18.8.17

NÚV: Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření Intervence spočívajícího v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče

 Při poskytování tohoto podpůrného opatření se vychází z ustanovení Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a platných RVP.
Pro školu, třídu, oddělení nebo skupinu zřízenou podle §16 odstavec 9 školského zákona lze doporučovat pouze to, co je uvedeno ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v Příloze č. 1, na str.1. Předměty speciálně pedagogické péče jsou v upravených ŠVP zakomponovány u těchto škol, takže tam se toto podpůrné opatření nevyužívá.  
Výuka předmětu speciálně pedagogické péče (dále jen PSPP) probíhá podle stupně podpůrných opatření:
2. stupeň – 1 hodina/týden
3. stupeň –  3 hodiny/týden
4. stupeň – 3 hodiny/týden
5. stupeň – 4 hodiny/týden
Při poskytování toho podpůrného opatření jsou využita dvě omezení.
1. Dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, kterým je naplněno ustanovení § 26 školského zákona, který tyto počty pro jednotlivé RVP stanoví. U základního vzdělávání navíc stanoví i limity pro jednotlivé ročníky.
Základní vzdělávání
1. – 2. ročník nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin týdně
3. – 5. ročník nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin týdně
6. a 7. ročník nejvýše 30 povinných vyučovacích hodin týdně
8. a 9. ročník nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně
Střední vzdělávání a VOŠ
nejvýše 35 povinných vyučovacích hodin týdně
Konzervatoře a obory s talentovou zkouškou
nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně
Gymnázium se sportovní přípravou
nejvýše 46 povinných vyučovacích hodin týdně
Odborný výcvik a odborná praxe
nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně
Skutečný počet vyučovacích hodin v konkrétní třídě školy, do které je žák, kterému je podpůrné opatření spočívající ve výuce předmětu speciálně pedagogické péče, zařazen, se od toho maximálního počtu může lišit.
V případě, že je počet povinných vyučovacích hodin stanovených v ŠVP pro daný ročník nižší, než je nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin stanovený zákonem, lze žákovi všechny nebo některé hodiny výuky PSPP poskytnout nad rámec výuky ve třídě, ve které se vzdělává. Jinak řečeno, po nebo před běžným vyučováním. Jsou to hodiny výuky navíc.
Hodiny PSPP, kterými by byl nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin u žáka překročen, pokud by byly vyučovány nad rámec vyučovacích hodin stanovených v učebním plánu pro konkrétní ročník, musí být vyučovány místo některých vyučovacích hodin, které by jinak žák absolvoval podle učebního plánu.
V takovém případě je využito další doporučení uvedené v kapitole 7.1 RVP ZV. „Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce souhlasí s jejich poskytováním.“
Předmětem speciálně pedagogické péče by tedy mohly být nahrazeny, je-li to z výše uvedených důvodů nezbytné, ty vyučovací hodiny předmětů uvedených v ŠVP, kterými byly tyto vyučovací předměty posíleny nad rámec minimální časové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů uvedených v rámcovém učebním plánu. Smyslem tohoto doporučení je zajistit, aby bylo každému žákovi garantováno vzdělávání v základní struktuře stanovené příslušným RVP. Pokud doporučení ŠPZ uvede, že j e v nejlepším zájmu žáka nahrazení jiných vyučovacích hodin v učebním plánu žáka hodinami předmětu speciálně pedagogické péče, tak není nutné, aby se jednalo jen o hodiny nad rámec minimální časové dotace.

Příklady realizace předmětů speciálně pedagogické péče na prvním stupni základního vzdělávání

Příklad školního učebního plánu, který je konstruován jako model s „postupnou akcelerací“, tj., že ve vyšších ročnících jsou využity maximální týdenní hodinové dotace.
RVP Obor
RVP hodiny
PŘÍKLAD ŠVP předmět
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročníkmin.
disp.
min.
disp.
min.
disp.
min.
disp.
min.
disp.
Český jazyk a literatura
33
Český jazyk
6
1
8
0
7
1
6
1
6
1
Cizí jazyk
9
Anglický jazyk
0
0
0
0
3

3

3

Matematika a její aplikace
20
Matematika
4
0
4
1
4
2
4
1
4
1
Informační a komunikační technologie
1
Informační a komunikační technologie
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Člověk a jeho svět
12
Prvouka
2
0
2
0
2
1
0
0
0
0

