21.7.17

MŠMT: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.

Normativy jsou jednotlivými krajskými úřady stanoveny na základě vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotky výkonu realizované v jednotlivých vybraných druzích škol a druzích a typech školských zařízení, zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na území kraje.

Porovnání krajských normativů MP a ONIV pokračuje ve vydávání obdobných materiálů v roce 2015 a letech předchozích, kromě roku 2012. Podává kompletní a ucelený přehled o výši finančních normativů, stanovených jednotlivými krajskými úřady pro dané jednotky výkonu pro rok 2017. Jednotlivé přílohy materiálu obsahují tabulky a grafy s výší krajských normativů mzdových prostředků bez odvodů a ostatních neinvestičních výdajů a hodnotami závazných ukazatelů pro stanovení krajských normativů.

Zakladni_informace_k_porovnani_krajskych_normativu_MP_a_ONIV_2017.docx (43,59 KB)

Materiál obsahuje porovnání krajských normativů u:

 • mateřských škol s celodenním provozem (příloha č. 1 a 11),
 • základních škol tvořených pouze ročníky prvního stupně (příloha č. 2 a 12),
 • základních škol tvořených oběma stupni (příloha č. 3 a 13),
 • školních družin (příloha č. 4),
 • školního stravování ve školních jídelnách (přílohy č. 5a, 5b, 5c, 5d),
 • domovů mládeže (přílohy č. 6a, 6b),
 • 5 oborů základních uměleckých škol (příloha č. 7),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie K (příloha č. 8a),
 • 20 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie M (příloha č. 8b),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie L5 (příloha č. 8c),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie L0 (příloha č. 8d),
 • 15 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie H (příloha č. 8e),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem kategorie E (příloha č. 8f),
 • 5 vybraných vzdělávacích programů vyšších odborných škol (příloha č. 9),
 • 5 oborů vzdělání v konzervatořích (příloha č. 10)
 • a meziroční porovnání ukazatelů Pp a Po (příloha č. 14).

Jednotlivé přílohy ke stažení:


Základní informace k materiálu

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady
pro krajské a obecní školství v roce 2017

