21.6.17

Vybíráme z archivu: Návrh zákona o Pedagogické komoře České republiky z roku 1997

Návrh zákona o Pedagogické komoře připravili na společném jednání přípravného výboru zástupci Asociace pedagogů základních škol, Společnosti středoškolských pedagogů, Asociace ředitelů základních škol, Asociace ředitelů gymnasií a Asociace ředitelů středních pedagogických škol na jednání přípravného výboru ve dnech 22.–23. března 1997.


Návrh zákona o Pedagogické komoře České republika

Preambule

Pedagogická komora České republiky se ustavuje s cílem zásadním způsobem ovlivňovat koncepci, kvalitu a efektivnost výchovy a vzdělávání a účastnit se projednávání obecně platných právních předpisů v oblasti školství.

Část první

Zřízení a působnost České pedagogické komory

§ 1
(1) Zřizuje se pedagogická komora České republiky (dále jen komora).
(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující pedagogy na školách poskytujících základní a střední vzdělání.
(3) Komora je právnickou osobou.

§ 2
(1) Komora
a) prosazuje respektování zásad uvedených v Listině základních práv a svobod, v Úmluvě o právech dítěte a v Chartě učitelů;
b) dbá, aby její členové vykonávali své povolání v souladu s obecně platnými právními předpisy a aby jejich pedagogická činnost směřovala k optimálnímu rozvoji osobnosti každého žáka;
c) vede seznam svých členů a seznam zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým byl komorou vydán souhlas k pedagogické činnosti;
d) vede seznam pedagogů teoretického vzdělávání základních a středních škol, kterým komora vydala souhlas k pedagogické činnosti;
e) zastupuje profesní zájmy svých členů, hájí jejich práva a profesní čest;
f) vyjadřuje se k cílům vzdělávání, k zásadám evaluace vzdělávání, k přípravě pedagogů a dalšímu vzdělávání pedagogů, ke vzdělávacím programům a závazným učebním dokumentům, k pravidlům rozpisu rozpočtu regionálního školství;
g) vydává osvědčení pro výkon soukromé pedagogické činnosti, která poskytuje základní a střední vzdělávání, v případě soustavného porušování platných norem osvědčení odejme.
(2) Proti rozhodnutí komory lze podat opravný prostředek.

§ 3
(1) Komora je oprávněna:
a) požadovat od svých členů doklady, které opravňují k členství v komoře;
b) účastnit se konkursních řízení na ředitele škol poskytujících základní a střední vzdělávání;
c) uplatňovat disciplinární pravomoc v rámci tohoto zákona;
d) účastnit se koncipování dalšího vzdělávání pedagogů škol poskytujících základní a střední vzdělávání a zúčastnit se jich;
e) řešit stížnosti na výkon povolání svých učitelů.

Část druhá

Členství v komoře

§ 4
(1) Každý pedagog, který působí na školách poskytujících základní a střední vzdělávání a má předepsanou kvalifikaci, která je dle platných právních předpisů předpokladem k pedagogické způsobilosti, musí být do 1 roka od zahájení pedagogické činnosti členem komory.
(2) Členství v komoře je ukončeno, přestane-li člen vykonávat pedagogickou činnost.
(3) Členství v komoře zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.

§ 5
(1) Komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu členů každého, kdo:
a) splňuje ustanovení ő4 tohoto zákona
b) nebyl v průběhu předchozích tří let vyloučen z komory.

Část třetí

Práva a povinnosti členů komory

§ 6
(1) Každý člen komory má právo:
a) účastnit se jednání komory;
b) volit zástupce do orgánů komory a být do nich sám volen;
c) využívat pomoci komory v souvislosti s výkonem profese
d) podávat návrhy na zlepšení činnosti komory a být o stanovisku k nim příslušným orgánem informován;
e) podávat žádosti a stížnosti orgánům komory a být o jejich projednávání informován;
f) být přítomen jednání komory o své osobě;
g) dostávat informace o činnosti komory
h) podávat orgánům komory návrhy a připomínky související s výchovou a vzděláváním;
ch) využívat dalších výhod z členství v komoře;

(2) Každý člen komory má povinnost:
a) vykonávat své povolání v souladu s platnými právními normami a etikou povolání;
b) svým jednáním, vystupováním a přístupem k práci hájit stavovskou čest pedagogů;
c) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory;
d) oznámit neprodleně orgánům komory všechny změny, které souvisí s jeho členstvím v komoře;

Část čtvrtá

Orgány komory

§ 7
(1) Články komory jsou regionální sdružení a ústředí komory.
(2) Komora se může dále vnitřně členit, o členění rozhoduje sněm.
(3) Základním článkem komory jsou regionální sdružení.
(4) Regionální sdružení má tyto orgány:
a) sněm delegátů;
b) presidium regionálního sdružení;
c) stavovskou čestnou radu;
d) revizní komisi regionálního sdružení.
(5) Ústředí komory má tyto orgány:
a) sněm delegátů;
b) presidium komory;
c) stavovskou čestnou radu komory;
d) revizní komisi komory.
(7) Veškeré funkce v orgánech komory jsou čestné.
(8) Sněm delegátů regionálních sdružení schvaluje organizační, volební a disciplinární řád komory a další závazné dokumenty.

§ 8
1) Stavovská čestná rada může podle zákona uložit tato sankční opatření:
a) písemné napomenutí;
b) podmíněné vyloučení z komory;
c) vyloučení z komory.
(2) Stavovská rada samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu.
(2) Příjmy komory jsou tvořeny registračními poplatky, členskými příspěvky, dotacemi, dary, příjmy z vlastního hospodářské činnosti a jinými příjmy.

Část pátá

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10
(1) Přípravný výbor složený ze zástupců Asociace pedagogů základních škol, Společnosti středoškolských pedagogů, Asociace ředitelů základních škol, Asociace ředitelů gymnasií a Asociace ředitelů středních pedagogických škol zajistí svolání ustavujícího sněmu komory do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 11
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Sestaveno na jednání přípravného výboru ve dnech 22.–23. 3. 1997 v Nové Vsi nad Nisou.

Zdroj: Návrh zákona o pedagogické komoře České republiky. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, roč. 4, 1996/1997, květen 1997, č. 9, str. 9. ISSN 1210-6313

Převzato z Učitelských listů

Žádné komentáře:

Okomentovat