19.7.17

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech schválil po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. července 2017 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018.

První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování, hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku. Podrobnější rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1.

Druhá část plánu definuje vybrané specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy (např. veřejné ochránkyně práv) či akademického sektoru, se zohledněním doporučení mezinárodních institucí a organizací (OECD, Evropská komise apod.). Podrobněji je komentováno v příloze č. 2.

Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem (např. konkurzní řízení), navazující na inspekční činnosti v předchozích obdobích (např. hodnocení účinnosti opatření přijatých školami a školskými zařízeními) nebo reflektující roli České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.

Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní služby.Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018
1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe, v rámci inspekční činnosti: a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb,
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního
rozpočtu.
Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení.
2. Specifické úkoly
1. Podpora rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti v základních a středních
školách.
2. Společné vzdělávání (se zaměřením na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná
opatření).
3. Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání. 4. Organizace a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím
centrálně zadávaných jednotných testů. 5. Organizace a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání
s výučním listem a maturitní zkouškou. 6. Dopady posledního povinného ročníku mateřské školy na její fungování, organizační
a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnosti.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
1/3
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
7. Vzdělávání ve školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují
vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.
8. Vliv využívání technologií na efektivitu výuky. 9. Mediální výchova v základních a středních školách.
3. Další úkoly
1. Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění
zjištěných nedostatků.
2. Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají
do působnosti České školní inspekce.
3. Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 4. Vedení evidence školních úrazů.
5. Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení. 6. Součinnost školních inspektorů při komisionálních zkouškách.
7. Plnění povinné školní docházky žáků v zahraniční škole. 8. Realizace činností vyplývajících ze zastoupení v systému Evropských škol.
9. Zjišťování výsledků žáků v různých ročnících i stupních počátečního vzdělávání, v různých předmětech a gramotnostech (elektronickou cestou prostřednictvím systému InspIS SET). 10. Mezinárodní zjišťování výsledků žáků.
11. Realizace opatření uložených České školní inspekci rezortními, mezirezortními a dalšími
strategiemi, akčními plány a obdobnými dokumenty.
12. Účast v pracovních a expertních skupinách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a dalších veřejných institucí.
13. Spolupráce s organizacemi, institucemi a orgány veřejné správy, akademického i neziskového sektoru, jejichž předmět činnosti se dotýká problematiky vzdělávání a výchovy.
4. Rozvojové úkoly 1. Plnění povinností vyplývajících z mezinárodní spolupráce České školní inspekce
a mezinárodních závazků, které Česká školní inspekce plní. 2. Realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání). 3. Spolupráce při realizaci projektu Metodika na podporu tvorby, aktualizace a hodnocení ŠVP v počátečním vzdělávání v souladu s dobrou praxí strategického plánování (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, podpořeno z prostředků Technologické agentury ČR).
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
2/3
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
4. Spolupráce při realizaci mezinárodního projektu European Joint Doctorate in Teacher Education (Masarykova univerzita v Brně, podpořeno z prostředků fondu programového rámce EU Horizon 2020-MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions). 5. Integrace informačních systémů České školní inspekce s dalšími systémy veřejné správy.
6. Realizace komunikační strategie pro zajištění co nejširší informovanosti. 7. Excelence činností České školní inspekce v oblasti efektivního výkonu státní služby.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
3/3
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
Příloha č. 1 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (konkretizace úkolů)
1. Podmínky vzdělávání