Vlastivěda
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0

Přírodověda
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
Hudební výchova
12
Hudební výchova
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
1
0
1
0
1
0
1
1
2
0
Výchova ke zdraví
0Tělesná výchova
10
Tělesná výchova
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
Člověk a svět práce
5
Pracovní výchova
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Minimální časová dotace
102

19

19

21

21

22

Disponibilní hodinová dotace
16


1

1

5

5

4
Ročníková minima


18
18
22
22
22
Celkem hodin v ročníku
118

20
20
26
26
26
Ročníková maxima


22
22
26
26
26
Stanoveno RVP ZV
Stanoveno ŠVP
Disponibilní hodiny

Legenda:

Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření jednu hodinu předmětu speciálně pedagogické péče v prvním ročníku, je možné ji vyučovat nad rámec hodin, které má tento žák v rozvrhu, neboť je to jeho 21. hodina, což je méně než zákonem stanovená maximální týdenní hodinová dotace. Stejně tak by tomu bylo i u doporučení dvou hodin předmětu speciálně pedagogické péče. Teprve v případě doporučení tří hodin předmětu speciálně pedagogické péče by musela být jedna hodina realizována místo některé hodiny v rozvrhu žáka, neboť jinak by došlo k překročení zákonem stanovené maximální týdenní hodinová dotace. V takovém případě se uplatní ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., kde je v příloze č. 1 uvedeno, že se hodiny speciálně pedagogické péče čerpají z disponibilní časové dotace. V tomto případě je jediná volba, a to je využití jedné hodiny vyučovacího předmětu český jazyk, o kterou byla minimální časová dotace tohoto předmětu v prvním ročníku posílena, pokud školské poradenské zařízení nedoporučí jinak.
Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření jednu, dvě nebo tři hodiny předmětu speciálně pedagogické péče v pátém ročníku, budou tyto hodiny probíhat vždy místo některé vyučovací hodiny, neboť učební plán v tomto modelu v pátém ročníku využívá týdenní maxima. Při rozhodování, o které vyučovací hodiny se bude jednat, je na výběr ze čtyř vyučovacích hodin, tj. Český jazyk, Matematika, Informační a komunikační technologie a Přírodověda, pokud školské poradenské zařízení nedoporučí jinak. V případech, kdy po splnění podmínky nepřekročení maximální týdenní hodinové dotace v ročníku a případném využití celé disponibilní časové dotace v daném ročníku nelze zajistit realizaci předmětu speciálně pedagogické péče, musí být využíta i minimální časová dotace. V každém případě však nesmí být překročena maximální týdenní časová dotace stanovená zákonem.

16 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření Intervence spočívajícího v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče

Pytlici mají další perlu z rozsypaného náhrdelníku princezny Zlatovlásky.
'Mez stínu vrženého je stínem meze stínu vlastního' pytlikům smysl dává.

Eva Adamová řekl(a)...

Ale při doučování nebo při realizaci čtenářských klubů či klubů zábavné logiky, což všechno nyní probíhá v rámci inkluzivních šablon na školách masově, se maximální týdenní počet hodin překračuje jen to fikne. Toto přetěžování žáků nikomu nevadí?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jestliže dys dítěti napálíte další hodinu navíc, je to zločin proti lidskosti, protože ty děti jsou unavené již po 4. vyučovací hodině. Moje zkušenost: dítě s dyslexií ve třídě s 25 žáky při hodině čtení si v podstatě ani neškrtne, neboť než překoktá větu, uplynou tak 3-4 minuty. Mezitím v okolí vzdychá a koulí očima zbývajících 24 lidí. Tudíž by mě zajímalo, který idiot přišel na to, že by dítě "ztratilo" hodinu, kdyby místo této hodiny čtení šlo na reedukaci. Na ree, kde jsou 4 děti, máme čas si postupně se všemi několikrát procvičit zrakovou orientaci, otevřené a uzavřené slabiky, potom čtení a porozumění textu, případně ještě další aktivity? Nebo mám žáka ,co vůbec neuměl násobilku a dělení, problém mu dělalo počítat s přechodem. Co asi může takové dítě dělat v hodině, kdy ostatní toto již zvládají a věnují se zcela jiným činnostem. Takže celý rok ke mě chodil učit se násobilku a rozvíjet matematické představy.
Tudíž na naší škole všechny hodiny reedukace probíhají místo hodin češtiny nebo matiky.
Ale vysvětlujte tohle blbům na NUV, kteří sice tvrdí, že o problematice dětí něco ví, a pak vydají takto dementní metodické pokyny.Před pár měsíci se mě paní Zapletalová zeptala, jestli si o ní myslím, že je blbá. Myslela jsem si, že ne, že je jen hodně odtržená od reality a také jsem jí to řekla. Začínám měnit názor.

