidějí.
Někde to jde, jinde pořád ještě ne...

krtek řekl(a)...

Napsané je to hezky. Ale jedna hodina týdně? To všechno stihnou?

Nicka Pytlik řekl(a)...

jedna hodina týdně?

Jestli to pytlici pochopili dobře, pak je to hodina konzultační.
Podstatná práce se odehrává zřejmě mimo školu. Podle mnohých odborníků na vzdělání se toho žáci po škole naučí nejvíc, a hlavně se naučí to, co budou v životě doopravdy potřebovat.
Nakonec, tak i pytlici vidí budoucnost vzdělávání se. Žáci se čas od času ve škole zastaví na kus řečí, a vše se naučí podle svých potřeb, svým vlastním tempem a hlavně konečně už zábavně někde úplně jinde.

poste.restante řekl(a)...

Jen poznámečka malinká:
žák využívá..., posuzuje..., zpracovává.
Vzpomínka na inspekční návštěvu, která nesoulad s terminologií danou zákonem nemínila tolerovat. Ale možná, že někde jde i to, co jinde ne.

BTW: Maturitní dlouhodobé práce jdou provozovat z IKT i v režimu běžné výuky. Konzultace jsou poskytovány průběžně, ale téměř výhradně v době mimo výuku a dokonce v několika kontrolních termínech hodnoceny, což se promítne do celkového hodnocení práce a příslušné známky.
Práce nad rámec výuky a samostudium se jaksi samosebou předpokládá.
A některé takové práce jsou přímo skvělé.

krtek řekl(a)...

Ach ta čtenářská gramotnost - znamená to tedy, že žáci se povinně věnují projektu doma? Jde tedy o domácí úkol? A to je přípustné?

Mira Friedrichová řekl(a)...

Ke komentáři poste.restante:
Jedná se o citaci z RVP pro Gymnázia - očekávané výstupy, (od str. 64 dále) viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy ,
ony totiž ty rámcové vzdělávací programy pro gymnázia jsou napsané docela chytře ... stačí je chytře číst
Ke komentáři krtek:
Když chci něco dělat a jsem přesvědčená, že je to správně, mám dvě možnosti, jak k problému přistupovat, na co se zaměřit:
- hledám proč to nejde (analýza rizik)
- hledám cestu, jak to jde (analýza příležitostí)

V. řekl(a)...

ony totiž ty rámcové vzdělávací programy pro gymnázia jsou napsané docela chytře
Ale no tak...

Nicka Pytlik řekl(a)...

dvě možnosti, jak k problému přistupovat

Po mnoha zkušenostech se státní správou a samosprávou ve školství se pytlici věnují zásadně jen analýze rizik. Pytlici jsou především lidé, a pak teprve učitelé. A v žádném případě poskoci a lokajové.

poste.restante řekl(a)...

ony totiž ty rámcové vzdělávací programy pro gymnázia jsou napsané docela chytře
Ale no tak...


Přidávám se.
Ale no tak.
Už samo prohlášení, že je RVP napsáno chytře ...

A jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak na gymnáziích jsou tedy dle platné legislativy studenti? Na technickém lyceu jsou totiž "jen" žáci.
:-)

poste.restante řekl(a)...

Jde tedy o domácí úkol? A to je přípustné?
Je diplomka, nebo závěrečná práce domácí úkol?
Jsou konzultační hodiny součástí výuky, nebo práce učitele?

Na svých projektech mohou žáci pracovat doma, ale i ve škole.
Prozatím to nikomu nevadilo. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

V regionálním školství jsou domácí úkoly v dnešní překotně měnící se době nepřípustné. Až na jednu výjimku, a tou je zkonkurenceschopňování prostřednictvím projektů.
Žáci si sami určí, které téma je pro ně natolik zábavné, že by se mu mohli svým vlastním tempem pověnovat. Mimo školu samozřejmě, protože tam se toho pro život prospěšného naučí nejvíc. Pak si svoje práce zautoevaluují do mrtě, a průvodci o tomto moderním pojetí poreferují v odborném tisku.
Pokud nakonec vyjde najevo, že obsah projektu je nesmysl, odborníci na vzdělání, kontultanti a auditoři se zatetelí, že vývoj se ubírá žádoucím směrem a budoucnost lidstva je v dobrých rukou.

Okomentovat