15.8.17

Iniciativa VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDE-VŠÍM

Po neúspěšném projektu 5 % pro vzdělávání, který pro volby podivně zfúzoval s Českou pirátskou stranou, se připravuje nová iniciativa VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDE-VŠÍM. Jako členové jsou na letáku uvedeni Aliance pro otevřené vzdělávání, Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), Asociace malých inovativních škol (MIŠ), Centrum občanského vzdělávání (COV), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česká středoškolská unie (ČSU), Člověk v tísni, EDUin, Liga lidských práv, Nadace OSF, NaZemi, Pavučina - síť středisek ekologické výchovy, Skutečně zdravá škola, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a Step by step ČR. To je poměrně nesourodé seskupení a z hlediska pedagogické obce budou nejspíše některé subjekty obtížně přijatelné. Určitým vzorem v předvolební kampani pak zřejmě byla i Rekonstrukce státu.

Text letáku začíná úvodem:

V české společnosti dorostla nová generace rodičů a téma vzdělávání se stává společenskou prioritou. V následujícím expertním dokumentu popisujeme aktuální stav a navrhujeme možná řešení. Vize Česka jako státu s TOP vzdělávacím systémem má potenciál řešit mnoho zásadních aspektů naší budoucnosti najednou a stát se tak klíčovým bodem volebního programu.

Co iniciativa navrhuje

1. usilujme o zvýšení podpory ředitelů a učitelů, zlepšíme tím kvalitu vzdělávání

Jak je podpořit?

 • změnou systému odměňování,
 • lepším kariérním řádem,
 • odpolitizováním voleb ředitelů škol.

2. je zdravé zachovat to, co je v současné škole dobré, funkční a prospěšné a přidat inovace

Co je v našem systému pozitivní?

 • rozsáhlá síť veřejných škol,
 • vysoká gramotnost populace,
 • relativně slušná míra autonomie,
 • málo dětí, které vypadnou v průběhu vzdělávání ze systému,
 • aktivní skupiny rodičů se snahou otevřít malé inovativní školy.

3. je nezbytně nutné vystupovat aktivně proti opatřením, která situaci zhoršují

Která opatření jsou problematická?

 • jednotné přijímací zkoušky,
 • zpřísňování maturity,
 • navrhovaný kariérní řád škol a ředitelů.

Jaké změny jsou podle iniciativy realizovatelné

Vize 1: ZÁKLADEM DOBRÉHO SYSTÉMU JE TROJÚHELNÍK „ŘEDITEL-UČITEL-KVALITA“

Zvýšení platů a tlak na kvalitu jsou spojené nádoby: není možné usilovat pouze o zvýšení platů, aniž by zásadně vzrostl tlak na kvalitu.

Zvýšit platy ředitelkám/ředitelům

CÍL: Ředitelské platy by měly dosáhnout úrovně manažerských platů v jiných odvětvích, což by
odpovídalo trojnásobku průměrného platu.

PROČ: Ředitel je klíčová osoba při modernizaci a proměně školy. Za kvalitní školou stojí vždy kvalitní ředitel. Potřebujeme na těchto místech profesionály – kombinaci dobrého pedagoga a manažerských dovedností.

Zvýšit platy učitelkám/učitelům

CÍL: Učitelské platy by měly dosáhnout přinejmenším výše 130 % průměrného platu.

PROČ: Přivede to do vzdělávání nové lidi a ti dobří nebudou odcházet.

Zaměřit se na kvalitu

CÍL: Kontrolovat kvalitu škol podle kritérií projektu Kvalitní škola České školní inspekce.

PROČ: Je třeba zajistit, že peníze investované do zvýšených platů opravdu přináší výsledky v reálném životě škol. A to rozhodně nepoznáme jen podle výsledků testů a známek a počtu přijatých žáků na vysokou školu

Vize 2: OTEVŘÍT ŠKOLU SVĚTU: POTŘEBUJEME SVOBODNĚ DÝCHAT!

Otevřít dveře těm, co chtějí učit

CÍL: Upravit zákon o pedagogických pracovnících tak, aby umožňoval vzdělaným lidem snáze vstupovat do učitelské profese.

