16.8.17

MŠMT: Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání (aktualizace k 15. 8. 2017)

 

Je předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky povinné?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavádí od školního roku 2017/2018. Termín pro začátek povinnosti je pro tento školní rok 2017/2018 od 4. září.

Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty za děti uvedené v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

Školní řád mateřské školy tedy stanoví:

- časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání v rozsahu minimálně 4 hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

- podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence) z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte), časového (rozsah a četnost přípustného uvolnění), kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodnout o uvolnění dítěte), administrativního (žádost o uvolnění dítěte);

- podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti;

- řešení neomluvené absence dětí.

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu.

Školní řád by měl rovněž upravovat časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti, včetně způsobu oznamování (např. emailem, SMS, telefonicky, formulářem na webu, případně dle zvyklosti dané školy).“

Vzhledem k tomu, že ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů neplyne žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, musí ředitel školy omluvu přijmout. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, proto není možné řádně omluvenou docházku ze strany mateřské školy neakceptovat.

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů? Respektive, zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Pro podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým. Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou kapacitu.

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od 3 let a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy). V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Dalším kritériem pro přijímání může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, určitý věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod.

Jedná-li se o firemní mateřskou školu zřízenou v souladu s § 34, odst. 8 školského zákona, přijímá děti ředitel mateřské školy dle kritérií, která stanoví zřizovatel, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí. V ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria se zveřejní v předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve však od dvou let. Mateřské školy zřizují obce, které mají ze zákona pečovat o potřeby svých občanů.

K zápisu lze jít i s dítětem mladším tří let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy.

Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých, tedy i dvoudenních školních prázdninách? (Navíc bez předchozího upozornění - max. týden před, či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.)

Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška jednak upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu a také v ostatních měsících. O omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitelka mateřské školy, nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem a termín omezení nebo přerušení oznámit dva měsíce předem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti.

Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.). Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

Je samozřejmě možné, aby MŠ zjišťovala počet dětí, které budou docházet. Podle toho pak může ředitelka upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na samostudium, dovolené apod.

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

Zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštěvuje, a to i v době prázdnin. Ředitel mateřské školy musí snížit úplatu pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. V tomto případě stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na celý školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná nejvýše na polovinu měsíční úplaty. Takto stanovená úplata může být nižší než polovina nebo stanovena až na 0 Kč.

Jak je to s placením úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že dítě je přijato k plnění povinné školní docházky tzv. o rok dříve?

Podle § 123 školského zákona se dítěti poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Pokud dítě zahájí povinnou školní docházku tzv. o rok dříve, musí tedy úplatu hradit, neboť k začátku školního roku nedosáhlo pěti let věku.

Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují spádové obvody obce nebo svazky obcí podobně, jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu, které mají nárok na přednostní přijetí (od 1. 9. 2017 děti od 4 let věku, od 1. 9. 2018 děti od 3 let věku a od 1. 9. 2020 děti od 2 let věku). Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoliv mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné" třídy mateřské školy musí být snížen počet přijatých dětí ve třídě?

Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se týká snižování počtu dětí v případě zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu mimo místo svého trvalého pobytu, má zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje za dítě? Nebo má tuto povinnost obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu?

Zákonný zástupce tuto povinnost hradit neinvestiční výdaje obci nemá. Ze zákona je povinen hradit pouze úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování. Obec, která mateřskou školu nezřizuje, neinvestiční výdaje jiné obci také nehradí.

Za jakých podmínek je možné ukončit předškolní vzdělávání dítěte v době zkušebního pobytu?

O stanovení zkušebního pobytu dítěte v rozsahu maximálně tři měsíce rozhoduje ředitelka mateřské školy. Ukončit předškolní vzdělávání v průběhu zkušebního pobytu dítěte může ředitelka mateřské školy pouze v případě, že ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Účelem zkušebního pobytu dítěte je zjistit, zda dítě docházku do mateřské školy zvládne. Předškolní vzdělávání nelze ukončit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Je možné dítěti ukončit předškolní vzdělávání v případě, že matka otěhotní, je na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo přijde o zaměstnání?

Dítěti je možné ukončit předškolní vzdělávání pouze z důvodu stanovených školským zákonem (§ 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). To, že maminka otěhotněla, nebo ztratila zaměstnání, tímto důvodem není, není proto možné docházku tohoto dítěte ukončit. Předškolní vzdělávání není také možné ukončit dítěti, pro které bude předškolní vzdělávání povinné.

Kolikrát může být dítěti odloženo plnění povinné školní docházky? Ve kterém roce musí dítě nejpozději zahájit povinnou školní docházku?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší věku osmi let. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dítěte v průběhu prvního pololetí povolit tzv. dodatečný odklad.

