19.10.17

ČŠI: Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (kompletní zpráva)

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.


Závěry

Implementace společného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 započala zejména díky vysokému nasazení a odpovědnosti škol, které se snažily dle svých možností a schopností vyřešit všechny komplikace, které před ně byly kladeny, a to i v situaci, kdy se školám nedostávalo adekvátní podpory z vnějšku. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že školy mnohdy nedokázaly s množstvím informací, které v rámci metodické podpory zpracovalo či průběžně zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Národní ústav pro vzdělávání, adekvátně pracovat, v objemu informací se často ztrácely, mnohdy nepochopily uváděné formulace správně nebo neaplikovaly správně příslušná doporučení.

V rámci shrnutí Česká školní inspekce definuje několik vybraných silných a slabých stránek týkajících se implementace společného vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

4.1 Vybraná pozitivní zjištění

• 97,9 % dětí v mateřských školách, 96,8 % žáků v základních školách a 97,7 % žáků ve středních školách se vzdělávalo v běžných třídách v hlavním vzdělávacím proudu.
• Ve srovnání se školním rokem 2015/2016 byl v oblasti podpory žáků při vzdělávání (rovné příležitosti) vyšší podíl škol hodnocen na výborné úrovni.
• Školy využívaly komplexní systém poradenských služeb (v rámci školy i školských poradenských zařízení) a promyšleně poskytovaly podpůrná opatření.
• Zvýšil se podíl hodin, v nichž byl zaznamenán individuální přístup k žákům.
• Oproti školnímu roku 2015/2016 se zlepšila vzájemná spolupráce učitelů s asistenty pedagoga.
• Strategii naplňování rovných příležitostí mělo vytvořenu 70,3 % základních a 63,9 % středních škol.
• Školní akce byly přístupné pro všechny žáky.
• Podpůrná opatření byla realizována také ve většině školních družin a školních klubů.

4.2 Vybraná negativní zjištění

• V souvislosti se zaváděním společného vzdělávání došlo k výraznému nárůstu činností administrativní povahy.
• Realizace podpůrných opatření byla provázena významnou mírou neefektivnosti, např.: - V případě pořizování kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek a softwarového a IT vybavení jsou reálné ceny často odlišné od cen doporučených. Pokud školy pořídí tyto pomůcky a vybavení levněji, ušetřené prostředky nevracejí, případně je používají pro dofinancování těch pomůcek a vybavení, u kterých je reálná cena vyšší než cena doporučená (zda je taková praxe akceptovatelná zůstává k dořešení).
- Mnohé školy nakupovaly na základě doporučení ŠPZ a obdržených informací pro každého žáka nové pomůcky, byť takové pomůcky již byly ve škole k dispozici.
- V některých případech školy poskytovaly podporu podle původního i následně upraveného doporučení ŠPZ. - V některých případech bylo pro jednoho žáka zakoupeno na základě doporučení ŠPZ i 45 ks pomůcek.
• Dle názoru ředitelů a učitelů byly informace předávané na školeních (zejména NIDV) ke společnému vzdělávání mnohdy nejednotné a nejasné.
• Dalšího vzdělávání zaměřeného na společné vzdělávání se účastnil jen malý podíl učitelů.
• Školy se zpočátku potýkaly (a v mnoha případech stále potýkají) s nedostatečnými personálními podmínkami – zejména s nedostatkem asistentů pedagoga, případně s jejich nedostatečnou kvalifikací, chyběli či chybí někteří specialisté (školní speciální pedagog, školní psycholog).
• Individuální vzdělávací plány a podpůrná opatření byly v některých případech naplňovány pouze formálně, s čímž v daných školách souvisí i nižší míra zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků se SVP ve výuce a nedostatečné uplatňování podpůrných opatření v průběhu výuky v některých školách.
• Některá doporučení školských poradenských zařízení byla školám nejasná. ŠPZ např. v některých případech neuvádějí v doporučeních pomůcky na správném místě (tj. v části II), ale pouze v části textových popisů. Školy pak nemají jistotu, že se skutečně jedná o taková doporučení, která mají realizovat.
• Zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (organizační, personální) dělalo školám potíže.
• V oblasti účinné podpory všem žákům s potřebou podpůrných opatření vzrostl ve srovnání s předchozím školním rokem podíl škol, ve kterých je vyžadováno zlepšení.
• Školským poradenským zařízením se dařilo dodržovat lhůty pro poskytnutí služby často pouze za cenu omezení jiných poradenských aktivit.
• Informovanost zařízení pro zájmové vzdělávání, která nejsou součástí školy, o speciálních vzdělávacích potřebách účastníků závisí na samotných účastnících a jejich zákonných zástupcích, podpůrná opatření vyššího stupně tak nemusí být vůbec realizována.