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména: 1. Koncepci a rámec školy/školského zařízení, včetně srozumitelné vize a strategie rozvoje školy/školského zařízení, včetně ŠVP, které z nich vychází, pravidel vlastní organizace činnosti (např. systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování), bezpečnosti zohledňující podmínky a prostředí školy/školského zařízení či komunikace se všemi zainteresovanými partnery. 2. Pedagogické vedení školy/školského zařízení, včetně podněcování pedagogického rozvoje školy/školského zařízení a jeho evaluace, vytváření zdravého školního klimatu, usilování o zkvalitnění personálních podmínek (např. hodnocení práce pedagogů, profesní rozvoj pedagogů i vedení školy a podpora začínajících pedagogů), usilování o zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání. 3. Kvalitu pedagogického sboru, včetně kvalifikovanosti a profesionality pedagogů, respektující a vstřícné komunikace pedagogů, spolupráce a vzájemné podpory pedagogů, reflektivního přístupu a aktivního vlastního profesního rozvoje. 4. Prostorové, materiální a bezpečnostní podmínky školy/školského zařízení pro realizaci
vzdělávacího programu. 5. Organizaci ústavní nebo ochranné výchovy. 6. Organizaci poradenské činnosti ve škole/školském zařízení (např. včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci dětem, žákům a studentům, výchovného a kariérového poradenství).
2. Průběh vzdělávání
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména: 1. Vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání, včetně přijímání ke vzdělávání, průběhu
vzdělávání a ukončování vzdělávání. 2. Poskytování účinné podpory dětem, žákům, studentům, včetně identifikace individuálních potřeb dětí, žáků, studentů, spolupráce s odbornými pracovišti, strategie práce s dětmi, žáky, studenty s potřebou podpůrných opatření. 3. Plánování vzdělávání, včetně přípravy vzdělávání v souladu s kurikulárními dokumenty a se znalostmi a zkušenostmi dětí, žáků, studentů, včetně rozvíjení všech složek cílů vzdělávání a vyhodnocování dosahování cílů vzdělávání. 4. Využívání širokého spektra výchovně-vzdělávacích strategií, včetně účelnosti zvolených metod a forem s ohledem na stanovené cíle, dále pestrost forem vzdělávání využívaných ve škole/školském zařízení, podporu aktivity, iniciativy a samostatnosti dítěte, žáka, studenta, reálné souvislosti vzdělávacího obsahu, účelné využívání digitálních technologií. 5. Vzdělávání každého dítěte, žáka, studenta, včetně sledování průběhu vzdělávání a výsledků vzdělávání každého dítěte, žáka, studenta pedagogy, využívání formativního hodnocení, využívání sebehodnocení a vrstevnického hodnocení.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
1/3
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
6. Zaměření na sociální a osobnostní rozvoj dětí, žáků, studentů, včetně posilování pozitivního sebepojetí a sebevědomí, podporu vzájemné spolupráce dětí, žáků, studentů, očekávání kvalitních výsledků vzdělávání u každého dítěte, žáka, studenta. 7. Podporu dětem, žákům a studentům pro adaptaci při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání, změně školy a oboru vzdělání, po dlouhodobé absenci v důsledku vážné nemoci či úrazu a při pobytu ve školském zařízení. 8. Poradenskou podporu při vzdělávání dětí, žáků a studentů, včetně kariérového poradenství.
3. Výsledky vzdělávání
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména: 1. Soustavnost získávání informací o vzdělávacích výsledcích každého dítěte, žáka, studenta, včetně účelnosti systému k získávání informací o těchto výsledcích, podávání informací o těchto výsledcích a přijímání účinných opatření na základě těchto výsledků. 2. Soulad vzdělávacích výsledků se vzdělávacími programy, včetně souladu výsledků interních i externích hodnocení vzdělávání a včetně efektivní podpory poskytované těm dětem, žákům, studentům, kteří nedosahují očekávaných výsledků. 3. Motivaci dětí, žáků, studentů k dosahování dobrých výsledků vzdělávání, včetně podpory motivace dětí, žáků, studentů a dosahování úspěšnosti ve vzdělávání, dále pak účelné zapojování dětí, žáků, studentů do projektů a soutěží. 4. Efektivní vyhodnocování výsledků úspěšnosti žáků, studentů při ukončování vzdělávání a dalším vzdělávání nebo profesní dráze, včetně pravidelnosti vyhodnocování při ukončování vzdělávání, dále pak přijatá opatření na základě výsledků při ukončování vzdělávání (např. preventivní opatření k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání) či sledování úspěšnosti absolventů školy.
4. Kontrola
V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce: 1. Kontroluje dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a to včetně zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů a včetně poskytování školního stravování. 2. Kontroluje dodržování postupu při umísťování dětí a mládeže do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči. 3. Realizuje veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu
poskytovaných školám/školským zařízením.
5. Rozsah a způsob provádění inspekční činnosti
Hodnocení a kontrola se provádí zejména v rámci komplexní inspekční činnosti plánované ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, a to v pravidelném inspekčním cyklu.
V ostatních případech, zejména při inspekční činnosti na podnět, mohou být úkoly naplňovány výběrově dle konkrétních cílů či obsahu podnětu, a to podle stanoveného předmětu inspekční činnosti.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
2/3
