4.10.17

EDUin: Školy je třeba více otevřít světu

EDUin, společně s dalšími 17 organizacemi, které se orientují na oblast vzdělávání, připravil strategický dokument Vzdělávání přede-vším shrnující hlavní priority vzdělávací politiky pro další sněmovní období. V současnosti probíhají jednání se zástupci politických stran ve snaze najít na těchto prioritách shodu a pokusit se je prosadit do stranických politik. Druhou vizí, kterou dokument představuje jako klíčovou pro další rozvoj, je nutnost otevřít školy vnějšímu světu, aby došlo k účinné konvergenci vzdělávání s potřebami a očekáváními světa, do nějž absolventi škol vstupují. To se týká zejména učitelské profese, pestrosti škol v systému, rozhodovací autonomie ředitelů, úzkého vztahu s neformálním vzděláváním a budování potřeby občanské participace v demokratické společnosti.

České školy jsou dodnes relativně konzervativním prostředím, v němž částečně kvůli kontinuitě uvnitř vzdělávacího systému a částečně kvůli kontroverzním regulacím dochází k nespojitosti vzdělávání s potřebami rychle se měnícího světa okolo. Nejde o to podřídit vzdělávání aktuálním potřebám pracovního trhu, nýbrž o to snažit se prostřednictvím větší otevřenosti škol vyvolat aktivnější interakci a následný progres. To vše pod kontrolou a rozhodovací pravomocí rodičů a škol.

Zákon o pedagogických pracovnících do značné míry znemožňuje vstup absolventů VŠ do učitelské profese, což je při stávajícím – a stále se prohlubujícím – nedostatku učitelů významný a velmi pravděpodobně dlouhodobý problém.

Současná politika MŠMT omezující vznik neveřejných škol povede v konečném důsledku k menší pestrosti v rámci vzdělávacího systému. Jakkoliv je otázka možného rozpadu systému pod tlakem příliš velkého množství takových škol na místě, za současné situace a počtu žáků v neveřejných školách (výrazně pod 2 %) je taková politika zbytečně restriktivní.

Politický vliv na jmenování ředitelů škol a jejich podřízenost při rozhodování o rozvoji škol politickým zájmům zřizovatele vede ke snížení potenciálu rozvoje škol bez nutnosti změny vzdělávací politiky.

Stále více vzdělávání se odehrává mimo formální vzdělávání. Hledání cest, jak propojit formální a neformální vzdělávání může v konečném důsledku pomoci školám udržovat krok s vývojem okolního světa.

Vzdělávání a výchova k občanství v demokratické společnosti jsou v současném vzdělávacím systému významně potlačeny. To je třeba změnit, v individuálním i společenském zájmu.

Olga Žáková, koordinátorka kampaně Vzdělávání přede-vším, řekla: „Vztah školy a společnosti je zcela zásadní pro samotnou legitimitu škol jako sociálních institucí. Jinými slovy, pokud škola nezačne reflektovat změny v okolním světě, může relativně rychle pozbýt svou společenskou důležitost a s tím i oprávnění na existenci. Takový vývoj může mít velmi závažné společenské důsledky.“

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Věří někdo, že EDUin je "informační" portál?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nám říkala inspekce, že hlavně máme otvírat okna. Já myslela, že kvůli větrání, a ono to bylo kvůli světu. hergot, mám pomalé vedení.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Takový vývoj může mít velmi závažné společenské důsledky.

Jen moc nestrašte! Tady přece nejde o to, aby něco nebylo jinak, ale aby to bylo tak, jak si představujeme MY, přeceee! Jednou z cest je likvidace případné konkurence. Pořád se najde ještě dost rodičů, kteří rádi svěří vzděláváni svých dětí prehistorickému učitelstvu, které je schopno i bez oněch moderních metod a technologií vybavit děti kvalitními základy pro budoucí vzdělávání. Moderních metod, které vznikly na počátku minulého století, a jsou použitelné jen proto, že se lidstvo za těch sto let nikam neposunulo. A technologií, které se už teď projevují jako enormně zdraví škodlivé.
Školy se otevřou světu bezezbytku až zrušením povinné školní docházky. Tak především a už konečně otevřete tuto otázku. Životaschopnost alternativy spočívá právě a jen v neustálém vymezovaní se vůči tomu, čeho je alternativou.

Okomentovat