18.10.17

NÚV: Cizinci - podpůrná opatření

Klíčovým zákonem, který se zabývá podpůrnými opatřeními pro děti s odlišným mateřským jazykem, je novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Zákon zavádí systém 5 stupňů podpůrných opatření, které jsou specifikovány v příloze č. 1 vyhlášky 27/2016 Sb. Na žáky cizince a OMJ a žáky z odlišného socio-kulturního prostředí se vztahují první tři stupně podpůrných opatření.

PRVNÍ STUPEŇ POPŮRNÝCH OPATŘENÍ

První stupeň podpůrných opatření nastavuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení a opatření nemá normovanou finanční náročnost. První stupeň podpůrných opatření je určen žákům s pokročilou znalostí češtiny, kteří potřebují podporu především v jednotlivých předmětech a ke kompenzaci mírných obtíží postačí mírné úpravy v režimu školní výuky a domácí přípravy. Plán pedagogické podpory obvykle vytváří třídní učitel a výchovný poradce či jiný pracovník Školského poradenského pracoviště (ŠPP) ve spolupráci se všemi učiteli, kteří daného žáka učí.

S Plánem pedagogické podpory jsou seznámeni všichni učitelé a rodiče žáka jej berou na vědomí. Po třech měsících se plán vyhodnotí a  pokud se ukáže, že funguje, pokračuje se v jeho naplňování. V opačném případě škola požádá se souhlasem rodičů o vyšetření ve Školském poradenském zařízení (ŠPZ).

DRUHÝ STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Druhý stupeň podpůrných opatření je poskytován žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka na základě doporučení ŠPZ. Ve 2.stupni může docházet k úpravě organizace a metod výuky, hodnocení žáka a případně využití IVP. Žáci mají například nárok na 3 hodiny češtiny týdně, nejvýše však 120 hodin ročně na ZŠ a SŠ, úpravu obsahu vzdělávání a speciální učebnice. Úprava očekávaných výstupů se v tomto stupni opatření nepředpokládá. Druhý stupeň také navrhuje podporu sociokulturní adaptace. V části věnované hodnocení se praví: hodnocení vychází ze
zjištěných specifik žáka např. neznalost vyučovacího jazyka a nastavují se taková kritéria hodnocení, které žákovi umožní dosahovat osobního pokroku – například formativní hodnocení. Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče (1h /týdně) a v zajištění pedagogické intervence (2h/týdně).  Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován, výstupy a výsledky vzdělávání se mohou modifikovat pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením. Pracuje se s posilováním výuky tam, kde žák selhává s využitím pedagogické intervence. Žák má také například nárok na 2 hodiny pedagogické
intervence a 2 hodiny speciálněpedagogické péče týdně.

TŘETÍ STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Třetí stupeň podpůrných opatření je poskytován dětem s neznalostí vyučovacího jazyka, což může vyžadovat úpravy v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, úpravě ŠVP a hodnocení žáka. Žáci mají například nárok na 3 hodiny týdně výuky českého jazyka, nejvýše 200h na ZŠ a SŠ, úpravu obsahu vzdělávání, speciální učebnice a pomůcky a také například asistenta pedagoga.   

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně
jednou ročně.

vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Týkají se jazyková podpůrná opatření i žáků středních škol?

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak se pozná, že dítě doopravdy neumí česky?
A co když dítě z jiného prostředí neumí vůbec nic?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Týkají se jazyková podpůrná opatření i žáků středních škol?

Pytlici se pročetli až ke zjištění, že se opatření týkají i žáků sš.
A tak se pytlikům vetřela otázka, jak se mládež, která neumí časky, na tu střední školu dostane? Povinné přijímací zkoušky nejsou z češtiny?
A co když se žák střední školy česky nenaučí ani do maturitní zkoušky?
Pytlikům tu nějak nesedí ten požadavek o rovných vzdělávacích příležitostech vůči tuzemským dětičkám, které se neprozřetelně česky naučily.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se pokoušejí vžít do pozice těch dvou, tří dětí ve třídě, kterých se nebudou týkat vůbec žádná podpůrná opatření, a budou tedy podrobeny plné zkopetentňovací, zgramotňovací a zkonkurenceschopňovací žátěži permanentně probíhající kurikulární revoluce.

Okomentovat