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
Inspekční činnost je prováděna zpravidla formou inspekce na místě nebo formou inspekčního elektronického zjišťování (případně elektronických anket) realizovaného prostřednictvím informačních systémů České školní inspekce.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
3/3
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
Příloha č. 2 Konkretizace specifických, dalších a rozvojových úkolů
1. Specifické úkoly
1. Podpora rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti v základních
a středních školách. V rámci inspekční činnosti se Česká školní inspekce zaměřuje zejména na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v souladu s požadavky příslušných rámcových vzdělávacích programů, přičemž oblast hodnocení gramotností je nedílnou součástí výpovědí o kvalitě počátečního vzdělávání. Česká školní inspekce hodnotí podporu, dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání v 6 vybraných gramotnostech (čtenářská, matematická, sociální, přírodovědná, jazyková, informační), přičemž každý školní rok je hodnocena skupina 3 gramotností. Zaměření na čtenářskou a matematickou gramotnost je v souladu se Záměrem rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, orientace na sociální gramotnost je důležitým vzdělávacím cílem, který souvisí jak se vzdělávacími obory, tak s kompetencemi nebo průřezovými tématy. Realizace tohoto úkolu navazuje na výstupy projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice i na Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, hodnocení gramotností prostřednictvím výběrových šetření České školní inspekce předpokládá také Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 i Implementační plán Strategie celoživotního učení. Protože je zároveň podpora čtenářské a matematické gramotnosti jednou z priorit Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, mohou pravidelně získávaná data přinést informace také o dopadech projektových aktivit. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol, formou ověřování míry podpory a dosažené úrovně ve zmíněných gramotnostech prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a také v podobě analýz získaných dat a informací.
2. Společné vzdělávání (se zaměřením na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná
opatření). S účinností k 1. září 2016 došlo v důsledku schválené novely školského zákona k zásadní změně v rámci počátečního vzdělávání v České republice, jejímž cílem je umožnit všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účastnit se za stanovených podmínek vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim pro tuto individuální integraci adekvátní podporu. Česká školní inspekce bude v rámci tohoto specifického úkolu navazovat na činnosti realizované v minulém školním roce a sledovat, hodnotit a kontrolovat, jakým způsobem jsou zákonné parametry uplatňovány v praxi a jak se daří principy společného vzdělávání definované školským zákonem naplňovat. Inspekční činnost se bude zaměřovat zejména na využívání asistentů pedagoga jako klíčového podpůrného opatření pro poskytování podpory třetího a vyššího stupně žákům. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a také monitoringu dopadu intervencí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizaci předpokládá rovněž Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
1/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
Realizace úkolu bude také příspěvkem k prioritám Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, které se soustřeďují na snižování nerovností a na práci učitele jako stěžejního předpokladu kvality výuky. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
3. Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.
Korektní průběh zápisů dětí do základního vzdělávání je stěžejním atributem rovného přístupu všech dětí ke vzdělávání. Proto jsou zápisy Českou školní inspekcí každoročně sledovány. Realizace tohoto úkolu souvisí také s implementací společného vzdělávání v kontextu novely školského zákona a jeho realizaci předpokládá také Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018. Systematické sledování zápisů do základních škol je také dlouhodobým požadavkem veřejné ochránkyně práv. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
4. Organizace a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. S účinností k 1. září 2016 došlo v důsledku schválené novely školského zákona k zásadní změně v přijímání ke střednímu vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. V přijímacím řízení v uvedených oborech se od školního roku 2016/2017 koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, přičemž možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tímto není dotčena. Česká školní inspekce bude kontrolovat dodržování souvisejících předpisů a regulérnost průběhu zkoušky. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
5. Organizace a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání
s výučním listem a maturitní zkouškou. Segment středního vzdělávání Česká školní inspekce hodnotí a kontroluje standardně v souladu se svým zákonným zmocněním. Stejně tak Česká školní inspekce pravidelně provádí kontrolu organizace a průběhu maturitních zkoušek i jednotné závěrečné zkoušky. Cílem realizace tohoto úkolu je dohlédnout na korektní průběh těchto zkoušek a provést kontrolu toho, zda jsou jejich organizace a průběh v souladu s příslušnými právními předpisy. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a vychází z Koncepčních záměrů inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválených ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
6. Dopady posledního povinného ročníku mateřské školy na její fungování, organizační
a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnosti. Z účinnosti zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyvstala mateřským školám a zákonným zástupcům dětí povinnost předškolního vzdělávání pro ty děti, které v příslušném školním roce dosáhnou pátého roku věku. Tato změna, jejímž smyslem je zajištění rovných podmínek v prvním roce povinné školní docházky pro děti z různého sociokulturního prostředí a zvýšení míry inkluzivity
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
2/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
vzdělávacího procesu, může vyžadovat řadu organizačních a dalších opatření ze strany mateřských škol. Úkolem České školní inspekce bude identifikovat hlavní dopady uvedeného zákonného opatření. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
7. Vzdělávání ve školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně
vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky. Segment středního vzdělávání Česká školní inspekce hodnotí a kontroluje standardně v souladu se svým zákonným zmocněním. Cílem realizace tohoto úkolu je důsledně posoudit kvalitu a efektivitu vzdělávání v těch středních školách, jejichž žáci jsou při maturitních zkouškách dlouhodobě neúspěšní. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a vychází z Koncepčních záměrů inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014‒2020 schválených ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných informací a dat.
8. Vliv využívání technologií na efektivitu výuky.
V současné informační společnosti stále narůstá potřeba využívání moderních technologií ve všech oblastech života. Tento proces se nevyhýbá ani oblasti vzdělávání. Řada analýz došla k závěru, že vyšší intenzita využívání ICT nástrojů ve vzdělávání sama o sobě automaticky neznamená zlepšení výsledků žáků. Proto bude v rámci tohoto specifického úkolu snaha analyzovat podrobněji dostupné údaje o využívání ICT nástrojů ve vzdělávání ve snaze zmapovat pedagogické postupy, které mají potenciál přispět ke kvalitnější výuce s ohledem na motivaci žáků, na spolupráci žáků, na výsledky žáků apod. Mj. budou analyzovány otázky na využívání ICT, které jsou obsaženy v dotaznících mezinárodních šetření TIMSS a PISA. Analýza bude volně navazovat na zjištění ze sekundární analýzy, kterou Česká školní inspekce zpracovala v roce 2016 na datech z šetření ICILS 2013 a PISA 2012. Úkol bude realizován v rámci analýz inspekčních dat a informací.
9. Mediální výchova v základních a středních školách.
Mediální výchova je koncipována jako jedno z průřezových témat řady rámcových vzdělávacích programů. Tam, kde mediální výchova není explicitně uváděna jako jedno z průřezových témat, jsou výstupy součástí vzdělávacích oblastí, kompetencí či výchov (typicky RVP SOV pro obory kategorie H). Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života. Zaměření inspekční činnosti bude orientováno na tuto problematiku komplexně a bude postihovat všechny významné aspekty, jako je organizace vzdělávání v mediální výchově, začlenění do školních vzdělávacích programů a vazby na jiné předměty, jako jsou formy a metody mediální výchovy realizované ve výuce, kvalifikovanost učitelů, kteří se na mediální výchově podílejí, aprobovanost výuky a další podmínky škol pro výuku či aktivity žáků související s mediální výchovou (školní časopisy, webové žákovské stránky, audiovizuální tvorba apod.). Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
3/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
2. Další úkoly České školní inspekce
1. Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění
zjištěných nedostatků. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
2. Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají
do působnosti České školní inspekce. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a v podobě analýz získaných dat a informací.
3. Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a v podobě analýz získaných dat a informací.
4. Vedení evidence školních úrazů.
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován formou zasílání hlášení o úrazech prostřednictvím systému InspIS DATA a v podobě analýz získaných dat a informací.
5. Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení.
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován formou účasti na konkurzních řízeních a v podobě analýz získaných dat a informací.
6. Součinnost školních inspektorů při komisionálních zkouškách.
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován formou účasti na komisionálních zkouškách a v podobě analýz získaných dat a informací.
7. Plnění povinné školní docházky žáků v zahraniční škole.
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
