22.7.17

Připomínky Ministerstva spravedlnosti k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Z připomínek vybíráme: "Navrhovaná změna, jejímž cílem je – podle důvodové zprávy – zachovat stav, kdy existují školy specializované na různé druhy postižení, je ve skutečnosti v rozporu s hlavním záměrem celé reformy spočívajícím v nastolení principu inkluze ve vzdělávání, zakotveného ostatně v článku 24 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež je pro Českou republiku závazná. Ona zdánlivá inkluze by totiž nadále nebyla realizována směrem do hlavního vzdělávacího proudu, nýbrž mezi jiná postižení, což je s myšlenkou inkluze v naprostém rozporu."

Ministerstvo spravedlnosti ČR        Příloha k čj. MSP-368/2017-LO-SP/2
Připomínky Ministerstva spravedlnosti
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  1. K čl. I bodu 1 (§ 10 odst. 1)
Předložený návrh oproti stávající úpravě stanovuje toliko fakultativní vypracování plánu pedagogické podpory žáka, aniž by stanovoval povinnost školy informovat zákonného zástupce žáka, resp. zletilého žáka, o tom, že k vypracování plánu pedagogické podpory nebylo přistoupeno. Podání takovéto informace však považujeme za vhodné, jelikož plán pedagogické podpory žáka představuje významný nástroj, kterým je deklarován způsob a míra podpory, jež je žákovi poskytována, tj. jedná se fakticky o jeden ze způsobů realizace informační povinnosti školy vůči žákovi.
Požadujeme proto § 10 doplnit o povinnost školy sdělit zákonnému zástupci žáka se zvláštními studijními potřebami, resp. zletilému žákovi se zvláštními studijními potřebami,
že nebude vypracován plán pedagogické podpory žáka, popřípadě také stanovit povinnost plán vypracovat v případě výslovné žádosti zákonného zástupce či zletilého žáka.
Tato připomínka je zásadní
  
  1. K čl. I bodům 3 a 4 (§ 13 odst. 3)
Návrh na prodloužení lhůty pro vypracování zprávy vyhotovované podle § 10 odst. 1 vyhlášky pro školní rok 2017/2018 nepovažujeme za opodstatněný.  Z odůvodnění návrhu vyhlášky podle našeho názoru neplynou přesvědčivé argumenty, jež by poukazovaly na skutečnost,
že musí být lhůta pro vypracování zprávy prodloužena právě pro rok 2017/2018, když je toto fakticky založeno toliko na obecné predikci účinků novelizace § 21 odst. 1 vyhlášky (zavedení
tzv. dynamické diagnostiky). Dále upozorňujeme, že prodloužením lhůty na 4 měsíce bude nastolena situace, kdy bude moci školské poradenské zařízení vypracovávat zprávu po dobu takřka půlky školního roku, přičemž za neopodstatněné shledáváme tvrzení, že je pro klienta komfortnější, pakliže je zpráva vypracována v zákonné, byť delší lhůtě.
Zároveň konstatujeme, že za vhodnou nepovažujeme ani dvojitou novelizaci příslušného ustanovení prostřednictvím dělené účinnosti novely vyhlášky, kdy novelizační bod č. 4 by měl po roce od nabytí účinnosti zbytku vyhlášky uvést dikci § 13 odst. 3 vyhlášky zpět do současného znění. Uvedený způsob považujeme za matoucí a s ohledem na shora uvedené argumenty za nepotřebný. Proto doporučujeme novelizační body 3 a 4 bez náhrady vypustit.


  1. K čl. I bodům 8 a 9 (§ 17 odst. 2 a § 18 odst. 1)
Podle § 16 odst. 1 školského zákona lze podpůrná opatření přiznat toliko žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. v kontextu shora uvedených ustanovení je konkretizace žáků jako „žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ nadbytečná, jelikož se jedná o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Doporučujeme proto uvedené body pro nadbytečnost bez náhrady vypustit.