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, se musí zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky musí požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele základní školy v době zápisu k povinné školní docházce (v termínu od 1. do 30. dubna). K žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doložit stanovená doporučení lze i po podání žádosti v průběhu správního řízení, které vede ředitel školy v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je mu povolen odklad školní docházky, musí o rok později znova k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok k zápisu a požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může dítě zapsat i na jiné základní škole, než ve které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí. V době odkladu školní docházky musí dítě nadále plnit povinné předškolní vzdělávání.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému nebyl povolen odklad povinné školní docházky?

Vzdělávání v přípravné třídě je pouze jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání, S účinností od 1. 9. 2017 jsou přípravné třídy základní školy určeny pouze pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Pro vzdělávání dětí bez odkladu povinné školní docházky v přípravné třídě nelze udělit výjimku.

Jak je to v současné době s odklady povinné školní docházky? Lze podat žádost o odklad u jednoho dítěte vícekrát, tzn., že by dané dítě např. chodilo do první třídy o dva roky později? Pokud to možné je, kolik takovýchto odkladů je možno podat (o kolik let později může dítě nastoupit do školy)?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Má základní škola v případě, že dítě zamešká 30 % výuky, možnost spojit se se sociálním odborem obecního úřadu s rozšířenou působností a vrátit dítě zpět do mateřské školy?

Žádný právní předpis nestanoví, že zamešká-li žák prvního ročníku 30 % výuky, musí mu být udělen tzv. dodatečný odklad povinné školní docházky. Škola nemá v žádném případě pravomoc vyřadit dítě a "vrátit do školky" bez souhlasu rodičů. Pojem "vrátit do školky" je zavádějící, ředitelka mateřské školy nemusí dítě z důvodu naplněné kapacity přijmout. Dítě by pak zůstávalo doma a muselo se vzdělávat individuální formou podle 34a odst. 5.

Mohou ředitelky mateřských škol přijmout děti, jejichž rodiče jsou na rodičovské a pobírají rodičovský příspěvek bez omezení délky docházky?

S účinností od 1. prosince 2012 dochází ke změně právní úpravy státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Spolu se změnou podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku bylo novelou zákona o státní sociální podpoře zrušeno též dosavadní omezení pobytu dítěte v mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, jde-li o dítě starší 2 let. Děti mladší 2 let od 1. 9. 2016 nemohou být přijaty do mateřské školy. V jiných zařízeních je pro děti do dvou let věku docházka nadále omezena, a to rozsahem 46 hodin v kalendářním měsíci. Omezena je také docházka dětí se zdravotním postižením nejvýše na 4 nebo 6 hodin denně podle typu zdravotního postižení (§ 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona o státní sociální podpoře). Dle platného znění v § 31 odst. 3 písmene e) se docházka do uvedených zařízení nesleduje u dětí starších 2 let.

Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Přednostně musely být v květnu 2017 přijaty od školního roku 2017/2018 děti čtyřleté a starší. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. O znění dalších kritérií rozhoduje ředitel konkrétní školy a jejich stanovení je zcela v jeho kompetenci. Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel školy před termínem zápisu. Při zápisu v květnu 2018 budou přednostně přijímány děti tříleté a starší, od roku 2020 děti od dvou let. V případě, že má mateřská škola volná místa do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení, přijímá děti až do tohoto počtu (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné již nyní přijmout děti od dvou let věku. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Při zápisu vyhlášeným ředitelem pro následující školní rok je ředitel povinen přijmout všechny žádosti o přijetí u dětí od věku 2 let (tento věk musí dítě dovršit nejpozději do 31. 8. daného roku).

Odvolacím orgánem je pro školy příslušný krajský úřad. Zde mohou také podat zákonný zástupce stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (tím je ředitel MŠ při rozhodování o přijetí) v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje, a to z toho důvodu, že rodiče mohou zvolit pro svoje dítě z několika variant povinného předškolního vzdělávání, a to podle toho, co je pro jejich dítě nejvhodnější.

V případě, že bývá dítě často nemocné, nebo rodina má jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků, mohou pro dítě rodiče zvolit formu individuálního vzdělávání, při které dítě do MŠ nedochází. Každopádně, pokud rodič nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona).

Vzhledem k tomu, že povinné předškolní vzdělávání je novým opatřením, doporučuje MŠMT školám, aby rodičům dětí, kteří své dítě v době zápisu nepřihlásili, byli nápomocni a dítě přijaly dodatečně, bude-li místo, případně zákonným zástupcům doporučili se obrátit na jinou MŠ nebo obecní úřad, který má povinnost místo zajistit. Dalším důvodem k nepřihlášení dětí je, že pobývají v cizině, kde se na mě povinné předškolní vzdělávání nevztahuje a také nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole. MŠMT doporučuje rodičům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové MŠ oznámili, pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Projednávání přestupků v předškolním vzdělávání

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona.

2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.).