8. Realizace činností vyplývajících ze zastoupení v systému Evropských škol.
Realizace úkolu na základě Úmluvy o statutu Evropských škol, sdělení č. 122/2005 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, a pověření ministrem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění činností Českou školní inspekcí. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a v podobě analýz získaných dat a informací.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
4/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
9. Zjišťování výsledků žáků v různých ročnících i stupních počátečního vzdělávání, v různých předmětech a gramotnostech (elektronickou cestou prostřednictvím systému InspIS SET). Již několik let provádí Česká školní inspekce v souladu se svým zákonným zmocněním zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání výběrová zjišťování výsledků žáků na základních i středních školách, v různých ročnících, předmětech i gramotnostech. Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání je důležitým prvkem pro poskytování účelné zpětné vazby (jeden ze stěžejních úkolů České školní inspekce jako zpětnovazebné instituce) jak na úrovni školy a hodnocení kvality jejího vzdělávacího procesu, tak na úrovni řízení vzdělávací soustavy. Na úrovni žáka a školy poskytují výsledky těchto zjišťování informaci o tom, jak žáci naplňují minimální požadavky definované státem (dle příslušných rámcových vzdělávacích programů, případně standardů), v čem jsou slabší, v čem požadavky splňují apod. Na úrovni vzdělávací soustavy a jejího řízení jsou výsledky důležitým zdrojem informací např. pro tvorbu vzdělávacích politik nebo pro případné úpravy kurikulárních dokumentů. Pro Českou školní inspekci je informace o výsledcích také důležitým doplněním kontextu kvality školy, kdy např. v případě opakovaných rizikových výsledků může Česká školní inspekce školu navštívit a s pomocí dalších inspekčních nástrojů může napomoci zjistit příčiny daného stavu a podpořit školu k jeho nápravě či zlepšení. Informace o výsledcích navíc Česká školní inspekce propojuje se zjištěními z inspekční činnosti i s výsledky mezinárodních šetření typu PISA, což je velmi důležité v rámci poskytování komplexního obrazu o kvalitě vzdělávání v České republice. Mají-li být výpovědi o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání komplexní, relevantní a kvalitativně silné, je třeba důsledně zjišťovat, sledovat a hodnotit jak podmínky, tak průběh, tak výsledky. Jde o aspekty hodnocení, které jsou vzájemně propojené a komplementární. Není možné vypovídat o kvalitě školy bez respektu k jejím podmínkám, není možné vypovídat o kvalitě školy bez důsledného hodnocení průběhu vzdělávání a příslušných pedagogických procesů a stejně tak není možné vypovídat o kvalitě školy bez systematického hodnocení jejích výsledků. Proto je zjišťování výsledků vzdělávání nedílnou a velmi důležitou součástí inspekční činnosti. Mimo to je třeba poukázat na skutečnost, že realizace elektronického zjišťování výsledků vzdělávání v gesci České školní inspekce umožňuje koordinovat všechny možné druhy ingerencí do školy (zjišťování výsledků, mezinárodní šetření, inspekční hodnocení, kontrola, inspekční elektronické zjišťování informací o vzdělávání apod.) a vzájemně reagovat na výsledky jednotlivých typů inspekční činnosti s cílem nezatěžovat zbytečně školy administrativní zátěží a kumulovanými hodnoticími a kontrolními akcemi a také koncentrovat podporu pro školy se znalostí jejích silných i slabých stránek v rámci podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání. Realizaci výběrových zjišťování výsledků vzdělávání předpokládá Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 nebo Implementační plán Strategie celoživotního učení. Úkol bude realizován formou ověřování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a v podobě analýz získaných dat a informací.
10. Mezinárodní zjišťování výsledků žáků.
Realizaci úkolu předpokládá Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Implementační plán Strategie celoživotního učení i obsah a pojetí individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který od 1. 2. 2017 realizuje Česká školní inspekce. Ta je garantem mezinárodních zjišťování výsledků
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
5/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
vzdělávání v České republice na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy již od roku 2011. Informace získané prostřednictvím mezinárodních šetření výsledků žáků typu PISA, PIRLS nebo TIMSS Česká školní inspekce dále analyzuje, propojuje je s informacemi a zjištěními z inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních a také s informacemi získanými na základě hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Realizace mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání tak České školní inspekci umožňuje poskytovat komplexní informace o kvalitě a efektivitě počátečního vzdělávání, které v sobě synergicky propojují informace, zjištění a údaje z různých typů inspekční činnosti. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.
11. Realizace opatření uložených České školní inspekci rezortními, mezirezortními