  1. K čl. I bodům 10 a 11 (§ 19 odst. 3 a 5)
Navrhovaná změna, jejímž cílem je – podle důvodové zprávy – zachovat stav, kdy existují školy specializované na různé druhy postižení, je ve skutečnosti v rozporu s hlavním záměrem celé reformy spočívajícím v nastolení principu inkluze ve vzdělávání, zakotveného ostatně v článku 24 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež je pro Českou republiku závazná. Ona zdánlivá inkluze by totiž nadále nebyla realizována směrem do hlavního vzdělávacího proudu, nýbrž mezi jiná postižení, což je s myšlenkou inkluze v naprostém rozporu.
U romských žáků, označovaných v minulosti často stereotypně za žáky s lehkým mentálním postižením a v současnosti případně za žáky s vývojovými poruchami chování, by pak tento trend byl v rozporu s povinností našeho státu vykonat rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (č. 57325/00, rozsudek velkého senátu ze dne 13. listopadu 2007), vykládaný ve světle navazující judikatury, která akcentuje potřebu tyto děti začlenit do hlavního vzdělávacího proudu a mezi běžné žáky (a nikoli svým způsobem posílit jejich sociální vyloučení tím, že se umožní jejich vzdělávání ve škole plné jiných hendikepovaných žáků). Takovou praxi bychom před orgánem dohledu nad výkonem rozsudku (Výborem ministrů Rady Evropy) nedokázali obhájit.
Jak k tomu totiž v bodě 11 svého obecného komentáře č. 4 (2016) k právu na inkluzívní vzdělávání návodně poznamenává Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, „segregace nastává, když je vzdělávání studentů se zdravotním postižením poskytováno v oddělených prostředích určených nebo užívaných k tomu, aby odpovídala určitému nedostatku nebo různým nedostatkům, izolovaně od ostatních žáků“. Z dalších poskytnutých definic pojmů integrace a inkluze je potom zřejmé, že slova „ostatních žáků“ musí být chápána tak, že míří především na běžné žáky. Poukaz na univerzální právní úpravu je o to aktuálnější, že vláda nedávno schválila návrh na ratifikaci opčního protokolu k uvedené úmluvě OSN, který umožňuje podávat stížnosti na nerespektování úmluvy, a tedy i principu inkluzívního vzdělávání (usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 391).
Tyto body je tudíž z návrhu novely třeba vypustit.
Tato připomínka je zásadní.


- - -
Projednáním připomínek jsou pověřeni Jan Broz, tel. 221 997 507, email jbroz@msp.justice.cz, a Petr Konůpka, tel. 221 997 440, email pkonupka@msp.justice.cz.

16 komentářů:

Ygrain řekl(a)...

"Navrhovaná změna, jejímž cílem je – podle důvodové zprávy – zachovat stav, kdy existují školy specializované na různé druhy postižení, je ve skutečnosti v rozporu s hlavním záměrem celé reformy spočívajícím v nastolení principu inkluze ve vzdělávání, zakotveného ostatně v článku 24 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež je pro Českou republiku závazná. Ona zdánlivá inkluze by totiž nadále nebyla realizována směrem do hlavního vzdělávacího proudu, nýbrž mezi jiná postižení, což je s myšlenkou inkluze v naprostém rozporu."

Zajímavé. Netvrdil někdo náhodou, že cílem inkluze není zrušit speciální školy?

"„segregace nastává, když je vzdělávání studentů se zdravotním postižením poskytováno v oddělených prostředích určených nebo užívaných k tomu, aby odpovídala určitému nedostatku nebo různým nedostatkům, izolovaně od ostatních žáků“"

Vysvětluje taky Výbor OSN, jak v běžné učebně nastavit osvětlení tak, aby odpovídalo specifickým potřebám žáka se zrakovým postižením? Má z toho vyplynout, že stolek s nastavitelným vlastním osvětlením máme zabudovat do každé třídy preventivně, kdyby do ní takový žák nastoupil? Případně, má taky každý kantor ovládat znakovou řeč, aby mohl výklad podávat zároveň pro neslyšící?

Prosím vás, můžete vy tam nahoře taky občas používat mozek?

poste.restante řekl(a)...

