25.10.17

MŠMT: Rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

MŠMT zveřejňuje schválený rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství včetně jeho příloh. Cílem programu je zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí regionálního školství související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“):

a) reaguje na nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017. Dotčenou skupinou zaměstnanců veřejného sektoru jsou mj. pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci regionálního školství.
b) vyhlašuje z důvodu uvedeného v odstavci a) na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 tento
rozvojový program

Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Čl. 1 Cíl programu

Cílem programu je zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb.

Čl. 2 Účel dotace

Účelem dotace je navýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, kteří jsou odměňováni formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a na navýšení souvisejících zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „povinné odvody“).

Čl. 3 Způsob podávání žádostí

Vzhledem k tomu, že dotace bude poskytována na základě jednotných kritérií všem subjektům vykazujícím tytéž objektivní znaky, žádosti o dotaci se nepodávají.

Čl. 4 Oprávněný příjemce

Oprávněným příjemcem je kraj - pro školy a školská zařízení zřízené územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, které náleží do jeho územní působnosti (dále jen „právnické osoby“).

Čl. 5 Výše dotace

(1) Výše dotace bude odvozena z výkazu P 1c-01 Výkaz o evidenčním listu počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017, a to části IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů, a části IV. Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů.
(2) Příjemce přidělí dotaci jednotlivým právnickým osobám analogicky dle předchozího bodu s tím, že je oprávněn zohlednit prokazatelné změny v počtu a zařazení jednotlivých pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců vzniklé od data 1. 10. 2017, tzn., že je příjemce dotace oprávněn zohlednit změny v počtu a zařazení pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců u právnických osob nebo změny, ke kterým došlo od uvedeného data z důvodu sloučení, splynutí, rozdělení nebo vzniku právnické osoby nebo k jiné organizační změně.
(3) Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých zdrojů není dovolena.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

(1) Dotace bude příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž
mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet.
(2) Na rozhodnutí o poskytnutí dotace bude jako příjemce uveden kraj.
(3) Příjemce následně přidělí dotaci jednotlivým právnickým osobám, a to do 30 dnů
od data podpisu rozhodnutí.

Čl. 7 Použití dotace

(1) Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
(2) Příjemci budou oprávněni dotaci použít nejpozději do 31. 12. 2017.
(3) Jednotlivé právnické osoby budou oprávněny dotaci použít na náklady roku 2017 vzniklé
od 1. 11. 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2018.

Čl. 8 Pravidla financování

(1) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona příjemci
na jeho zvláštní účet.
(2) Dotace bude odeslána na účet příjemce do 10 dnů od data podpisu rozhodnutí.

Čl. 9 Povinnosti příjemce

(1) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
(2) Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění.
(3) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu – odboru financování regionálního školství a přímo řízených organizací souhrnné vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(4) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza, jehož formulář je uveden v Příloze č. 2 tohoto vyhlášení.
(5) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací.
(6) Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí
o poskytnutí dotace.

Čl. 10 Kontrola použití dotace

(1) Kontrola použití dotace bude provedena jako kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(3) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
(4) Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo - odbor financování regionálního školství a přímo řízených organizací o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.

Čl. 11 Porušení rozpočtové kázně

(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel,
bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně zaplatit penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné
finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12 Řízení o odnětí dotace

(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
(4) Dotaci bude možné odejmout v období až 12 měsíců před zjištěním důvodu pro odnětí
dotace.

Čl. 13 Účinnost

Vyhlášení tohoto rozvojového programu nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách ministerstva.

V Praze dne: 25. 10. 2017 RNDr. Zuzana Matušková
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Přílohy
Příloha č. 1 Formulář souhrnného vyúčtování dotace a závěrečné zprávy
Příloha č. 2 Avízo o vratce

Žádné komentáře:

Okomentovat