4.3 Doporučení

• Sjednotit výklad právních předpisů, metodických materiálů a doporučení pro společné vzdělávání tak, aby školy a školská zařízení mohly postupovat podle jasných a jednoznačných pravidel.
• Zintenzivnit metodickou podporu školám a školským zařízením včetně školských poradenských zařízení, rozšířit formy této podpory např. o zveřejňování příkladů dobré praxe, systém on-line poradenství (konzultace, helpdesk) apod.
• Rozšířit a akcentovat nabídku průběžného dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení s vymezením vzdělávacích priorit (důraz na vlastní vzdělávání dětí a žáků se SVP, nikoli pouze na formální aspekty typu legislativních změn apod.).
• Podpořit personální podmínky ve školách – vytvořit podmínky pro získávání školních speciálních pedagogů, školních psychologů a zejména asistentů pedagoga (motivace uchazečů, získání kvalifikace, finanční ohodnocení, motivace k setrvání ve škole).
• Zjednodušit administrativní procesy spojené s poskytováním podpory všech stupňů, zejména tvorbu a vyhodnocování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů (zde Česká školní inspekce doporučuje využívat systém InspIS ŠVP disponující modulem pro tvorbu IVP).
• Zjednodušit procesy vedoucí k získání finančních prostředků pro podpůrná opatření, a zkrátit tak interval mezi podáním žádosti a časem, kdy škola reálně schválenými prostředky disponuje.


7 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A čekali bychom od podřízené organizace něco jiného než chválu?

Unknown řekl(a)...

Koho chleba jídáš, toho píseň zpívej. I za cenu, že postižené děti strádají.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jestli si ČŠI myslela, že když přijde do škol, že jim někdo bude odpovídat pravdivě, tak je tam jeden pitomec vedle druhého. To se přeci nenosí pomlouvat inkluzi, a jeden by to mohl mít jako mínus z hospitační zprávy .

Unknown řekl(a)...

Pomlouvat inkluzi se nenosí, ale měla by se říkat aspoň pravda. Nikdo za to nikomu hlavu neutrhne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

díky vysokému nasazení a odpovědnosti škol, které se snažily dle svých možností a schopností vyřešit všechny komplikace, které před ně byly kladeny, a to i v situaci, kdy se školám nedostávalo adekvátní podpory z vnějšku

Pytlici oceňují, že školní inspekce veřejně informuje o tom, že tu byly kýmsi průběžně kladeny komplikace. Tak ještě také zřetelně formulovat, kým ty komplikace byla kladeny a proč.
Na druhou stranu se inspekce poněkud popletla. Implementace nezapočala díky vysokému nasazení a odpovědnosti škol, ale díky vysokému nasazení a odpovědosti pedagogických pracovníků, a to i absenci adekvátní podpory navzdory. Nejednalo se ovšem o nějakou nepodporu z vnějšku, ale o nepodporu ze strany státní správy a samosprávy ve školství, a to je, prosím, nepodpora z vnitřku!!!
A tak by při této příležitosti pytlíky zajímalo, jestli pedagogickému pracovníku, jehož primární pracovní povinností je pedagogická práce s dětmi a sekundární pak tvorba pedagogické dokumentace, může být naložena i povinnost manipulovat s lidskými výkaly a čistit a desinfikovat sběrné nádoby těch výkalů, a to dokonce bez ochranných pracovních pomůcek.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Přišli, zašustili papíry, odešli. O inkluzi věděl prd.

Unknown řekl(a)...

Nejhorší je, že tato celonárodní tragédie se pomalu začíná chápat jako normální stav školství.

Okomentovat