PROČ: Bez toho nám brzy budou scházet kvalifikovaní a motivovaní učitelé. Už dnes je to velký problém se znaky krize, zejména na prvním stupni základních škol.

Podporovat pestrost a otevřenost škol

CÍL: Udržovat v systému pestrost a otevřenost. Inovace jdou často zdola. Je cenné, že se rodiče a další partneři zajímají o kvalitu školy a někdy dokonce zakládají inovativní třídy nebo nové školy. Podmínky fungování by měly být srovnatelné s veřejnými školami, které musí být stále základem sytému.

PROČ: Pestrost dává systému pružnost. Může přesněji reagovat na potřeby rodičů a hlavně dětí. Dává impulzy k inovacím a podporuje motivaci dalších vzdělávacích institucí reflektovat vlastní kvalitu.

Odstranit podřízenost ředitelů

CÍL: Nastavit systém politické nezávislosti ředitelů vůči městským a krajským zastupitelům. Najít způsob veřejné kontroly kvality škol.

PROČ: Ředitelské pozice, zvláště u středních škol, se někdy stávají trafikou pro vysloužilé místní politiky. Nekvalifikovaný postup zřizovatelů vůči školám brzdí snahu aktivních ředitelek a ředitelů své školy efektivně měnit.

Podporovat neformální vzdělávání

CÍL: Přidat peníze do neformálního vzdělávání dětí – podpořit organizace, které vzdělávají mimo školu.

PROČ: Děti si mimo školu v rámci zájmových kroužků, výuky hry na hudební nástroje, sportovních, skautských, turistických a jiných oddílů efektivně rozvinou osobní dovednosti nad rámec školního vzdělávání. Takto nabyté dovednosti můžou zásadně ovlivnit jejich osobní a pracovní život. Neformální vzdělávání je zároveň nejlepší prevencí závislostí a má velký vliv i v místech jako jsou sociálně vyloučené lokality.

Rozvíjet u žáků vztah k odpovědnosti a demokratickým hodnotám

CÍL: Podpořit občanské vzdělávání a rozvoj demokratických hodnot ve školách prostřednictvím žákovských samospráv, které podporují dobrý vztah žák – pedagog – vedení školy.

PROČ:Škola je velmi konzervativní místo, kde žáci nemají příliš možnost zasahovat do jejího dění a spolupodílet se na něm. Důsledkem toho žáci odchází ze školy s vědomím, že věci okolo nich nejdou měnit a do dění nelze zasahovat.

Vize 3: ZMĚNY SYSTÉMU JSOU VĚDOMÉ, CÍLENÉ A INFORMOVANÉ

Přijímat změny, které skutečně řeší klíčové problémy

CÍL: Pečlivě analyzovat dopad přijatých změn a zákonů na reálný život ve školách. Pokud se na základě zjištěných dat ukáže, že se opatření minulo cílem, je nutné pružně reagovat jeho zefektivněním, nápravou nebo zrušením.

Zaměřme se na to, jaký vliv na kvalitu vzdělání mají například:

 • jednotné přijímací zkoušky
 • zpřísňování maturity
 • zákon o pedagogických pracovnících
 • omezování neveřejných škol
 • povinný poslední rok mateřské školy
 • kariérní systém
 • způsob financování škol


PROČ: Zpětná vazba z reálného života je nezbytným a efektivním nástrojem pro jakékoli řízení.

Otevírat data o vzdělávání 

Umožní nám efektivněji sledovat, co se ve vzdělávání děje, a posílí kvalitu veřejné debaty o tom, zda jdeme správným směrem.

CÍL: Zveřejňovat anonymizovaná zdrojová data ze všech zkoušek, tedy z přijímacích zkoušek a maturit.

PROČ: Umožní nám efektivněji sledovat, co se ve vzdělávání děje, a posílí kvalitu veřejné debaty o tom, zda jdeme
správným směrem.

Hledat příklady dobré praxe v zahraničí

CÍL: Využít zahraniční zkušenosti ze zemí s úspěšnými vzdělávacími reformami a ty přizpůsobit českým reáliím.