Před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace. Vhodné je také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud by záležitost dospěla do stadia řízení o přestupku kvůli nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání a zákonný zástupce se nezdržuje v místě hlášeného trvalého pobytu, obce mohou například nahlédnout do evidence obyvatel. Při nepřebírání pošty na uvedené adrese může obec vést řízení i v nepřítomnosti obviněného z přestupku. (Při dlouhodobějším zanedbávání školní docházky se může jednat o trestný čin, který pak řeší Policie České republiky, a ta má širší škálu nástrojů, jak takové rodiče skutečně vyhledat.)

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Jaké jsou další varianty, pokud rodiče nechtějí nechat své děti chodit do MŠ?

Rodiče mohou zvolit pro svoje dítě z několika variant povinného předškolního vzdělávání, a to podle toho, co je pro jejich dítě nejvhodnější:

- denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu minimálně 4 hodiny denně 5 dní v týdnu nebo zvolit jiný způsob plnění povinnosti formou:

- individuálního vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez docházky dítěte do MŠ s tím, že rodiče zajistí účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

- vzdělávání v přípravné třídě základní školy v případě povoleného odkladu povinné školní docházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Je možné vzdělávání dětí od 2 let věku dítěte v MŠ?

MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 umožňuje přijmout do MŠ dítě, které do začátku školního roku dovrší minimálně věku 2 let. Dále nastavilo podmínky k jejich vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. 2. 2017. Zároveň byl vydán informační materiál, kde jsou popsány postupy vzdělávání těchto dětí a rozpracovány podmínky ke vzdělávání. Do MŠ byly podle výkazu o zápisech přijaty neoprávněně i děti, které dovrší věku 2 let až po 1. 9. 2017, aby si doplnily kapacitu MŠ. Tím může dojít k neoprávněnému financování a porušení rozpočtové kázně ze strany školy.

Musí být dítě při vstupu do MŠ očkováno?

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákon o ochraně veřejného zdraví již delší požaduje, aby byly do mateřských škol přijímány děti podrobené očkování, přičemž byl nově zaveden princip povinného předškolního vzdělávání pro děti od 5 let. Pravidlo o povinném předškolním vzdělávání nenovelizovalo obecný požadavek na přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s příslušným očkováním. Na druhou stranu není možné z očkování dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání dané ze zákona. Proto je jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (anebo případně naplňují další existující výjimky ze zákona). Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona. Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce. (Z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Prokázat povinné očkování dítěte lze buď potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, který má informace o očkování dítěte k dispozici.)

Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví.

Jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dostupné zde: https://www.mzcr.cz/obsah/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_3673_5.html), tak očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zjednodušeně tedy starší 5 let), což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku. Ostatní děti musí očkování doložit, ledaže nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo jsou proti nákaze imunní. Pro bližší informací se, prosíme, obraťte na Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-pro-media-a-novinare_12314_1.html

Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ?

Přijetí těchto dětí je podmíněno dodáním stanoviska školského poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů? Respektive, zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Pro podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým. Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou kapacitu.

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od 3 let a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let s vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy). V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Dalším kritériem pro přijímání může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod.

Jedná-li se o firemní mateřskou školu zřízenou v souladu s § 34, odst. 8 školského zákona, přijímá děti ředitel mateřské školy dle kritérií, které stanoví zřizovatel, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí. V ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria se zveřejní v předem, a to způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve však od dvou let. Mateřské školy zřizují obce, které mají ze zákona pečovat o potřeby svých občanů.

K zápisu můžete jít i s dítětem mladším tří let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy.

Zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě mateřské školy stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), a to s účinností již od 1. 2. 2017. Ředitel školy musí stanovit pedagogickou činnost učitelů, ale i provozní dobu mateřské školy, popř. jednotlivých tříd tak, aby provoz školy byl hospodárný a efektivní a aby rozvržení přímé pedagogické činnosti učitelů bylo účelné. Zvlášť upozorňuji na nutnost využívat plný přepočtený počet úvazků učitelů stanovený krajským úřadem v rozpisu rozpočtu. Výše úvazků a počet pedagogů ve škole je zcela na manažerském rozhodnutí ředitele školy.

V případě nedostatečných finančních prostředků odvíjejících se od nedostatečného normativního počtu pedagogů je třeba o situaci jednat s krajským úřadem. Krajské úřady by měli při rozpisu rozpočtu akceptovat změnu uvedenou v RVP PV.

Systémově bude situace řešena reformou financování, kdy budou škole přidělovány finanční prostředky podle skutečné potřeby pedagogické práce ve školách. Reforma financování přinese garanci financování skutečného rozsahu vzdělávání, stanoven bude maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu – dle počtu tříd MŠ, respektována bude optimální potřeba souběžného působení dvou učitelek ve třídě MŠ, rozpis rozpočtu bude realizovat přímo MŠMT, nikoliv krajské úřady.

RVP PV je závazným dokumentem. Vzdělávání v jednotlivé škole se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP PV. Pokud tomu tak nebude, jde o porušení školského zákona. Kontrolou dodržování vybraných ustanovení školského zákona se zabývá Česká školní inspekce.

Aktualizace textu proběhla k 15. 8. 2017.

Žádné komentáře:

Okomentovat