Eva Adamová řekl(a)...

Ono je to dítě od dítěte. Jsou děti, u nichž je postižení tak velké, že jim vyhovuje reedukce ve stylu, který popisujete. Na druhé straně jsou tady ale děti s lehčími postiženími, které ještě učivo vcelku zvládají a ta byť jedna hodina reedukce místo např. matematiky nemusí být vhodná. Ono by se to asi mělo nechat na řediteli a lidech ve škole, než něco shora striktně nařizovat. Nejsmutnější na tom ale je, že na většině škol speciální pedagog, který by měl reedukci provádět, není a reedukci provádějí v lepším případě češtináři a matikáři po vyučování nebo v tom horším asistenti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pardon, že se pytlici vměšují, ale to, co tady obě dámy uvádíte, jsou spíše dojmy, a nebo spíše fakta? To abychom si s panem Jirkou udělali pořádek v tom, který z diskutérů je spíše faktik, a který spíše dojmolog. Viz duel o inkluzi

Jana Karvaiová řekl(a)...

Paní Adamová, věřte mi. I ty tzv. lehčí postižení, tedy vývojové vady učení s těmi známými předponami dys- reedukaci potřebují a hodně. To je právě to mylné přesvědčení běžných učitelů (sorry, ale opravdu o tom vím hodně). Slovo vývojová znamená, že člověk si tuto vadu nutně musí kompenzovat, protože se jí nikdy nezbaví. A věřte, že dyslexie potrápí hodně moc i člověka s nadprůměrným IQ. Víte o tom, že dobrovolnické reedukační skupiny existují i na našich univerzitách?
Pro Pytlíka - z mé strany určitě fakta. Ze strany paní Adamové určitě také. Dojmy píšu a řádně je uvedu jako dojmy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Děkuji, paní Karvaiová, i za pana Jirku.
Řekl bych, že se v otázce faktů a dojmů orientujeme průběžně už dávno.
Nejlepší je uargumentovávat debatéry pomocí závěrů z průzkumů, které provadějí instituce, jenž mají v popisu práce generovat takové závěry, aby se hodily do krámu.
Vlastní nebo sdělená zkušenost se v takových debatách nepřipouští, prostěěě.
Žádná inkluzní katastrofa sice nenastala, ale nikdo nestíhá a peníze jsou v nedohlednu. Přičemž se za to zodpovědní braši tváří, že jim to nedohledno leží na stole.

Eva Adamová řekl(a)...

Paní Karvaiová, já samozřejmě proti reedukci, nic nemám, je-li všem prováděna odborně speciálním pedagogem, což se bohužel ve většině případů neděje. Ovšem tahat dítě s dyslexií na reedukci z hodiny matematiky, je-li matematika posílena disponibilními hodinami, považuji za blbost na entou. Dítěti se, představte si, k problémům s dyslexií přidají ještě problémy s matematikou. Kdo by to čekal, že? Dokonce jsem se setkala s případem, kdy byl chlapec na "reedukci" tahán z tělocviku, protože měl problém v matematice, čímž se tedy vyloženě posílil jeho "kladný" vztah k matematice. Jak jinak, že?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Máte pravdu v tom, že reedukaci na mnoha školách provádí lidé, kteří to neumí. Oni pouze doučují, tedy vezmou děti a biflují vyjmenovaná slova nebo příčestí minulé,či trénují na písemku z matiky.
Přesto trvám na svém tvrzení, že je lepší pro dítě, když jde na ree někdy dopoledne, místo nějaké hodiny. Odpoledne je většina dětí totálně unavených.Navíc jsou u nás třeba problémy s dojížděním, takže bych nutila dítě být odpoledne ve škole a potom ještě další hodinu se placatět po městě, než mu pojede autobus. Takové dítě se pak dostane domů třeba až po čtvrté odpoledne. A to,co někteří učitelé považují za ztrátu času a "vztahu" k předmětu je pro dítě důležitější, než strávit hodinu matiky (když je dyskalkulik) sedíc zmaten v běžné hodině.
Vůbec vidím problém v tom, jak si aprobovaní učitelé "chrání" ten svůj předmět hlava nehlava.Teď to nastane u revize RVP, jak se zase všichni budou bít za to,co se nesmí vypustit.Tam jo, tam, bych dost přemýšlela. Ale berte to tak, že dítě s dys poruchou je něco jako dítě s horečkou nebo bez ruky. A na to byste taky "nějak" brala ohledy. A nechat takového žáka jít ke speciálovi na jednu blbou hodinu týdně? snad není takový problém. Víc to stejně není, teď to zkrouhli na jednu pro 2PO a s trojkou se stejně setkáte minimálně.