a dalšími strategiemi, akčními plány a obdobnými dokumenty. Realizace úkolu na základě závazků rezortu školství, resp. České školní inspekce v rámci dokumentů tohoto druhu. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a formou analýz inspekčních dat a informací.
12. Účast v pracovních a expertních skupinách Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a dalších veřejných institucí. Realizace úkolu v rámci implementace poznatků, zjištění a zkušeností České školní inspekce při činnosti takových expertních skupin, jejichž zaměření se dotýká problematiky počátečního vzdělávání. Realizace úkolu navazuje na Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován formou účasti na jednáních těchto skupin a plněním úkolů, které budou na těchto jednáních dohodnuty.
13. Spolupráce s organizacemi, institucemi a orgány veřejné správy, akademického i neziskového sektoru, jejichž předmět činnosti se dotýká problematiky vzdělávání a výchovy. Realizace úkolu na základě principu otevřenosti úřadů státní správy, se záměrem využívat informací, poznatků a zkušeností širokého spektra aktérů, jejichž činnost směřuje do segmentu počátečního vzdělávání, s cílem kontinuálního zvyšování kvality práce České školní inspekce. Realizace úkolu navazuje na Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován formou konzultací, jednání či přípravy a realizace inspekčních úkolů.
3. Rozvojové úkoly České školní inspekce
1. Plnění povinností vyplývajících z mezinárodní spolupráce České školní inspekce
a mezinárodních závazků, které Česká školní inspekce plní. Realizace úkolu na základě stanovených závazků. Úkol bude realizován takovou formou, kterou dané závazky předpokládají.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
6/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
2. Realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Realizace úkolu vycházejí z ukončení hodnoticího a schvalovacího procesu na všech úrovních, jehož výsledkem bylo zahájení realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení s účinností k 1. 2. 2017. Úkol bude plněn formou realizace projektu.
3. Spolupráce při realizaci projektu Metodika na podporu tvorby, aktualizace a hodnocení ŠVP v počátečním vzdělávání v souladu s dobrou praxí strategického plánování (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, podpořeno z prostředků Technologické agentury ČR). Česká školní inspekce je již druhý rok partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně při realizaci zmíněného projektu, který je financován z prostředků Technologické agentury České republiky. Realizace úkolu je založena na poskytování expertních stanovisek a zjištění České školní inspekce v oblasti školních vzdělávacích programů a jejich naplňování v rámci počátečního vzdělávání. Úkol bude realizován formou konzultací a jednání s realizátory projektu.
4. Spolupráce při realizaci mezinárodního projektu European Joint Doctorate in Teacher Education (Masarykova univerzita v Brně, podpořeno z prostředků fondu programového rámce EU Horizon 2020-MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions). Česká školní inspekce je již druhý rok partnerem Masarykovy univerzity v Brně při realizaci zmíněného projektu zaměřeného na vzdělávání studentů doktorského studia z různých zemí světa v pedagogických disciplínách. Realizace úkolu je založena na poskytování expertních stanovisek k problémům počátečního vzdělávání a na prezentacích zjištění České školní inspekce z procesu hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání. Úkol bude realizován formou konzultací a jednání s realizátory projektu.
5. Integrace informačních systémů České školní inspekce s dalšími systémy veřejné
správy. Realizace úkolu v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR a z něj vycházející rezortní strategií Datová informační politika rezortu 2015+ (Revize 2017). Integrace systémů je nutná pro zajištění efektivního výkonu státní správy, a to jak na úrovni systémů vnitřních (pro zajištění interních agend), tak takových systémů České školní inspekce, jejímiž uživateli jsou další subjekty. Jde především o integraci (popř. prohloubení integrace) např. s těmito systémy: - ISRS – Informační systém registru smluv (v souvislosti se zákonnými požadavky je
nutné zajišťovat integraci zejména s ekonomickým systémem) - ISoSS – Informační systém o státní službě (v souvislosti se zákonnými požadavky je
nutné zajišťovat integraci zejména s personálním systémem) - ISDS – Informační systém datových schránek (v souvislosti s implementací tohoto komunikačního kanálu pro školy a školská zařízení je nutno implementovat integraci zejména se systémem InspIS DATA) - Informační systém Výkaznictví preventivních aktivit – integrací tohoto systému se systémem InspIS DATA dojde ke snížení administrativní zátěže na straně České školní inspekce a škol (překryvy sběrů dat)
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
7/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
- Informační systémy zřizovatelů škol a školských zařízení (např. krajů) – po úspěšné publikaci rozsáhlé sady reportů (online data o školách a školských zařízeních vycházející z činností České školní inspekce) krajským úřadům se nabízí příležitost pro snadnou a efektivní integraci informačních systémů těchto zřizovatelů se systémy InspIS a výměnu dalších rozsáhlých datových souborů - Národní katalog otevřených dat – pro obecnou možnost integrace dat České školní
