24.8.17

MŠMT: Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám"

Řada středních škol čerpala finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony, tedy na realizaci zjednodušených projektů. Tato možnost se v minulosti netýkala pražských škol. V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání toto již neplatí. Žádost o podporu mohou předložit všechny střední a vyšší odborné školy z celé České republiky. Ale POZOR, termín ukončení příjmu žádostí o podporu v aktuální výzvě na šablony je 30. září 2017. Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat.

Výzva je z formálních důvodů dělena na dvě: pro SŠ a VOŠ na území celé ČR mimo hl. m. Prahu (výzva č. 02_16_035) a pro SŠ a VOŠ pouze v Praze (výzva č. 02_16_042). Výzva umožňuje personálně podpořit školy, zajistit rozvoj pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, využívání informačních technologií ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Šablony jsou rozčleněny na aktivity pro SŠ a aktivity pro VOŠ.

Jaké konkrétní šablony nabízí OP VVV?

Šablony pro střední školy:

  • personální podpora SŠ (Školní asistent, Školní speciální pedagog, Školní psycholog, Sociální pedagog, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce),
  • rozvoj pedagogů SŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Tandemová výuka na SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, CLIL ve výuce na SŠ, Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin, Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ a Nové metody ve výuce na SŠ),
  • zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
  • extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ (Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem a Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma).

Šablony pro vyšší odborné školy:

  • personální podpora VOŠ (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce),
  • rozvoj pedagogů VOŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Tandemová výuka na VOŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ a CLIL ve výuce na VOŠ),
  • zapojení ICT technika do výuky na VOŠ.

Na všechny výše uvedené aktivity je pro školy vyčleněna 1 miliarda korun. Alokace je dostatečná, aby mohly být podpořeny všechny střední a vyšší odborné školy v České republice. MŠMT plánuje v budoucnu vyhlásit další dvě vlny šablon (v roce 2018 a 2020), a proto věříme, že nabyté zkušenosti z realizace šablon školy využijí po celou dobu tohoto programového období. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že z výše uvedených aktivit mají střední školy doposud největší zájem o doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojení odborníka z praxe do výuky a tandemovou výuku. Vyšší odborné školy zatím projevily v největším počtu zájem o stáže pedagogů u zaměstnavatelů a zapojení odborníka z praxe do výuky. K 21. srpnu 2017 eviduje MŠMT v této výzvě 799 předložených žádostí o podporu, což představuje přibližně 58 % z celkového počtu středních a vyšších odborných škol v České republice. Zbylé střední a vyšší odborné školy mají do 30. září 2017 možnost získat finanční podporu na výše uvedené aktivity.

Jaký byl zájem o některé konkrétní šablony ve výzvě pro MŠ a ZŠ?

MŠMT ukončilo 30. června 2016 výzvu na šablony pro MŠ a ZŠ, která byla zaměřena na obdobné podporované aktivity. V níže uvedených tabulkách je možné vyčíst, které šablony žadatelé volili nejčastěji.

Mateřské školy

Název šablony
Počet mateřských škol, které zvolily danou šablonu
Školní asistent - personální podpora MŠ
1774
Chůva - personální podpora MŠ
1236
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost
1585
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost
1452
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
1631
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
1746


Základní školy

Název šablony
Počet základních škol, které zvolily danou šablonu
Školní asistent - personální podpora ZŠ
1295
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
610
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
1173
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost
1074
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2170
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
1887
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
1736

Podrobné informace k výzvě a jednotlivým šablonám pro SŠ a VOŠ naleznete na webových stránkách MŠMT.
Pro bližší informace se dále můžete obracet denně na konzultační telefonní linku: +420 234 814 777 nebo e-mailem na adresu dotazyZP@msmt.cz.
MŠMT rovněž vytvořilo videotutorial pro snazší orientaci ve výzvě a podávání žádostí, který je umístěn na profilu OP VVV na portálu youtube.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Jakože třeba dějepisu nebo hudebky? Ať se taky něco přiučí mimo svůj obor.
A nebude to pro něj velká zátěž? Starat se o chod systémů a biflovat při tom letopočty. Ale zase by si mohl časem při práci kultivovaně a intonačně čistě prospěvovat...

Vít Tomis řekl(a)...

Velká škoda, že nadpis není "Šance předložit poslední projekt"

Eva Adamová řekl(a)...

V šablonách leží ředitelům peníze doslova pod nosem, přesto si 20 % základních a 40 % středních škol žádost nepodalo. Neměl by to být pro ministerstvo signál, že v tomto systému "projektů" je něco špatně, např. že je v nich hromada nesmyslných aktivit?

Okomentovat