Eva Adamová řekl(a)...

Vy se na to zase paní Karvaiová zase díváte dost zaslepeným pohledem speciálního pedagoga. Jenže, když dítě, které je svým IQ i třeba průměrné, bude pravidelně chybět v matematice jednu hodinu a bude díky tomu pravidelně minimálně další hodinu úplně mimo, a pak, když se zase chytí, ho zase z hodiny vytáhnete, není pro dítě pravda nic exkluzivního. Ono je to trošku něco jiného, než vytáhnout dítě v češtině na prvním stupni z hodiny čtení či na druhém z hodiny literatury. Matematika je v tomto ohledu přece jenom specifický předmět, tam skutečně žákovi každá hodina chybí. Na prvním stupni je snad toto tahání z hodin matematiky ještě přijatelné. Jsou to totiž spíše počty, a to je to, co dyskalkulikovi činí potíže. Na druhém stupni už je to ale přece jenom trošku jinak. Jenže ono se v praxi děje i to, že se z matematiky tahají děti i na nápravu dyslexie, a to tedy úplně prrr, takhle ne vážení přátelé. Matematika je totiž pro dyslektiky jediný hlavní předmět, ve kterém nemají zásadní problém, a kde mohou pocítit na rozdíl od češtiny a cizích jazyků úspěch. A brát jim ho tahání z hodin kvůli dyslexii považuji za naprostou zhovadilost. Jenže on je problém v tom, že se ve školách vše přizpůsobuje úvazkům a rozvrhu a nikoliv potřebám konkrétního dítěte.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Reedukace. Tak prapodivné slůvko, že pytliky nemohlo nezaujmout. Strýc Gůgl je nasměroval až na ervépé.cézet - Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů.
Reedukace ve své podstatě znamená převýchovu, znovu obnovenou výchovu. Označujeme tímto pojmem soubory speciálně pedagogických postupů, metod práce zaměřených na rozvoj porušených nebo nevyvinutých funkcí.
Pytlici se celý svůj profesní život se setkávají převážně s dětmi nezatíženými nějakou specifickou poruchou učení nebo překážkou v učení, tedy až na tu nepracovitost, a tak se patřičně neorietují v těchto záležitostech. Ale přece jen.
Neměly by být tyhlety 'soubory speciálně pedagogických postupů, metod práce' přímo součástí běžných celodenních školních aktivit zatíženého dítěte? Nastavovat jimi jeho 'pracovní dobu' přijde pytlikům, když už nic jiného, jako poněkud neefektivní. Až zcestné.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jedine reseni- netshat dyslektiky z hodin matiky. U nas to mame osetrene. A ten pohled bychom meli nejak sjednotit. Protoze cely rok jsem vysvetlovala predevsim kolegynim 2. stupne, za dys deti to fakt nedelaji schvalne nebo z lenosti. Rekla bych, ze 80 procent to pochopilo. A hlavne jeste odnaucuji pouzivat slovo ulevy. Ucitele i rodice. Takove deti naopak musi makat o to vice.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pytlikovi dekuji za bystry usudek. Opravdovym idealem by byla ree ve vsech hodinach, coz drive splnovaly tzv. dyslekticke tridy. Pro nedostatek penez byly ruseny.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pro nedostatek penez byly ruseny.

A to si ti truhlikovití pytlici mysleli, že veškeré reformní změny jsou ve prospěch dítěte. Kulové na kvadrát...

Fanda Moudry řekl(a)...

" jak se zase všichni budou bít za to,co se nesmí vypustit"

Bohužel, v matematice vše navazuje na sebe. Vynecháte jednu část a žák už se pak jen veze. V dějepise vynecháte kapitolu a nic se nestane. Paní Adamová má v tomto sporu pravdu, že matematika je v tomto specifická.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A/ neni to spor
B/ matika specificka je. Jenza prave proto musi dyslalkulik do sebe dostat cosi, co se nazyva matematicke predstavy. Jimak vam sice odsedi vsechny hodiny, ale s hubou otevrenou, co tam tim podivnym jazykem povidate

Okomentovat