inspekce do služeb třetích stran (včetně dalších systémů veřejné správy) - Informační systémy MŠMT – pokud dojde k technologické úpravě systémů MŠMT (dříve než bude vytvořen rezortní informační systém), bude možné integrovat systémy InspIS pro výrazné snížení administrativní zátěže na straně České školní inspekce Úkol bude realizován formou analýz a provedení integrací systémů.
6. Realizace komunikační strategie pro zajištění co nejširší informovanosti.
Jedním z důležitých cílů České školní inspekce je pravidelně, otevřeně, široce a transparentně komunikovat informace o své činnosti, kvalitě a efektivitě škol a školských zařízení i vzdělávací soustavy jako celku v jednotlivých parametrech a oblastech počátečního vzdělávání, stejně jako komunikovat a projednávat přípravu, realizaci i vyhodnocení jednotlivých inspekčních úkolů s představiteli klíčových skupin aktérů působících v počátečním vzdělávání (zástupci škol a školských zařízení, profesních pedagogických asociací, akademického či neziskového sektoru, zřizovatelů, zaměstnavatelů, odborů apod.). Úkol bude realizován formou zveřejňování informací, prezenčními konzultačními jednáními, účastí na seminářích, konferencích či obdobných akcích oborových partnerů apod.
7. Excelence činností České školní inspekce v oblasti efektivního výkonu státní služby.
Vedle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je Česká školní inspekce jediným služebním úřadem v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy. Smyslem realizace úkolu je kontinuální zvyšování kvality činností úřadu ve smyslu zákona o státní službě, úzká spolupráce a součinnost se sekcí státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako nadřízeném služebním úřadu, vzdělávání státních zaměstnanců, posilování proklientského přístupu, aktivity směřující k maximální transparentnosti vykonávaných činností, rozvoj interní kultury úřadu, uplatňování etických principů a pravidel etiky státních zaměstnanců apod. Úkol bude realizován formou konzultací, jednání, vzdělávání, seminářů a obdobných akcí.
4. Metodologický komentář k realizaci specifických úkolů dle bodu 1
Jádro realizace jednotlivých specifických úkolů bude spočívat zejména v získávání a analýze informací z prezenční inspekční činnosti ve školách, z dotazníků zadávaných ředitelům, učitelům, asistentům pedagoga a žákům, v rámci specifických úkolů č. 1 a č. 9 budou analyzovány také výsledky výběrových testování žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Specifický úkol č. 1 bude realizován formou tematické inspekční činnosti na vzorcích cca 150 ZŠ a 150 SŠ, specifický úkol č. 9 pak rovněž formou tematické inspekční činnosti na vzorcích cca 50 ZŠ a cca 50 SŠ. Výběrové zjišťování výsledků žáků, které bude provedeno v rámci realizace specifických úkolů č. 1 a č. 9, se dotkne vzorku cca 600 ZŠ a cca 600 SŠ.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.
8/9
Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-3062/17-G2 na školní rok 2017/2018
Pro realizaci specifického úkolu č. 9 je předpokládáno také monitorovací inspekční elektronické zjišťování (plošné, tedy všechny ZŠ a všechny SŠ zapsané do školského rejstříku). Do realizace specifických úkolů č. 2 a č. 6 budou zahrnuty všechny školy, pro něž je na školní rok 2017/2018 plánováno provedení komplexní inspekční činnosti, tedy cca 700 MŠ, cca 700 ZŠ a cca 300 SŠ v případě specifického úkolu č. 2 a cca 700 MŠ v případě specifického úkolu č. 6. Specifický úkol č. 3. bude realizován formou kontroly na vzorku cca 100 ZŠ, specifické úkoly č. 4 a č. 5 pak také formou kontroly na vzorku cca 100 SŠ pro každý z nich. Specifický úkol č. 7 bude realizován formou komplexní inspekční činnosti na vzorku cca 50 SŠ. Specifický úkol č. 8 bude realizován bez prezenční inspekční činnosti formou analýzy dat a informací získaných v rámci dřívějších inspekčních akcí.
Základem inspekčních nástrojů, které budou v rámci realizace specifických úkolů používány, jsou standardizované a dlouhodobě používané inspekční formuláře, doplněné v jednotlivých případech o baterie otázek cílených k předmětu daného specifického úkolu. Na tvorbě těchto formulářů se kromě odborných útvarů České školní inspekce vždy podílejí také externí spolupracovníci, a to jak v pozici tvůrců, tak v pozici oponentů. Dále pak budou prováděny hospitace, řízené rozhovory s vedením škol, pedagogickými pracovníky i žáky, zadávány budou ankety a dotazníková šetření (v rámci prezenční inspekční činnosti), analyzována bude relevantní školní dokumentace. V případě testů použitých pro výběrové zjišťování výsledků žáků v rámci realizace specifických úkolů č. 1 a č. 9 bude součástí příprav vedle oponentního posuzování také pretestace poskytující potřebné základní psychometrické parametry použitých testových položek. Inspekční pracovníci podílející se na realizaci jednotlivých specifických úkolů absolvují před zahájením inspekční činnosti ve školách příslušná proškolení.
Schváleno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017.

