20.10.17

Nařízení vlády ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda schválila nařízení, které pro pedagogické pracovníky přinese od listopadu 2017 zvýšení tarifní části platu o 15 %, pro nepedagogické o 10 %. Přinášíme novou tarifní tabulku pro pedagogické pracovníky.


ČMOS PŠ doplnil originální soubor o poznámku v rámečku u příloh tarifních tabulek, které patří nepedagogickým pracovníkům a pedagogickým pracovníkům.

340


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 25. září 2017,


kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:


Čl. I


Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb., nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a nařízení vlády č. 168/2017 Sb., se mění takto:


1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:


"(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže

a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo
b) jiný právní předpis30) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.
2. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.".

3. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5
Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a)
uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b)
úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
c)
zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d)
zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e)
zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6.

(5) Zaměstnanci, který je

a)
pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3,
b)
zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 6,
přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.".

5. V § 7 odst. 1 se částka "1 400 Kč" nahrazuje částkou "1 800 Kč".

6. V § 8 odst. 1 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

7. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1 300 Kč,
b) II. 600 až 2 500 Kč,
c) III. 1 000 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 500 až 7 500 Kč,
e) V. 2 000 až 10 000 Kč.".
8. V § 8 odst. 3 větě první a druhé se číslo "10" nahrazuje číslem "9" a číslo "7" se nahrazuje číslem "8".

9. V § 8 odst. 3 větě čtvrté se slova "střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu" nahrazují slovy "uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení".

10. Přílohy č. 1 až 7 včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

11. Doplňuje se příloha č. 8, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
______________________________________
30) Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.".

Zdroj: ČMOS PŠ9 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...

učitel je typicky, která třída?

Radek Sárközi řekl(a)...

Na ZŠ a SŠ 12. třída, začínající může být 11. třída, 13. třída výchovný poradce...

Nicka Pytlik řekl(a)...

A průvodce?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jen některý výchovný poradce.

Radek Sárközi řekl(a)...

U učitelek MŠ 9. třída. Může být i jen 8.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Taky bych rád věděl, jak jsou na tom scioprůvodci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

jak jsou na tom scioprůvodci

Pytlici to šacují nejméně na pátý platový stupeň čtrnácté platové třídy.
Při této příležitosti pytliky napadla otázka, jak oceňují dobré učitele prostřednictvím osobního hodnocení a odměn ti ředitelé, kteří mají v pedagogickém sboru právě a jen učitele vynikající.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Na to mají vnitřní kariérní řád: KS 0 rebelující učitel, KS 1 mlčící učitel, KS 2 učitel podporující pana ředitele.

Nicka Pytlik řekl(a)...

KS 3 pan ředitel

Okomentovat