Ygrain, přesně. Váš první odstavec mne taky hned zaujal. Ale je toho víc:

Požadujeme proto § 10 doplnit o povinnost školy sdělit zákonnému zástupci žáka se zvláštními studijními potřebami, resp. zletilému žákovi se zvláštními studijními potřebami,
že nebude vypracován plán pedagogické podpory žáka, popřípadě také stanovit povinnost plán vypracovat v případě výslovné žádosti zákonného zástupce či zletilého žáka.

Takže když se patnácti maminkám zachce, tak škola MUSÍ vypracovat IVP?
I když ho žák objektivně nepotřebuje? To je přece šílené.

Dále upozorňujeme, že prodloužením lhůty na 4 měsíce bude nastolena situace, kdy bude moci školské poradenské zařízení vypracovávat zprávu po dobu takřka půlky školního roku, přičemž za neopodstatněné shledáváme tvrzení, že je pro klienta komfortnější, pakliže je zpráva vypracována v zákonné, byť delší lhůtě.
Zakže:
a) de facto přiznáváme, že porad. zařízení nestíhají, ale
b) prodlužovat dobu nebudeme, protože by to nebylo dostatečně komfortní, ačkoliv
c) to, že celou dobu škola nedostane ani korunu, nikoho netrápí.

U romských žáků, označovaných v minulosti často stereotypně za žáky s lehkým mentálním postižením a v současnosti případně za žáky s vývojovými poruchami chování, by pak tento trend byl v rozporu s povinností našeho státu vykonat rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (č. 57325/00, rozsudek velkého senátu ze dne 13. listopadu 2007) ....
Stereotypně? Stereotypně?!!
Takže Min. Sprav. má povědomí o tom, že některá skupina žáků je účelovými diagnózami "poškozována" a přesto nekoná?

Ten debilní rozsudek je vážně podstatou všeho.
I toho, že budeme nyní romským žákům plánovitě škodit, pod praporem evropského blaha pro všechny.
Zvedá se mi žaludek.

Ygrain řekl(a)...

poste.restante, já to taky nepřehlédla, jen jsem neměla čas reagovat na všecko.

Ovšem v souvislosti s romskými dětmi: jestli se nepletu, zrovna nedávno se objevil článek, že nebudou peníze na asistenty pro děti se sociálním znevýhodněním. Půvabné, že? Vy školy se snažte a inkludujte, ale že bychom vás podpořili, nebo nedejbože ještě finančně přispěli, to ani omylem. Člověku je opravdu blivno.

Eva Adamová řekl(a)...

No a když si dáme připomínky ministerstva spravedlnosti dokopy s připomínkami ministerstva financí, je jasno a vidno, že nemáme prachy ani na inkluzi, která je v rozporu s požadavky ministerstva spravedlnosti, natožpak, abychom měli prachy na inkluzi, která by s nimi byla v souladu.

poste.restante řekl(a)...

jen jsem neměla čas reagovat na všecko
O to přece vůbec nejde. Nechtěl jsem naznačit, že čtete nepozorně. Ani v nejmenším.
Jen jsem doplnil vlastní postřeh, tak jak mi padly do oka jednotlivé části připomínek MinSprav-u.
Je to fakt bída.
Já vím, že jde jen o připomínky, které nemusí být zapracovány.
Ale děsivý je už jen styl uvažování odpovědných. A pak také celý obraz, který se před námi odkrývá. Přesněji, že se potvrzuje to, co jsme si celou dobu mysleli.

Ygrain řekl(a)...

A jsme teď v situaci idiota, který si uzavřel smlouvu na stavbu rodinného domku, a až pak zjistil, že mu tam nevedou sítě, že ta kupka cihel, kterou suší za garáží, je zcela nedostatečná, a že za ty prachy, co má na účtu, si může postavit tak leda psí boudu. Ale hlavně že už má vybrané kachličky do koupelny, a že když mu všichni říkali "neblbni, takhle to nejde", měl spoustu chytrých řečí.

Ygrain řekl(a)...

@poste.restante, já to jako výtku nebrala.

Nicka Pytlik řekl(a)...

se potvrzuje to, co jsme si celou dobu mysleli

Nemálo dopadů lecčehos předjímáme už leta. Přesto nás to stejně vždycky překvapí.
Pytlici se kolikrát tak leknou, že by se v nich myšlenky nedořezal.

