27.10.17

ČŠI: Tematická zpráva - Kvalita školního stravování (stručné shrnutí)

Inspekční činnost zaměřená na školní stravování byla realizována od října 2016 do června 2017, a to jednak prostřednictvím elektronických dotazníků vyplňovaných řediteli škol a vedoucími zařízení školního stravování, jednak na základě návštěv těchto zařízení, při nichž se uskutečňovala kontrola dodržování příslušných právních předpisů.


Shrnutí hlavních zjištění
Se svým ohodnocením je spokojena jen polovina zaměstnanců

Za dostatečné považuje personální zajištění ZŠS 86 % ředitelů škol se školní jídelnou a 81 % ve- doucích školních jídelen. Vedoucí výdejen se takto vyjádřili v 92 %, a vedoucí vývařoven dokonce ve 100 %. Dopady absence některého ze svých zaměstnanců dokáže více než polovina zařízení eliminovat, aniž by měnila vlastní provoz, a to nejčastěji zástupem a dále vyšším finančním ohodnocením za větší objem práce (častěji samostatné subjekty). Absence má však dopady do nabídky a velmi často se v takovém případě snižuje počet nabízených jídel, a to zejména u výdejen (42 %).

Důležitým aspektem personálního zabezpečení školního stravování je finanční ohodnocení zaměstnanců, jehož úroveň významně ovlivňuje poskytování nenárokových složek platu, tedy osobních příplatků a odměn. Zatímco od- měny nejsou vypláceny průměrně v 5 % ZŠS, osobní příplatky neposkytuje více než 30 % zařízení. Spokojeni se svým ohodnocením jsou podle vedoucích pracovníků zaměstnanci jen v přibližně polovině zařízení.

Na kvalitu školního stravování má podstatný vliv dobrá informovanost, a to zejména prostřednictvím pravidelných provozních porad. Ty se uskutečňují ve zhruba dvou pětinách školních jídelen a ve třetině výdejen a vývařoven. Ani občasné porady však nepořádá 5 % školních jídelen a necelých 20 % výdejen a vývařoven, přičemž jde zpravidla o zařízení mateřských škol. V těchto případech však nebyla zaznamenána nižší kvalita poskytovaných služeb, a to zřejmě proto, že v nich pracuje malý počet zaměstnanců.

Dalším způsobem zajištění efektivity provozu ZŠS je účast vedoucích pracovníků na poradách vedení příslušných škol. Účast vedoucích pracovníků ZŠS na těchto poradách přitom potvrdilo 79 % ředitelů škol, 73 % vedoucích školních jídelen, 57 % vedoucích výdejen, 83 % vedoucích vývařoven a 18 % vedoucích samostatných ZŠS.

Žádné komentáře:

Okomentovat