20.10.17

Otevřený dopis zástupců všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku ministrovi školství

Z otevřeného dopisu vyjímáme: "Obáváme se, že realizace navržených rámcových požadavků na studijní programy připravující učitele pro žáky se SVP nezvratně povede k poklesu kvality vzdělávání těchto žáků. MŠMT by tak svým opatřením posílilo argumentační základnu odpůrců a kritiků koncepce zavádění inkluzivního vzdělávání do českého školství, která byla prezentována jako jeden z klíčových programových bodů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."

Vážený pane ministře,
jako zástupci všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku se na Vás obracíme formou otevřeného dopisu s požadavkem na úpravu Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků ze dne 5. 10. 2017, které byly zveřejněny na oficiálním webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jsme si vědomi potřebnosti nastavení rámcových požadavků na studijní programy připravující pedagogické pracovníky a obecně jejich existenci podporujeme. Upozorňujeme však, že nastavená pravidla pro oblast vzdělávání neučitelská pedagogika (část devatenáctá nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) a učitelství (část třicátá nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) v současném znění povedou k negativním změnám v přípravě kvalifikovaných speciálních pedagogů a speciálních pedagogů – učitelů (nejen) pro školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona.
Dále upozorňujeme, že aplikací stanovených rámcových požadavků na v budoucnu akreditované studijní programy dojde ke snížení kvality služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními a školními poradenskými pracovišti, které jsou přitom nezbytnou součástí efektivního vzdělávacího procesu, včetně tzv. inkluzivního vzdělávání. Obáváme se, že realizace navržených rámcových požadavků na studijní programy připravující učitele pro žáky se SVP nezvratně povede k poklesu kvality vzdělávání těchto žáků. MŠMT by tak svým opatřením posílilo argumentační základnu odpůrců a kritiků koncepce zavádění inkluzivního vzdělávání do českého školství, která byla prezentována jako jeden z klíčových programových bodů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V současném znění výše uvedeného metodického materiálu jsme identifikovali tyto zásadní problémy:
- Nastavené požadavky v oblasti speciální pedagogiky jsou v rozporu s některými ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících o způsobu nabytí odpovídající kvalifikace – např. § 6, odst. 2) písm. a); § 7, odst. 2) písm. a) a b); § 8, odst. 2) písm. a) až c); § 9, odst. 7) písm. b) a c). Rámcové požadavky mají povahu metodického materiálu, nikoli právního předpisu se silou zákona, proto není možné jejich prostřednictvím měnit úpravu obsaženou v zákoně. V případě, že by MŠMT postupovalo v souladu s rámcovými požadavky a nevyjádřilo souhlas s realizací studijního programu předvídaného přímo v § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, bude jeho rozhodnutí v rozporu se zákonem.
- Nastavené požadavky de facto likvidují přípravu speciálních pedagogů – učitelů pro školy zřízené
dle § 16 odst. 9 školského zákona. Získání kvalifikace učitelů pro tyto školy.
- Nastavené požadavky neumožňují realizovat Bc. programy speciální pedagogika se specializacemi, což zásadně naruší přípravu kvalifikovaných a pro praxi kvalitně připravených absolventů speciální pedagogiky, kteří působí mimo resort školství (střediska rané péče, domovy pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením apod.).
- Z nastavených požadavků vyplývající nemožnost realizovat studijní programy určené pro učitele žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podobě tzv. kombinovaných studijních programů, které budou kombinací vzdělávací oblasti Učitelství a Neučitelská pedagogika (kam spadá speciální pedagogika) povede ke snížení kvality úrovně služeb poskytovanými speciálními pedagogy kvalifikovanými dle § 18 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, kteří nebudou mít
dostatečnou průpravu v učitelství v souladu s nastavenými rámcovými požadavky pro učitele MŠ. ZŠ a SŠ (pedagogicko-psychologické disciplíny , oborových, oborově didaktických disciplínách atd.)
- Nemožnost realizovat vzdělávání speciálních pedagogů (učitelů) pro žáky se SVP formou sdružených studijních programů – tedy programu učitelství se sdruženým studijním programem speciální pedagogika.
- Nemožnost realizovat programy jako kombinované (kombinující 2 vzdělávací oblasti Učitelství a Neučitelská pedagogika – speciální pedagogika) mj. výrazně komplikuje přijímání učitelů do doktorského studijního programu speciální pedagogika (v současné době více než 50 % studentů DSP), čímž dochází k ohrožení oboru speciální pedagogika jako vědního oboru.
Podrobnosti o zde uvedených nedostatcích současného znění metodických pravidel včetně konkrétních návrhů na jejich úpravu jsou uvedeny v přílohách tohoto otevřeného dopisu.
Vážený pane ministře, pevně věříme, že námi předložené argumenty i navržené úpravy bude možné v krátké době zapracovat tak, aby mohly vysoké školy předložit k akreditaci studijní programy zaměřené na přípravu takových pedagogických pracovníků, kteří budou kvalitně připravení pro působení ve speciálněpedagogické i učitelské praxi. Jsme samozřejmě připraveni zahájit s Vámi i s dalšími představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR odbornou diskusi ve věci úpravy metodického materiálu formou osobních jednání.
Obsah tohoto dopisu vznikl na společném zasedání zástupců kateder a ústavů všech veřejných vysokých škol v ČR, kteří připravují odborníky pro speciální pedagogiku a níže uvedení zástupci svým podpisem stvrzují souhlas s jeho zněním.
V Olomouci, dne 10. října 2017