CatCatherine25 řekl(a)...

Ani ve mně by se v současné době myšlenky nedořezal. Když si představím, čím budou muset naše postižené děti a jejich učitelé zase v příštím školním roce projít, tak je mi z toho smutno a mám vztek na ty, kdo to zavinili.
Kdy bude těm nesmyslným experimentům na lidech konec a začne se zase normálně učit? Ráda bych se toho dožila.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdy bude těm nesmyslným experimentům na lidech konec

Dospělí lidé se už tak nějak srovnají. Nakonec, není to poprvé...
Ovšem experimentovat s dětmi je podle pytliků nebetyčná zhovadilost. Tím spíš, že to není poprvé.

CatCatherine25 řekl(a)...

Je to hrozná věc. Ty děti jsou úplně bezbranné, ani stěžovat si nedovedou.
Když už nemohou dál a nechtějí chodit do školy, kde se trápí, jsou označeny jako negativistické.

poste.restante řekl(a)...

Vidím jediné řešení.
MŠMT v otázkách inkluze provedlo mohutnou (dez)informační kampaň.

Je potřeba medializovat případy negativních dopadů "inkluze po česku".

CatCatherine25 řekl(a)...

Strádá každé mentálně postižené dítě, které musí několik hodin denně trávit ve třídě plné nepostižených spolužáků, kteří ho považují za blbce a více či méně mu to dávají najevo, od ignorování přes posměšky a žertíky na jeho účet až po drsné šikanování.Strádá dítě, které se musí účastnit výuky, která obsahem ani metodami neodpovídá jeho rozumovým schopnostem a jeho možnostem chápání. V takové situaci je mimo jeho síly udržet celé dopoledne pozornost, klidně sedět a nevyrušovat. Pokud to nezvládne, stane se žákem s poruchou chování nebo dostane jinou nálepku, např. ADHD. Nikdo neřekne: to dítě tady strádá, je deprivované.
Je prakticky nemožné, aby dítě s radostí chodilo do školy, kde ho očekává denně několik hodin nudy, kde nemá žádné kamarády a kde nemá ani tu nejmenší možnost být úspěšné.
Pedagogický asistent to nezachrání, protože žáka s mentální retardací vyučovat neumí a ze zákona ani nemůže a jeho funkce často spočívá v tom, že žáka izoluje od jeho spolužáků, aby se vzájemně nerušili. Říká se tomu inkluze nebo nověji společné vzdělávání.
V takové škole se žák s mentálním postižením nic nenaučí, protože vůbec nechápe překládané učivo určené žákům průměrným a mimořádně nadaným a patrně z ní vyjde zcela nebo téměř negramotný.
Že se tohle mohlo stát a dopustit právě u nás, kde speciální vzdělávání bylo donedávna na značně vysoké úrovni, je pro mne zcela nepochopitené.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Že se tohle mohlo stát a dopustit právě u nás, kde speciální vzdělávání bylo donedávna na značně vysoké úrovni, je pro mne zcela nepochopitené.

Že se likviduje něco, co funguje, i proto, že ve světě k tomu ještě nedospěli, je i pro pytliky pocjopitelné jen obtížně. Že k tomu dochází v naší kotlině, by snad už nemuselo překvapit nikoho. Přesto překvapí. Hloupost má vysoký překvapný potenciál.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Od zimy jsem par prikladu nasbirala. Problem je v tom, ze jen nekteri chteji uvest jsmeno. Ostatni by radeji zustali v anonimite, coz lze chapat. Jen mam strach, ze anonimni pripady budou napadeny jako vymyslene. Chtela jsem to u verejnit, jsem jiz i domluvena s panem Svancarem z UN. Jen jsem stale hledala tu spravnou formu. Asi nastal cas.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To si pište, paní Karvaiová, že nejen uvedené případy budou napadeny, ať už anomymní, a nebo adresné. Napadena budete především Vy. Jakože házíte špínu, že jste zkrachovalá existence, trpíte záští ze zneunání... a tak všelijak obdobně.

Okomentovat