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) provedlo vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017 na základě vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotky výkonu realizované v jednotlivých vybraných druzích škol a druzích a typech školských zařízení, zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na území kraje.
Zdrojem dat byly údaje normativního rozpisu rozpočtu na rok 2017, které jsou krajské úřady na základě § 7 odst. 1 vyhlášky o krajských normativech povinny zveřejnit nejpozději 30 dnů od obdržení rozpisu rozpočtu z MŠMT. Číselné údaje v tomto materiálu jsou platné k 10. březnu 2017 a nezahrnují změny, ke kterým došlo případnými úpravami rozpisu rozpočtu v jednotlivých krajích v průběhu roku.
Porovnání krajských normativů MP a ONIV pokračuje ve vydávání obdobných materiálů v roce 2015 a letech předchozích, kromě roku 2012. Podává kompletní a ucelený přehled o výši finančních normativů, stanovených jednotlivými krajskými úřady pro dané jednotky výkonu pro rok 2017. Jednotlivé přílohy materiálu obsahují tabulky a grafy s výší krajských normativů mzdových prostředků bez odvodů a ostatních neinvestičních výdajů a hodnotami závazných ukazatelů pro stanovení krajských normativů.
 1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ
Porovnání je zaměřeno na normativy mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV). Mzdové výdaje tvoří stěžejní část z finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením, zřizovaným kraji a obcemi nebo svazky obcí. Z prostředků ONIV jsou ze státního rozpočtu poskytovány finanční prostředky na výdaje vymezené v § 160 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to např. na výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků či tzv. ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.
Normativ MP se stanoví vztahem:
 1. u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky:
12 * (1/Np * Pp + 1/No * Po)
 1. u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky:
12 * 1/Np * Pp
 1. u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky:
12 * 1/No * Po
přičemž ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů jsou:
Np  … průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka,
Pp  … průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka,
No  … průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka,
Po  … průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka.
Výši normativu MP ovlivňují hodnoty těchto čtyř ukazatelů následovně:
 • přímo úměrně ukazatele Pp, resp. Po,
 • nepřímo úměrně ukazatele Np, resp. No.
Srovnatelné ekonomické podmínky vzdělávání, tzn. srovnatelný normativ MP, tedy mohou mít vytvořeny srovnatelné školy ve více krajích i přesto, že při stanovení příslušných krajských normativů na rok 2017 vycházely dotčené krajské úřady z rozdílných předpokladů,
tj. z rozdílných hodnot Np, No, Pp, Po.
Normativ MP a ONIV v roce 2017 na jednotku výkonu byl porovnáván u vybraných druhů
a typů škol a školských zařízení. U středních škol a vyšších odborných škol byly vybrány pro srovnání často rozšířené obory vzdělání. Aby předkládaný materiál získal úplnou vypovídací schopnost, jsou v jeho přílohové části u všech porovnávaných jednotek výkonu uvedeny vedle hodnot krajských normativů MP a ONIV i hodnoty ukazatelů Np, No, Pp, Po.
Materiál obsahuje porovnání u:
 • mateřských škol s celodenním provozem (příloha č. 1),
 • základních škol tvořených pouze ročníky prvního stupně (příloha č. 2),
 • základních škol tvořených oběma stupni (příloha č. 3),
 • školních družin (příloha č. 4),
 • školního stravování ve školních jídelnách (přílohy č. 5a, 5b, 5c, 5d),
 • domovů mládeže (přílohy č. 6a, 6b),
 • 5 oborů základních uměleckých škol (příloha č. 7),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie K (příloha č. 8a),
 • 20 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie M (příloha č. 8b),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie L5 (příloha č. 8c),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie L0 (příloha č. 8d),
 • 15 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie H (příloha č. 8e),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem kategorie E (příloha č. 8f),
 • 5 vybraných vzdělávacích programů vyšších odborných škol (příloha č. 9),
 • 5 oborů vzdělání v konzervatořích (příloha č. 10).
Předmětem porovnání nebyly krajské normativy MP a ONIV mimo jiné pro školní kluby, dětské domovy a střediska volného času, neboť krajské úřady nepoužívají srovnatelnou metodiku pro stanovení jednotek výkonu. Některé krajské úřady vycházejí z výkonů skutečně realizované pravidelné činnosti, jiné z počtu všech žáků a studentů v kraji (tzv. potenciálních klientů).
U vybraných druhů a typů škol a oborů vzdělání (konkrétně u oborů ZUŠ, oborů vzdělání středních škol a konzervatoří a vzdělávacích programů vyšších odborných škol) je uvedeno i meziroční porovnání hodnot krajských normativů MP a ONIV s rokem 2016. Pro mateřské školy, základní školy tvořené pouze ročníky 1. stupně a základní školy tvořených oběma stupni je porovnání let 2015 až 2017 v samostatných přílohách č. 11 až 13. V příloze č. 14 je pak meziroční porovnání ukazatelů Pp, Po pro všechny porovnávané druhy a typy škol a školských zařízení.
 1. PŘEHLED JEDNOTEK VÝKONU PRO JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ NORMATIVY
Mateřské školy s celodenním provozem - jednotkou výkonu je 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem.