9/9

6 komentářů:

turistao 982 řekl(a)...

Slova, slova, slova, přesněji řečeno žvásty, žvásty, žvásty. Jak toto učitelům a ředitelům pomůže?

Fanda Moudry řekl(a)...

ČŠI si musí dát na svá osobní auta nápis stejný jako PČR - "pomáhat a chránit". Myslím tím samozřejmě učitele, což se naprosto neděje.

m vanek řekl(a)...

Kecy jako obvykle. Kdyby aspoň realita byla lepší. Ale takto je to Kocourkov.
ČŠI by chtěla překopat. Jako celé školství. Spousta schopných trpí za neschopné. Jenže dokud nebude důležitější, kdo co umí, nad tím, v jaké partaji a jaké kamarády má, tak se nic nezlepší.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak asi funguje školní inspekce v takovém Finsku? Nevíte někdo?

Jirka řekl(a)...

Pan Neumajer to zkoumal a píše toto:
Zajímavé je zjištění, že orgán odpovídající České školní inspekci ve Finsku neznají. Cíle vzdělávání jsou dány, stejně jako v Česku, prostřednictvím společného národního kurikula. Národní program vymezuje obecná pravidla (dle některých ředitelů dostatečně detailní), která může dále upřesnit obec, resp. zřizovatel a dále je každá škola dopracovává sama. V oficiálních brožurkách se uvádí, že kvalitu místo centrální inspekce zajišťují profesionálně vzdělaní učitelé využívající autoevaluaci a externí evaluaci. Všichni učitelé musí mít vysokoškolské vzdělání.

http://ondrej.neumajer.cz/informacni-technologie-a-vzdelavani-ve-finsku/

PS: Pytliku, Vy to víte. Vy nás jenom zkoušíte.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ve světě existuje nemálo vzdělávacích systémů, které mouhou být v jednotlivostech použitelnou inspirací pro systém náš. Třeba z toho finského by pytlici určitě převzali zrušení školní inspekce. Ať se ta organizace klidně přejmenuje na NÚČP (Národní Ústav Čerpání Dotací).
A jistě by se daly najít i další systémy pro naplnění již uvedeného pytlikova sexteta:
- zrušení klasifikace,
- zrušení vyučovacích hodin,
- zrušení vyučovacích předmětů,
- zrušení ročníků,
- zrušení jednotných vzdělávacích programů,
- zrušení povinné školní docházky.
Takto odlehčený systém vzdělávání by nás určitě katapultoval na čelní místa ve světových srovnávacích žebříčcích a žáci všech stupňů a typů škol by si jej bezesporu zamilovali.

Okomentovat