3.10.17

Česká školní inspekce zveřejnila Zprávu o přípravě a realizaci předpilotního šetření TIMSS 2019

Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia. Česká republika je v cyklu TALIS 2018 zapojena navíc také do volitelného modulu TALIS-PISA link. Zpráva se zaměřuje na shrnutí celého procesu přípravy a realizace pilotního šetření, které je vždy prováděno na menším vzorku škol a jeho cílem je ověřit zejména nově vytvořené dotazníkové otázky, jednotlivé procesy přípravy, logistiky a vlastního sběru dat. Získané zkušenosti se pak na národní i mezinárodní úrovni využijí v rámci hlavního sběru dat.
Zpráva o přípravě a realizaci pilotního šetření TALIS 2018

Základní informace o šetření TALIS Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey) je projektem OECD. V minulosti se Česká republika zapojila do cyklu TALIS 2013. Tato zpráva popisuje přípravu a průběh pilotního šetření cyklu TALIS 2018 v České republice. Do cyklu TALIS 2018 je celkem zapojeno 46 států a ekonomik.

Šetření TALIS mapuje v mezinárodním kontextu názory a postoje ředitelů škol a učitelů. Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia.

Vedle tohoto základního modulu měly státy a ekonomiky možnost se v rámci TALIS 2018 volitelně zapojit do modulů zaměřených na úroveň ISCED 1, ISCED 3 nebo do modulu umožňujícího propojení TALIS s mezinárodním šetřením PISA (modul TALIS-PISA link). Zapojení do jednotlivých doplňkových modulů je spojeno s úhradou dalších poplatků do OECD. Česká republika je v cyklu TALIS 2018 zapojena do volitelného modulu TALIS-PISA link.

V rámci každého cyklu předchází hlavnímu sběru dat tzv. pilotní sběr dat a v některých případech hlavnímu sběru předchází nejen pilotní, ale také předpilotní fáze. Součástí cyklu TALIS 2018, na kterém na mezinárodní i národní úrovni začaly činnosti probíhat od jara roku 2016, byla i předpilotní fáze. Česká republika se do předpilotní fáze zapojila spolu s dalšími devíti státy. V rámci této fáze se v květnu roku 2016 uskutečnily skupinové rozhovory s vybranými učiteli a řediteli základních škol a víceletých gymnázií. Cílem bylo prodiskutovat návrhy otázek ředitelského a učitelského dotazníku z hlediska tematického zaměření, vhodnosti pro kulturní kontext a kontext vzdělávacího systému v České republice. Výstupem skupinových diskusí byly podklady pro mezinárodní centrum šetření TALIS 2018. Zpětná vazba z předpilotního šetření byla v dalším kroku mezinárodním centrem použita v rámci úprav a přípravy dotazníků pro pilotní sběr dat v roce 2017.

Příprava a realizace pilotního šetření TALIS 2018 

Pilotní šetření je vždy prováděno na menším vzorku škol a jeho cílem je ověřit zejména nově vytvořené dotazníkové otázky, jednotlivé procesy přípravy, logistiky a vlastního sběru dat. Získané zkušenosti se pak na národní i mezinárodní úrovni využijí v rámci hlavního sběru dat.

Období do ledna 2017 

V období od dubna 2016 do začátku roku 2017 (před vlastním zahájením realizace projektu KSH) se realizační tým mezinárodních šetření zapojil zejména do činností:

• Připomínkování pracovního návrhu koncepčního rámce TALIS 2018 pro mezinárodní centrum.
• Zpracování zpětné vazby k návrhům dotazníků (učitelský, ředitelský) pro pilotní šetření.
• Příprava české verze dotazníků a předání mezinárodnímu centru ke kontrole přesnosti a správnosti překladů.
• Zapracování připomínek od mezinárodního centra do české verze dotazníků.
• Příprava české verze dotazníků do webové aplikace mezinárodního centra, ve které probíhá vyplňování elektronických dotazníků.
• Příprava podkladů k výběru vzorku škol pro mezinárodní centrum.
• Oslovení vybraných škol.
• Průběžná komunikace se školami (školními koordinátory) – řešení zejména seznamů učitelů a logistické přípravy.
• Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra (seznamy učitelů, výběr učitelů, příprava přístupových kódů apod.).
• Logistická příprava a doručení přístupových údajů učitelům a ředitelům (pro každého respondenta připravena obálka s přístupovými údaji).
• Účast na jednání států zapojených do šetření TALIS 2018 (duben 2016, září 2016).

Od zahájení projektu Komplexní systém hodnocení byl realizační tým mezinárodních šetření zapojen v jednotlivých měsících zejména do následujících činností:

Únor 2017

• Sběr dat pilotního šetření TALIS 2018 proběhl v České republice v termínu od 1. do 15. února 2017.
• Do pilotního sběru dat bylo zapojeno 60 škol, v rámci nichž ředitelský dotazník vyplnilo 60 ředitelů škol a učitelský dotazník necelých 900 učitelů.
• Každý respondent obdržel prostřednictvím školního koordinátora v obálce unikátní přístupové údaje v souladu se zajištěním anonymity a důvěrnosti odpovědí.
• Vyplňování dotazníků probíhalo elektronicky ve webové aplikaci mezinárodního centra.
• Členové realizačního týmu mezinárodních šetření provedli v souladu s pokyny od mezinárodního centra monitoring průběhu sběru dat ve vybraných školách – formou rozhovoru se školním koordinátorem (osobně, telefonicky).
• Probíhala komunikace s vedením zapojených škol pro zajištění reflektivních zpráv.
• V rámci spolupráce se školními koordinátory s nimi byly uzavřeny dohody o provedení práce.
• Probíhaly činnosti datového managementu (monitoring míry účasti respondentů apod.).

Březen 2017

• Pokračoval monitoring průběhu sběru dat ve vybraných školách – formou rozhovoru se školním koordinátorem (osobně, telefonicky).
• Pokračovala komunikace s vedením zapojených škol pro zajištění reflektivních zpráv.
• Probíhaly činnosti datového managementu (komunikace se školními koordinátory a s mezinárodním centrem ohledně učitelských formulářů, zpracování údajů z učitelských formulářů, kódování otevřených odpovědí z učitelského dotazníku, kontroly údajů dle pokynů mezinárodního centra apod.).
• Probíhaly práce na přípravě zpětné vazby pro mezinárodní centrum k průběhu pilotního šetření.

Duben 2017

• Probíhaly práce na přípravě zpětné vazby pro mezinárodní centrum k průběhu pilotního šetření.
• Probíhaly činnosti datového managementu (kontroly údajů dle pokynů mezinárodního centra).

Květen 2017

• Byly dokončeny práce na přípravě zpětné vazby pro mezinárodní centrum k průběhu pilotního šetření.
• Proběhla příprava podkladů pro mezinárodní centrum k výběru mezinárodního monitora kvality pro hlavní šetření.

Červen 2017

• Po zpracování dat mezinárodním centrem probíhaly kontroly národních datových souborů dle pokynů mezinárodního centra.
• Probíhala příprava na červencová jednání – jednání států zapojených do šetření TALIS 2018 a jednání Řídicího výboru TALIS (studium podkladů, příprava na národní konzultace dle pokynů mezinárodního centra, příprava na skupinové workshopy dle pokynů mezinárodního centra).

Červenec 2017

• Účast na jednání států zapojených do šetření TALIS 2018 a na Řídicím výboru TALIS.
• Dokončení kontrol národních datových souborů dle pokynů mezinárodního centra a v návaznosti na národní konzultace během jednání států zapojených do šetření TALIS 2018.

Žádné komentáře:

Okomentovat