25.8.17

Vyjádření zastupitelstva obce ke kritice rekonstrukce budovy ZŠ Kamenné Žehrovice

Rekonstrukce budovy školy vyvolala bouřlivou diskuzi na sociálních sítích a návazně i značnou pozornost médií. Vzhledem k tomu, že budova je v majetku obce, která je zároveň zřizovatelem Základní školy i objednatelem uvedené rekonstrukce, považuje zastupitelstvo obce za vhodné zaujmout k této věci stručné stanovisko. S tím, že se nebrání další věcné debatě, odmítá ale reagovat na příspěvky vulgární a svou povahou nesnášenlivé, jež bohužel nejsou ve výše uvedených diskuzích výjimkou.

Především je nutno zdůraznit, že rekonstrukce školy nebyla žádnou „hurá akcí“, provedenou bez vědomí občanů. Studie vizualizace školy byla zpracována již v roce 2014 a byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva. Stejně tak veřejně byla projednána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, smlouva o dílo na samotnou realizaci rekonstrukce a příkazní smlouva na zajištění stavebního dozoru. Studie byla celé tři roky občanům k dispozici, před zahájením rekonstrukce pak byla ještě speciálně představena rodičům na třídních schůzkách. Všechny smlouvy, které obec uzavírala, byly transparentně uzavřeny na základě výběrových řízení za splnění všech zákonných požadavků. Rekonstrukce byla řádně ohlášena stavebnímu odboru Magistrátu města Kladno, jemuž byl přirozeně předložen i projekt. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce byla částečně hrazena z dotace, prošly všechny kroky zastupitelstva i dalšími kontrolními mechanizmy. Po právní stránce tedy nedošlo podle názoru zastupitelů k žádné nesrovnalosti. Všechna příslušná usnesení byla přijímána konsenzuálně, bez toho, že by kterákoliv část zastupitelů projevovala výrazně nesouhlasný postoj. Což ovšem neznamená, že se o rekonstrukci opakovaně nediskutovalo jak na veřejných zasedáních, tak na pracovních schůzkách zastupitelstva.

Pokud jde o splnění architektonických a stavebně-technických standardů, musí zastupitelstvo odkázat na projektovou kancelář Qualit projekty, která zpracovávala jak prvotní vizualizaci, tak následný podrobný projekt. Nakolik je zastupitelstvu (které ve svém středu projektanta ani architekta bohužel nemá) známo, pan Aleš Miller, který pod hlavičkou kanceláře vystupuje, je osobou odborně způsobilou, oprávněnou projektantské služby poskytovat. Obec s ním několikrát spolupracovala již dříve, byl například autorem návrhu rekonstrukce tzv. Dělnického domu, která byla podle mínění zastupitelů zdařilá. Z hlediska zastupitelů byl tedy pan Miller dostatečnou odbornou autoritou a jeho názor na stavebně-technické záležitosti a řešení jednotlivých problémů s rekonstrukcí spojených byl většinou akceptován.

Členové zastupitelstva jsou si samozřejmě vědomi, že rekonstrukce do jisté – nezbytné – míry setřela původní historizující vzhled budovy, postavené na přelomu 19. a 20. století. Jakkoliv nejde o objekt památkově chráněný, byla tato otázka s projektantem diskutována (například z hlediska možnosti zachovat výklenky se sochami na fasádě budovy). Jak ale občané Kamenných Žehrovic vědí, byla budova školy ve velmi špatném stavu, vlhká, objevovala se v ní plíseň a náklady na její vytápění byly enormní, přičemž při nižších teplotách v zimě prakticky ani nebylo možné ji vytopit tak, aby v ní děti nemusely sedět ve svetrech či dokonce bundách. U vědomí této skutečnosti upřednostnilo zastupitelstvo funkčnost zateplení před zachováním některých historizujících prvků – například ponechání výklenků se sochami podle vyjádření architekta nebylo možné, respektive by dramatickým způsobem snížilo účinnost prováděných úprav. Sochy byly samozřejmě zachovány a budou umístěny dílem v parku před školou, dílem v interiéru školy.

