30.8.17

Začleňování Romů: je třeba zlepšit přístup ke vzdělávání a zaměstnanosti

Evropská komise dnes zveřejnila výsledky posouzení, které se zabývá tím, jak členské státy provádějí své vnitrostátní strategie integrace Romů.

Posouzení se zaměřuje na vývoj postavení Romů od roku 2011: je možné konstatovat, že situace se celkově pomalu zlepšuje, například romské děti se více účastní předškolního vzdělávání a klesá podíl osob předčasně ukončujících školní docházku. Na druhé straně z posouzení také vyplynulo, že až 80 % Romů je stále ohroženo chudobou, ačkoliv i toto číslo je nižší než v roce 2011.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Evropská unie je postavena na hodnotách, jako je tolerance a rovnost. Že se tyto hodnoty dosud netýkají všech občanů EU, je nepřijatelné. Pokud máme odstranit předsudky, segregaci a diskriminaci, jimž Romové i dnes čelí, musí členské státy urychlit své úsilí o zlepšení integrace Romů.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala: „Důležitým, ač teprve prvním krokem je, že vlády členských států EU disponují strategiemi pro začleňování Romů, které navrhly s podporou Komise. Nyní musí členské státy tyto strategie provést, aby měly skutečný dopad na životy lidí. To platí především pro vzdělávání: romské děti by měly mít naprosto stejný přístup ke vzdělávání jako ostatní, neboť vzdělání je klíčem k lepšímu začlenění do společnosti, branou k pracovním příležitostem a k lepšímu životu pro všechny.“

Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů posunul integraci Romů mezi priority politických agend členských států a přispěl k vytvoření potřebných cílů, struktur, financování a monitorování s cílem zlepšit integraci Romů v celé Evropě.

Podle závěrů posouzení je však v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení zlepšení nerovnoměrné a mírné:

 • Vzdělávání: Více romských dětí se účastní předškolního vzdělávání a péče (53 % v roce 2016 oproti 47 % v roce 2011), přičemž nejvýraznější zlepšení bylo zaznamenáno ve Španělsku, na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku, a méně jich opouští školu předčasně (68 % v roce 2016 oproti 87 % v roce 2011). Tato čísla jsou stále příliš vysoká a segregace ve vzdělávání je v některých zemích i nadále problémem: na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku je více než 60 % romských dětí odděleno od ostatních dětí.
 • Zaměstnanost: Rostoucí podíl mladých Romů, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (63 % v roce 2016 oproti 56 % v roce 2011), je znepokojivým signálem, že přechod ze vzdělávání do zaměstnání a jiných oblastí není efektivní. Tento negativní trend je patrný ve Španělsku, na Slovensku, v Rumunsku, v České republice a v Maďarsku.
 • Zdravotní péče: V řadě členských států je stále závažným problémem nedostatečné pokrytí základním zdravotním pojištěním. Například v Bulharsku a Rumunsku nemá k základnímu zdravotnímu pojištění přístup polovina romských obyvatel.
 • Bydlení: Přístup romských domácností k základním službám (pitná voda a elektřina) se zlepšuje, a to zejména v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice, avšak Romové v Portugalsku, v České republice a ve Španělsku jsou stále častěji diskriminováni, pokud jde o přístup k bydlení, včetně sociálního bydlení.

Komise vyzývá k další a koordinovanější spolupráci mezi evropskou, vnitrostátní a místní úrovní. Té lze docílit například také vytvářením vnitrostátních platforem pro romskou tematiku, které by umožnily efektivnější spolupráci všech těchto aktérů s romskými komunitami. Prioritou členských států musí být boj proti diskriminaci a protiromskému smýšlení a integrace romské mládeže, žen a dětí.

Další kroky

Na základě dnes zveřejněného posouzení a výzvy členských států EU vytvoří Komise strategii integrace Romů pro období po roce 2020.

Komise rovněž zahájila hodnocení účelnosti, relevance a přidané hodnoty rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Všichni občané, organizace, instituce a ostatní zúčastněné subjekty mohou vyjádřit své názory prostřednictvím veřejné konzultace, která bude probíhat do 25. října 2017.

Souvislosti

V roce 2011 přijala Evropská komise rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, jehož cílem je odstranit rozdíly mezi Romy a ostatními občany ve čtyřech klíčových oblastech:

 • vzdělávání
 • zaměstnanost
 • zdravotní péče
 • bydlení

Na podporu začleňování Romů byla využita řada právních, politických a finančních nástrojů na úrovni EU. Právní předpisy EU, včetně směrniceo rasové rovnosti a rámcového rozhodnutí Rady o boji proti rasismu a xenofobii, zakazují diskriminaci, nenávistné výroky a trestné činy z nenávisti zaměřené proti Romům.

Evropský semestr podporuje reformy hlavních politik na podporu začleňování Romů. Evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020 umožňují členským státům zavést zvláštní investiční prioritu pro integraci marginalizovaných skupin obyvatel, jako jsou Romové.

Členské státy vypracovaly vnitrostátní strategie integrace Romů a s cílem koordinovat jejich provádění a sledování určily národní kontaktní místa pro Romy. Od roku 2016 mají členské státy povinnost každoročně podávat Komisi zprávu o svých integračních opatřeních.

Další informace:

 • Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a jeho přezkum v polovině období (2017) a pracovní dokument útvarů Komise.
 • Výzva Rady k navržení strategie integrace Romů pro období po roce 2020
 • Další informace o Romech v Evropské unii

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

romské děti se více účastní předškolního vzdělávání

Od 4. září se budou v čr předškolního vzdělávání v roce před nástupem do první třídy zš účastnit VŠECHNY děti. Mohou dokonce i dvouleté. Pokud tedy chtějí rodiče.

Unknown řekl(a)...

Evropská komise stále ještě nepochopila, co je hlavním problémem integrace tohoto etnika?

Okomentovat