1.9.17

ČŠI: Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd.
4 Shrnutí

• Téměř všichni žáci ve velmi úspěšných třídách jsou vyučováni učiteli s minimálně magisterským stupněm vzdělání a snahou dále se profesně zdokonalovat, v méně úspěšných třídách jsou to jen čtyři pětiny a s menší mírou ochoty pracovat na svém profesním růstu.
• Ve velmi úspěšných třídách učí učitelé, kteří jsou o něco spokojenější se svým povoláním, než je tomu u učitelů méně úspěšných tříd.
• Téměř dvě třetiny žáků velmi úspěšných tříd učí učitelé, kteří hodnotí svou školu jako velmi bezpečnou a jako místo, ve kterém jsou dodržována pravidla. V případě méně úspěšných tříd učitelé vyučují jen dvě pětiny žáků.
• V hodnocení vlastní sebedůvěry téměř všichni učitelé přírodovědy uvádějí, že si věří v tom, že dokážou přizpůsobovat výuku tak, aby žáky zaujala. Také pomáhají žákům uvědomit si, proč je dobré se přírodovědu učit, a ukazují jim tento předmět tak, aby si uvědomovali, že získané znalosti využijí. Z hlediska vlastní sebedůvěry týkající se výuky přírodovědy se učitelé velmi a méně úspěšných tříd liší v míře vnímané sebedůvěry (vyšší míra u učitelů velmi úspěšných tříd).
• Učitelé méně úspěšných tříd uvedli, že působí ve školách, které kladou menší důraz na studijní úspěch žáků, mají mírně horší školní klima (nejvýraznější propad vůči velmi úspěšným třídám je v menší ukázněnosti a slušném chování žáků) a nabízejí učitelům o něco horší pracovní podmínky, než jak to hodnotí učitelé ve velmi úspěšných třídách. Učitelé méně úspěšných tříd v menší míře vnímají jako překážku pro odpovídající zajištění výuky, že je ve třídách příliš mnoho žáků.
• Můžeme říci, že se míra intenzity šikany mezi žáky 4. tříd snižuje. Žáci z méně úspěšných tříd zažívají ve škole obecně častěji šikanu ve srovnání s žáky z velmi úspěšných tříd. V roce 2011 byl její výskyt častější než v roce 2015 (přestože TIMSS 2015 zahrnul do této otázky i kyberšikanu).
• Se snižujícím se výkonem žáků jsou učitelé stále silněji přesvědčeni, že potřebují víc času na pomoc jednotlivým žákům, a častěji mají pocit, že musí v hodinách probrat příliš mnoho učiva.
• Ve zjišťování, jak učitelé navzájem spolupracují za účelem zkvalitnění výuky, se ukázalo, že učitelé ve velmi úspěšných třídách, kteří se velmi často scházejí s ostatními učiteli za účelem konzultace, jak vyučovat určitou látku, vyučují v porovnání s učiteli méně úspěšných tříd zhruba trojnásobný podíl žáků. Navíc intenzivněji spolupracují s kolegy z jiných ročníků na zajištění kontinuity výuky a spolupracují ve skupině k tématu naplňování kurikula. Téměř polovinu žáků učí učitelé, kteří velmi často nebo často spolupracují na plánování a přípravě didaktických materiálů (v roce 2011 nebyla tato oblast spolupráce tak častá).
• Podle TIMSS 2015 učitelé dvou třetin žáků v obou skupinách tříd mají zkušenost s hospitací u kolegy. Od roku 2011 došlo ke zvýšení podílu žáků, jejichž učitelé uvedli zkušenost s hospitací u kolegy.
• Učitelé méně úspěšných tříd mají rezervy v tom, jak zaujmout žáky. Učitelé velmi úspěšných tříd kladou na své žáky vyšší nároky. Přes tři čtvrtiny žáků učí učitelé, kteří je vybízí každou nebo téměř každou hodinu k tomu, aby vysvětlovali své odpovědi, a téměř třetině žáků zadávají k vypracování náročná cvičení, která přesahují rámec výuky. Motivací jsou i zajímavé učební materiály, které nosí do hodin.
• Úroveň školy učitelé hodnotí výrazně odlišně. Projevuje se, jak je důležitý vliv rodičů, snaha žáků dobře prospívat ve škole a schopnost žáků dosahovat vzdělávacích cílů školy. Učitelé, kteří učí žáky velmi úspěšných tříd, vysoce hodnotí úroveň zapojení rodičů do činnosti školy, ochotu rodičů zajistit, aby se žáci učili, nároky rodičů na výsledky žáků, zájem rodičů na dobrých výsledcích žáků a tlak rodičů, aby škola udržovala vysokou úroveň vzdělávání. Dále oceňují snahu žáků dobře ve škole prospívat a schopnost žáků dosahovat vzdělávacích cílů školy. Učitelé méně úspěšných tříd o něco lépe hodnotili své pochopení cílů školního vzdělávacího programu a úspěšnost v jejich dosahování.
• Při porovnání výsledků z mezinárodního šetření TIMSS 2015 a výstupů z dalších zdrojů České školní inspekce na úrovni jednotlivých škol byla zaznamenána výrazná shoda.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učitelé velmi úspěšných tříd kladou na své žáky vyšší nároky.

Určitě? To se pytlikům nějak nezdá. Ani ne tak ta příčinná souvislost, jako to, že se pořád ještě někde najdou učitelé, kteří kladou na svoje žáky vyšší nároky. Pytlici to prve zkusili, a se zlou se potázali. Nakonec byli rádi, že jsou rádi.

Okomentovat