19.10.17

ČŠI: Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (shrnutí hlavních zjištění)

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.

DOPORUČENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Je zejména potřeba:

  • sjednotit výklad právních předpisů, metodických materiálů a doporučení pro společné vzdělávání tak, aby školy a školská zařízení mohly postupovat podle jasných a jednoznačných pravidel,
  • zintenzivnit metodickou podporu školám a rozšířit její formy (např. o zveřejňování příkladů dobré praxe),
  • rozšířit (důraz na vlastní vzdělávání dětí a žáků se SVP, nikoli pouze na formální aspekty typu legislativních změn apod.) a zefektivnit nabídku DVPP. Česká školní inspekce opakovaně doporučuje nabízet realizaci DVPP přímo v konkrétních školách tak, aby byly jednak eliminovány organizační komplikace, a jednak aby bylo možné proškolit větší počet pedagogických pracovníků z jedné školy.
  • Inkluze se také rozhodně neobejde bez adekvátního personálního zajištění – je tedy třeba vytvořit podmínky pro získávání a financování školních speciálních pedagogů, školních psychologů a především asistentů pedagoga (motivace uchazečů, získání kvalifikace, finanční ohodnocení, motivace k setrvání ve škole).
  • Důležité je i celkové zjednodušení, a to jednak administrativních procesů spojených s poskytováním podpory všech stupňů (zejména tvorba a vyhodnocování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů – zde Česká školní inspekce doporučuje využívat systém InspIS ŠVP disponující modulem pro tvorbu IVP), a jednak procesů vedoucích k získání finančních prostředků pro podpůrná opatření, tak, aby byl zkrácen interval mezi podáním žádosti a časem, kdy škola reálně schválenými prostředky disponuje.Žádné komentáře:

Okomentovat