27.9.17

E-kniha pro vás: Proč a jak učit filosofii na středních školách?

Antologie Petry Šebešové Proč a jak učit filosofii na středních školách? je určena především středoškolským učitelům, zejména gymnaziálním vyučujícím filosofie či celého společenskovědního základu, oborovým didaktikům a studentům učitelství a filosofie.

Cílem vydání této publikace Vydavatelství Filosofické fakulty University Karlovy je poskytnout didaktickou a metodickou oporu při středoškolské výuce filosofie tak, aby byly naplněny intence Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP-G), a zaplnit tak mezeru v odborné a metodické literatuře k tématu.

Editorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve druhé části představuje základní koncepce německé didaktiky filosofie a zdůrazňuje převládající principy výuky vhodné i pro naše podmínky. Texty v samotné antologii jsou pak rozčleněny do tří částí:

  1. teoretické texty představující hlavní koncepce výuky filosofie (E. Martens, A. Röschová, M. Tiedemann aj.), 
  2. metodické texty, soustředící se na vybrané metody, jež rozvíjejí filosofické myšlení (např. myšlenkové experimenty, filosofické divadlo, metody pro práci s textem, diskusi a psaní), a 
  3. rozsáhlý text k hodnocení filosofického myšlení, včetně návrhů hodnotících kritérií pro vybrané typy úloh (D. Schmidt, P. von Ruthendorf).

E-knihu (PDF, 264 stran) zašle Vydavatelství Filosofické fakulty University Karlovy zdarma učitelům a didaktikům e-mailem na základě registrace ve formuláři.

E-knihu lze zakoupit také za manipulační poplatek v e-shopu.Zdroj: Vydavatelství Filosofické fakulty University Karlovy

Žádné komentáře:

Okomentovat