Kontakt za signatáře:
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta
Ústav speciálněpedagogických studiíPřipomínky zástupců vysokoškolských pracovišť připravujících speciální pedagogy k Rámcovým požadavkům na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníkůRámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků


8 komentářů:

poste.restante řekl(a)...

Ach můj bože.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tohle chce šrapnel.
Proboha jděte do prdele.

Unknown řekl(a)...

Ministerstvo likviduje odbornou přípravu speciálních pedagogů.
To už je vrchol zvůle.
Jak si to ti diletanti mohou dovolit?
Pokud to pedagogická veřejnost dopustí, bude to znamenat konec speciálního školství a speciální pedagogiky na dlouhá léta, možná na celou jednu generaci, dokud nějaký expert někde v zahraničí "neobjeví", že postižené děti ke svému vývoji nutně potřebují péči kvalifikovaných odborníků.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ministerstvo likviduje odbornou přípravu speciálních pedagogů.

Prozíravý krok.
Téměř katastrofální nedostatek speciálních pedagogů pořešíme tak, že časem nebudou vůbec žádní. A žádná katastrofa se zase konat nebude. Tak ještě nějak obdobně pořešit i živelné pohromy a epidemie.

Nicka Pytlik řekl(a)...

MŠMT by tak svým opatřením posílilo argumentační základnu odpůrců a kritiků koncepce zavádění inkluzivního vzdělávání do českého školství

Jak tomu mají pytlici rozumět? To jako, že by se ministerstvo zčuchlo s pytliky?
Že by ministerstvo zašlo až tak daleko, tomu se pytlici zdráhají uvěřit.

Unknown řekl(a)...

Přímo ďábelská představa. Víc by mě překvapilo jen to, kdyby se experti na vzdělávání sčuchli s učiteli. Ale to už by byl konec světa.

Unknown řekl(a)...

Jak si MŠMT a přilehlé organizace představují akademické svobody bádání a učení?
Není jejich jednání protizákonné?
Za té strašné doby nesvobody jsme se o oborových kombinacích a obsahu výuky rozhodovali na katedře a schvaloval to děkanát.

Unknown řekl(a)...

S dopisem v podstatě souhlasím a jsem velice zvědavá na odpověď pana ministra.

Okomentovat