Základní školy tvořené pouze ročníky prvního stupně - jednotkou výkonu je 1 žák v základní škole tvořené pouze ročníky prvního stupně.
Základní školy tvořené oběma stupni
 1. pedagogičtí pracovníci 1. stupeň - jednotkou výkonu je 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,
 2. pedagogičtí pracovníci 2. stupeň - jednotkou výkonu je 1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni,
 3. nepedagogičtí pracovníci - jednotkou výkonu je 1 žák základní školy tvořené oběma stupni.
Školní družiny - jednotkou výkonu je 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce.
Školní kluby - jednotkou výkonu je 1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v ZŠ, v ZŠ speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře.
Školní stravování ve školních jídelnách - jednotkou výkonu je:
 1. 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,
 2. 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd,
 3. 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd (tj. žáci středních škol a konzervatoří a studenti vyšších odborných škol),
 4. 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován alespoň oběd a večeře (dále jen celodenní stravování).
Domovy mládeže - jednotkou výkonu je 1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává:
 1. ve střední škole nebo konzervatoři,
 2. ve vyšší odborné škole.
Základní umělecké školy - jednotkou výkonu je 1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky.
Střední školy - jednotkou výkonu je 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání.
Nástavbové studium - jednotkou výkonu je 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu v denní formě vzdělávání.
Vyšší odborné školy - jednotkou výkonu je 1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v denní formě vzdělávání.
Konzervatoře - jednotkou výkonu je 1 žák v oboru vzdělání v konzervatoři v denní formě vzdělávání.
Dětské domovy - jednotkou výkonu je 1 lůžko z celkové lůžkové kapacity zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné v dětských domovech.
 1. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Mateřské školy s celodenním provozem
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV mateřských škol s celodenním provozem s počtem dětí do 400. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP také po částech pro 10 – 30 dětí, 30 – 100 dětí, 100 – 300 dětí. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 4) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 5 – 8), výše ONIV při počtu 100 dětí (graf č. 9), ukazatel Pp (graf č. 10), ukazatel Po (graf č. 11). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 2), ONIV (tabulka č. 3), ukazatel Np (tabulka č. 4) a ukazatel No (tabulka č. 5).
Příloha č. 2: Základní školy tvořené pouze ročníky prvního stupně
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV základních škol tvořených pouze ročníky 1. stupně s počtem žáků do 400. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP také po částech pro 5 – 30 žáků, 30 – 100 žáků, 100 – 300 žáků. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 4) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 5 – 8), výše ONIV při počtu 50 žáků (graf č. 9), ukazatel Pp (graf č. 10), ukazatel Po (graf č. 11). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 2), ONIV (tabulka č. 3), ukazatel Np (tabulka č. 4) a ukazatel No (tabulka č. 5).
Příloha č. 3: Základní školy tvořené oběma stupni
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV základních škol tvořených oběma stupni. MP pedagogů pro 1. stupeň jsou znázorněny do 500 žáků a po částech pak pro 1 – 85 žáků,
85 – 200 žáků, 200 – 500 žáků. MP pedagogů pro 2. stupeň jsou znázorněny do 500 žáků a po částech pak pro 45 – 100 žáků, 100 – 200 žáků, 200 – 500 žáků. MP nepedagogů jsou znázorněny od 60 do 750 žáků a po částech pak pro 60 – 260 žáků, 260 – 500 žáků, 500 – 750 žáků. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP pedagogů 1. stupně bez odvodů (graf
č. 1 – 4), MP pedagogů 2. stupně bez odvodů (graf č. 6 – 9) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 11 – 14), výše ONIV pro 1. stupeň při počtu 100 žáků (graf č. 5), výše ONIV pro 2. stupeň při počtu 100 žáků (graf č. 10), ukazatel Pp (graf č. 15), ukazatel Po (graf č. 16). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP pedagogů 1. stupně bez odvodů (tabulka č. 1), MP pedagogů 2. stupně bez odvodů (tabulka č. 2), MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 3), ONIV pro 1. stupeň (tabulka č. 4), ONIV pro 2. stupeň (tabulka č. 5), ukazatel Np pro 1. stupeň (tabulka č. 6), ukazatel Np pro 2. stupeň (tabulka č. 7) a ukazatel No (tabulka č. 8).
Příloha č. 4: Školní družiny
Porovnává krajské normativy MP pedagogů bez odvodů a ONIV školních družin s počtem žáků do 300. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP také po částech pro 1 – 50 žáků, 50 – 150 žáků, 150 – 300 žáků. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 4), výše ONIV při počtu 100 žáků (graf č. 5), ukazatel Pp (graf č. 6). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel Np (tabulka č. 3).
Příloha č. 5: Školní stravování ve školních jídelnách
Příloha č. 5a: Stravovaní, vzdělávající se v mateřské škole
Porovnává krajské normativy MP nepedagogů bez odvodů a ONIV školních jídelen v mateřské škole s počtem stravovaných do 300. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP nepedagogů také po částech pro 10 – 30 stravovaných, 30 – 100 stravovaných, 100 – 300 stravovaných. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 4), výše ONIV při počtu 100 stravovaných (graf č. 5), ukazatel Po (graf č. 6). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel No (tabulka č. 3).