PROČ: Nemusíme s velkými náklady vynalézat vynalezené.

7 komentářů:

tyrjir řekl(a)...

Chceme-li dojít k celospolečenskému konsensu ve vzdělávání, musíme umět i slyšet a odpovídat na názory tzv. vzdělávacích aktivistů. Ti, myslím, i v tomto dokumentu právem kritizují jen některé vady českého školství a ohřívajíčka si svou aktivistickou polívčičku, jejíž konzumace by oslabila veřejné školství ve prospěch privátních (nevládních) organizací. Mrzí mne, že k tomuto trendu se připojuje i pirátská strana, která má i potenciál odhalovat nesrovnalostí (porušování zákona) ve školství a bránit tendencím zkreslování podstatných problémů v českém školství.

V následujícím příspěvku (komentáři) si dovolím na Pedagogickému infu zveřejnit příspěvek k výše popsanému problémů, který systém v České škole nezveřejnil.

J.Týřtyrjir řekl(a)...

Jak vidím, ani systém Pedagogického infa ten výše avizovany a před chvílí odeslaný příspěvek nevzal, a to dokonce beze stopy v protokolu této diskuse - podobně jako v České škole.

Čím to je způsobeno, pane Wagnere?

J. Týř

Oprava:

...právem kritizují jen některé vady českého školství a ohřívají si svou aktivistickou polívčičku, jejíž konzumace by oslabila veřejné školství...

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Týři, odpověď je jednoduchá, redakční systém Blogger, který používá Česká škola i pedagogicke.info, Váš komentář vyhodnotil jako spam. Upřímně řečeno, ani se nedivím ;-)

Jiri Janecek řekl(a)...

Tak nějak bez výhrad se ztotožňuju s tím úvodním odstavcem...

Ten leták je quintessence eduinských jalovostí na 7 stránkách...

Pětikorunu bych jim dal tak akorát za to "málo dětí, které vypadnou v průběhu vzdělávání ze systému..." Za pobavení.

tyrjir řekl(a)...

Z uživatelského hlediska jsou systémy Microsoftu a Google černé skříňky pro provozovatele jejich SW, když nemohou (snad kromě některých tzv. hackerů nebo možná i nějakým diktátorským státem organizované cenzury) do jádra jejich systému zasáhnout. Z tohoto hlediska například linuxové systémy jsou bílou skříňkou pro toho provozovatele, který je umí a programovat.

Co je Česká škola a Pedagogické info? Jsou to, myslím, černé skříňky, které mají tendenci tvářit je jako skříňky bílé nebo světle šedé a my všichni poznáváme, o jaký stupeň šedi tu jde:

Pan Wagner odpověděl na mou připomínku k mazání příspěvků beze stopy v komentářovém protokolu článků takto

Janek Wagner řekl(a)...
Pane Týři, odpověď je jednoduchá, redakční systém Blogger, který používá Česká škola i pedagogicke.info, Váš komentář vyhodnotil jako spam. Upřímně řečeno, ani se nedivím ;-)
15. srpna 2017 16:29

http://www.pedagogicke.info/2017/08/iniciativa-vzdelavani-prede-vsim.html

Tím šeď googlovských systémů Pedagogického infa a České školy, myslím, dost tmavne. Doufám, že doba, kterou jsem věnoval otestování těchto systémů, nebyl z uživatelského hlediska dobou marnou.

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/reditele-vedeni-skol-ziskaji-pomoc.html

tyrjir řekl(a)...

Jsme tu, myslím svědky zajímavého jevu kdy jakýsi gůglikovský systém filtruje, co majkrosoftí tvítí Štebetadlo volně zveřejňuje.

Všimněte si, prosím, ze respektu vůči filtru, myslím, dost jednookého obřího Gůglikovkého Sourozence (°-)) už radši nepoužívám vžité výrazivo. ;-)

J.Týř

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Týři, antispamové filtry jsou standardní součástí například e-mailových systémů. Redakční systém Blogger Váš příspěvek hodil do spamového koše a já jako moderátor jsem ho tam ponechal, protože jde i podle mého soudu o spam.

Okomentovat