Pokud jde o samotný vzhled školy, subjektivní hodnocení bude jistě různé. Je jasné, že zejména ve srovnání s původním vzhledem budovy došlo k dosti zásadnímu posunu, který může být pro řadu občanů zprvu obtížněji vstřebatelný. Na druhou stranu, každému se líbí něco jiného a zastupitelé se v obci setkali nejen s negativními, ale též pozitivními ohlasy. Aniž by měli odvahu prohlašovat některé z nich za objektivně správné a jiné za objektivně mylné (jak to zhusta činí diskutující na sociálních sítích). Především chce ale zastupitelstvo zdůraznit, že celá akce rekonstrukce a zateplení školy proběhla v souladu s právem, na základě kolektivního rozhodování, za přístupu veřejnosti a že po stránce projekční a stavebně-technické nemělo důvod nedůvěřovat v minulosti již osvědčenému projektantovi, který zakázku vysoutěžil. Zaznívá-li tedy v reakcích na webu kritika vedená ze skutečně odborných pozic, je třeba polemizovat s autorem projektu, nikoliv se zastupiteli, kteří příslušným vzděláním technického směru nedisponují.

V Kamenných Žehrovicích, dne 25.8.2017

S vyjádřením souhlasí:

Soňa Černá, starostka
JUDr. Marek Starý, Ph.D., 1. místostarosta
Petr Bolina
Petr Černý
Jan Franc
Jitka Majerová
Martin Šafář

S vyjádřením nesouhlasí:

Petr Pichner

Nevyjádřil se:

Josef Šitta

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Protože se jedná o budouvu školy, je to samozřejmě téma vzdělanosti budoucích generací. Jsou tu evidentně na vině ty marie tereziánské přístupy ke vzdělávání, biflování nesmyslných témat a perspektivně povinná maturita z matematiky. Jak jinak! A co na to naši odborníci?

Unknown řekl(a)...

No, ta rekonstruovaná budova školy tedy ale vypadá hrozně. Zastupitelstvo obce má ale "vkus".

Nicka Pytlik řekl(a)...

se nebrání další věcné debatě

O čem a s kým?
Každá doba s sebou něco přináší. I v oblasti řekněme kultivace veřejného prostoru. Pytlici si nemyslí, že je například dvakrát dobře bourat ty 'komunistické hrůzy', jak rádi uvádějí ryzí bojovníci za lepší svět. Budoucím generacím je třeba zanechat nějaké to svědectví. Co je třeba krásného na baroku? Pytlici myslí i tom satelitně podnikatelském. Nebo 'šumperáku' hned vedle kozího chlívku...
Doufejme, že při případném výběru ředitele do takové školy bude zastupitelstvo vkusnější. Vyšperkovaných školiček po Česku nemálo. Ale co uvnitř?

Ygrain řekl(a)...

No, já normálně preferuji spíše historický vzhled, ale mám-li si vybrat mezi teplem a vzhledem, pak preferuji teplo, a jakkoli ty barevné fasády příliš neprožívám, ani mne to nepopouzí.

Unknown řekl(a)...

Mne to popouzí dost a ještě víc mne popouzí ta alibistická reakce. Chápu sochy a chápu, že vzhled nemohl být zachován (nebo by jeho zachování vyžadovalo vynalézavějšího architekta či vyšší náklady), ale kolik takovýchto projektů s důsledky na desetiletí obec realizuje, aby mu nemohla věnovat mimořádnou pozornost, tj. třeba požádat o alespoň základní odbornou oponenturu?

Ygrain řekl(a)...

To netuším, ale silně pochybuju, že ta omítka vydrží tak dlouho, a s další změnou módy i beztak přemalují.

Vzhledem k tomu, že pracuji v památkově chráněné budově a bydlím v ochranném pásmu jiné, mám na zachovávání historických vzhledů, vlastností atd. nejspíš poněkud vyhraněný názor - tedy, abych byla přesná, vadí mi, když se z toho dělá zlaté tele na úkor obyvatelnosti, údržby atd., ale platí to jen pro ty, kdo nemají dost peněz, aby se z dodržování pravidel vyplatili.

Unknown řekl(a)...

Můj komentář nebyl polemikou s tím, co jste napsala v reakci.

Okomentovat