Příloha č. 5b: Stravovaní, vzdělávající se v základní škole
Porovnává krajské normativy MP nepedagogů bez odvodů a ONIV školních jídelen v základní škole s počtem stravovaných do 1 000. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP nepedagogů také po částech pro 10 – 100 stravovaných, 100 – 300 stravovaných, 300 – 500 stravovaných, 500 – 800 stravovaných. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 5), výše ONIV při počtu 100 stravovaných (graf č. 6), ukazatel Po (graf č. 7). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel No (tabulka č. 3).
Příloha č. 5c: Stravovaní, vzdělávající se ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Porovnává krajské normativy MP nepedagogů bez odvodů a ONIV školních jídelen ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole s počtem stravovaných do 1 000. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP nepedagogů také po částech pro 10 – 100 stravovaných, 100 – 300 stravovaných, 300 – 500 stravovaných, 500 – 800 stravovaných. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 5), výše ONIV při počtu 100 stravovaných (graf č. 6), ukazatel Po (graf č. 7). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel No (tabulka č. 3).
Příloha č. 5d: Celodenně stravovaní
Porovnává krajské normativy MP nepedagogů bez odvodů a ONIV školních jídelen s celodenním stravováním s počtem stravovaných do 960. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP nepedagogů také po částech pro 10 – 100 stravovaných, 100 – 300 stravovaných, 300 – 500 stravovaných. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 4), výše ONIV při počtu 100 stravovaných (graf č. 5), ukazatel Po (graf č. 6). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP nepedagogů bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel No (tabulka č. 3).
Příloha č. 6: Domovy mládeže
Příloha č. 6a: Ubytovaní žáci středních škol a konzervatoří
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV domovů mládeže s počtem ubytovaných do 500. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP pedagogů také po částech pro 1 – 30 ubytovaných, 30 – 100 ubytovaných, 100 – 300 ubytovaných, 300 – 500 ubytovaných. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 5), výše MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 6), výše ONIV při počtu 100 ubytovaných (graf č. 7), ukazatel Pp (graf č. 8), ukazatel Po (graf č. 9), ukazatel No (graf č. 10). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel Np (tabulka č. 3).
Příloha č. 6b: Ubytovaní studenti vyšších odborných škol
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV domovů mládeže s počtem ubytovaných do 300. Pro přehlednost jsou v grafech znázorněny MP pedagogů také po částech pro 1 – 30 ubytovaných, 30 – 100 ubytovaných, 100 – 300 ubytovaných. V grafické části jsou znázorněny závislosti krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1 – 4), výše MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 5), výše ONIV při počtu 100 ubytovaných (graf č. 6), ukazatel Pp (graf č. 7), ukazatel Po (graf č. 8), ukazatel No (graf č. 10). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů (tabulka č. 1), ONIV (tabulka č. 2), ukazatel Np (tabulka č. 3).
Příloha č. 7: Základní umělecké školy
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV základních uměleckých škol pro pět oborů. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů MP bez odvodů (graf č. 1), MP pedagogů bez odvodů (graf č. 2) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 3), výše ONIV (graf č. 4), ukazatel Np (graf č. 5), ukazatel Pp (graf č. 6), ukazatel No (graf č. 7), ukazatel Po (graf č. 8). V tabulce č. 1 jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po. V tabulce č. 2 jsou porovnány hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po v letech 2016 a 2017.
Příloha č. 8: Střední vzdělávání
Příloha č. 8a: Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů K
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV pěti typů gymnázií. U víceletých gymnázií porovnává nižší i vyšší stupně. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2), výše ONIV (graf č. 3), ukazatel Pp (graf č. 4), ukazatel Po (graf č. 5). V tabulce č. 1 jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po. V tabulce č. 2 jsou porovnány hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po v letech 2016 a 2017.
Příloha č. 8b: Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV dvaceti vybraných maturitních oborů vzdělání. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1, 4, 7, 10) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2, 5, 8, 11), výše ONIV (graf č. 3, 6, 9, 12), ukazatel Pp (graf č. 13), ukazatel Po (graf č. 14). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po (tabulka č. 1, 2). V tabulkách č. 3 a 4 jsou porovnány hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po v letech 2016 a 2017.
Příloha č. 8c: Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L5
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV pěti vybraných oborů nástavbového studia. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2), výše ONIV (graf č. 3), ukazatel Pp (graf č. 4), ukazatel Po (graf č. 5). V tabulce č. 1 jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV
a ukazatelé Np, Pp, No, Po. V tabulce č. 2 jsou porovnány hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po v letech 2016 a 2017.
Příloha č. 8d: Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L0
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV pěti vybraných oborů vzdělávání pro teoretickou a odbornou výuku. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů pro teoretickou výuku: MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1), MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2), ONIV (graf č. 3), ukazatel Pp (graf č. 4), ukazatel Po (graf č. 5) a odbornou výuku: MP pedagogů bez odvodů (graf č. 6), MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 7), ONIV (graf č. 8), ukazatel Pp (graf č. 9), ukazatel Po (graf č. 10). Hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po pro teoretickou výuku jsou v tabulce č. 1 a pro odbornou výuku v tabulce č. 2. Porovnání s rokem 2014 je pro teoretickou výuku v tabulce č. 3 a pro odbornou výuku v tabulce č. 4.
Příloha č. 8e: Střední vzdělání s výučním listem - kategorie oborů H
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV patnácti vybraných učebních oborů vzdělávání pro teoretickou a odbornou výuku. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů pro teoretickou výuku: MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1, 4, 7), MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2, 5, 8), ONIV (graf č. 3, 6, 9), ukazatel Pp (graf č. 10), ukazatel Po (graf č. 11)
a odbornou výuku: MP pedagogů bez odvodů (graf č. 12, 15, 18), MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 13, 16, 19), ONIV (graf č. 14, 17, 20), ukazatel Pp (graf č. 21), ukazatel Po (graf č. 22). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po pro teoretickou výuku (tabulka č. 1, 2, 3) a pro odbornou výuku (tabulka č. 4, 5, 6). Porovnání s rokem 2014 je pro teoretickou výuku v tabulkách č. 7 až 9 a pro odbornou výuku v tabulkách č. 10 až 12.
Příloha č. 8f: Střední vzdělání s výučním listem - kategorie oborů E
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV pěti vybraných učebních oborů vzdělávání pro teoretickou a odbornou výuku. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů pro teoretickou výuku: MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1), MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2), ONIV (graf č. 3), ukazatel Pp (graf č. 4), ukazatel Po (graf č. 5) a odbornou výuku: MP pedagogů bez odvodů (graf č. 6), MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 7), ONIV (graf č. 8), ukazatel Pp (graf č. 9), ukazatel Po (graf č. 10). V tabulkové části jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po pro teoretickou výuku (tabulka č. 1) a pro odbornou výuku (tabulka č. 2). Porovnání s rokem 2015 je pro teoretickou výuku v tabulce č. 3
a pro odbornou výuku v tabulce č. 4.
Příloha č. 9: Vyšší odborné školy
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV vyšších odborných škol pro pět vybraných vzdělávacích programů. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů MP pedagogů bez odvodů (graf č. 1) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 2),  ONIV (graf č. 3), ukazatel Pp (graf č. 4), ukazatel Po (graf č. 5). V tabulce č. 1 jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po. V tabulce č. 2 jsou porovnány hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po v letech 2016 a 2017.
Příloha č. 10: _  Konzervatoře
Porovnává krajské normativy MP bez odvodů a ONIV konzervatoří pro pět oborů vzdělávání. V grafické části jsou znázorněny výše krajských normativů MP bez odvodů (graf č. 1), MP pedagogů bez odvodů (graf č. 2) a MP nepedagogů bez odvodů (graf č. 3), ONIV (graf č. 4), ukazatel Np (graf č. 5), ukazatel Pp (graf č. 6), ukazatel No (graf č. 7), ukazatel Po (graf č. 8). V tabulce č. 1 jsou hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po. V tabulce č. 2 jsou porovnány hodnoty krajských normativů MP bez odvodů, ONIV a ukazatelé Np, Pp, No, Po v letech 2016 a 2017.
Příloha č. 11: Mateřské školy s celodenním provozem – porovnání let 2015 až 2017
Porovnává MP bez odvodů, MP pedagogů bez odvodů, MP nepedagogů bez odvodů, ONIV
a ukazetele Np, Pp, No, Po pro 26 dětí (graf č. 1, tabulka č. 1), 50 dětí (graf č. 2, tabulka č. 2)
a 112 dětí (graf č. 3, tabulka č. 3) v letech 2015 až 2017.
Příloha č. 12: Základní školy tvořené pouze ročníky 1. stupně – porovnání let 2015 až 2017
Porovnává MP bez odvodů, MP pedagogů bez odvodů, MP nepedagogů bez odvodů, ONIV
a ukazetele Np, Pp, No, Po pro 16 žáků (graf č. 1, tabulka č. 1), 26 žáků (graf č. 2, tabulka č. 2)
a 85 žáků (graf č. 3, tabulka č. 3) v letech 2015 až 2017.
Příloha č. 13: Základní školy tvořené oběma stupni – porovnání let 2015 až 2017
Porovnává MP pedagogů bez odvodů, ONIV a ukazatele Np, Pp na 1. stupni pro 85 žáků (graf č. 1, tabulka č. 1), 110 žáků (graf č. 2, tabulka č. 2) a 200 žáků (graf č. 3, tabulka č. 3), na 2. stupni pro 68 žáků (graf č. 4, tabulka č. 4), 88 žáků (graf č. 5, tabulka č. 5) a 160 žáků (graf č. 6, tabulka č. 6) v letech 2013 až 2015. Dále pak porovnává MP nepedagogů bez odvodů a ukazatele No, Po pro 153 žáků (graf č. 7, tabulka č. 7), 198 žáků (graf č. 8, tabulka č. 8) a 360 žáků (graf č. 9, tabulka č. 9) v letech 2015 až 2017.
Příloha č. 14: Meziroční porovnání ukazatelů Pp, Po
Porovnává ukazatele průměrné měsíční výše rozpočtovaného platu pro pedagogické (Pp)
a nepedagogické (Po) pracovníky v letech 2016 a 2017.

Žádné komentáře:

Okomentovat