22.6.17

Alles Gute: Na konci školního roku hůře než na začátku…

České školství se ocitá na dalším pomyslném rozcestníku. Dokládá to fakt masivního nástupu změn "připravených z pera MŠMT". Zda o tyto změny především praktikující učitelé stojí, posuďte sami.

Ve školství se pohybuji od roku 1995 jako učitel a následně ředitel. Protože jsem se výhradně pohyboval v základním školství (když nepočítám krátké epizody jako externista v ZUŠ), netroufám si o sobě tvrdit, že jsem odborník napříč celým školstvím se všemi jeho specifiky. Zdůrazňuji to především proto, že mezi takové profíky se samolibě hlásí mnozí z těch, kteří nikdy neučili. Aby byl můj postoj vyvážený, jedním dechem dodávám, že i hlasy těchto lidí jsou potřeba, ale nesmějí být brány jako názor či postoj většiny (což se již několik - možná i desítek - let děje).

Ministerstvo ve velmi krátké době "připravilo a připravuje" hned několik zásadních akcí. Inkluze, kariérní řád, reformu financování a plánovanou změnu RVP. Provedení je tristní. Vždy jsem přemýšlel nad tím, zda je to zadání z vyšších míst (politické, lobbistické, nadnárodní zájmy), nebo je to amatérismus podpořený nesoudností, ba dokonce pocitem skvěle udělané práce!

1) Inkluze

Představme si situaci, kdy bychom takto postupovali jako soukromý podnikatel. Jsou firmy, které zaměstnávají lidi se zdravotním hendikepem, zdravotně či sociálně znevýhodněné. Ale tyto firmy se musely na tuto situaci nejprve připravit. Musely vědět, jakou práci mohou tito lidé vykonávat. Museli stanovit jasné postupy. Představte si libovolnou podnikatelskou oblast a řekněme, že jim od září pošleme do firmy x zdravotně postižených a x sociálně znevýhodněných a aby to měli snazší, tak jim pošleme i asistenty. Protože jsou soukromými subjekty, tak vás vyhodí. Protože nebudou vědět ani co s hendikepovanými ani co s asistenty. Náměstek Štech (vlastně už ministr) před rokem tvrdil, že si to „sedne za provozu“. Amatérismus okořeněný arogancí.

Abych byl opět co nejvíce objektivní. V naší škole integrujeme děti s postižením 20 let! Už když jsem do školy nastoupil jako učitel, byl zde vozíčkář s těžkým postižením. Od té doby jsme měli ve škole sluchově postižené (ale bez nutnosti znakování), několik tělesně postižených (včetně vozíčkářů), poruchy chování, lehké mentální postižení. Za ta léta jsme měli obvykle 2 – 4 asistenty pedagoga ve školním roce. Snažili jsme se vždy s rodiči probrat možnosti dítěte a možnosti školy. Dovolím si příměr. My jsme obvodní lékař. Dokážeme např. rozpoznat zánět slepého střeva. Ale když jej budeme léčit v naší ambulanci s našimi prostředky ač s podporou chirurga na telefonu, asi to nedopadne nejlíp. A na tom se asi shodneme, že?

Protože opravdu mohu ze své osobní zkušenosti hodnotit situaci "před inkluzí" a po, nezbývá mi, než napsat, že situace se zlepšila pouze ve financování asistentů pedagoga! A to je za mne opravdu málo. Neskutečný nárůst byrokracie (ve školách, PPP/SPC i krajských úřadech), chaotické metodické pokyny NÚV (resp. pí Zapletalové), prostě zcela nepřipravená změna! A přitom stačilo peníze na asistenty v rozpočtu MŠMT jasně vyčlenit a poslat přímočařeji. Bohužel, vedlejším efektem zavedení inkluze bude postupné vymření běžných základních škol, které měly fungující speciální třídy pro práci s takovýmito dětmi.

Dalším neřešeným problémem je nedostatek speciálních pedagogů a především školních psychologů! Bohužel na trhu práce dokonce nejsou ani asistenti pedagoga. Po mediálně zcela zavádějící kampani rodič dnes od AP očekává práci speciálního pedagoga! Tomu říkám plánování hodné ministerstva.

A na závěr doklad toho, jak se veřejně lže. Pan Štech na konferenci v r. 2015 veřejně prohlásil, že "inkluzivní vyhlášku" musíme přijmout s ohledem na rozsudek D. H. a na možnost vůbec čerpat dotace z EU. V listopadu 2016 s odstupem jednoho roku na konferenci Školství 2017 hrdě hlásal, že zavedená inkluze v žádném případě nesouvisí s rozsudkem D. H. No a jak to s tím rozsudkem bylo, pěkně popsal p. Odehnal.

2) Kariérní řád

Kariérní řád řadový učitel nepotřebuje. Navíc v podobě, která je předložena, je to hotový paskvil, který ze školy vyžene další učitele! A že jich bude ve školách za pár let chybět 15000! Bohužel z kuloárů se proslýchá, že se z EU nalilo do tvorby a zavedení moc peněz (které by se musely vracet) a že není cesta zpět. Ale taky to může být jen výhrůžka a nakonec, já bych ty peníze raději poslal zpátky.

Co považuji za nutnost, je stanovit výstupní parametry absolventa VŠ v souvislostí s praktickým děním ve školách. VŠ se snaží vyprodukovat akademiky. Jako ředitel školy ale hledám vysokoškolsky vzdělané a především funkčně gramotné (především sociálně, digitálně a čtenářsky) lidi se slušným morálním kreditem, kteří mají chuť učit, a baví je práce s dětmi (studenty).

Každý soudný ředitel ví, že musí své zaměstnance podpořit - profesně, morálně i finančně. Ze zákona je ředitel zodpovědný za kvalitu vzdělávání. Jeho povinností je (spolu se zřizovatelem) zajistit takové materiální a technické podmínky, aby vyhovovaly většině učitelů. Dále má mít možnost vybrat si kvalitní zaměstnance (včetně nepedagogických, ti jsou taky součástí školy a tvoří její celkový obraz). Pokud má pracovat na kvalitě, ví, že musí pracovat s učiteli, musí se s nimi o jejich práci bavit, musí je podporovat v jejich osobním a profesním růstu, musí být jejich oporou ve vztahu s veřejností, musí jim zajistit bezpečné a tvůrčí pracovní prostředí! Na oplátku očekává odpovědnou a svědomitou práci. Ale na to nepotřebuje žádná portfolia a kariérní stupně! Co budu řešit s neschopným učitelem v plánu profesního rozvoje, když se nikam neposouvá? Prostě musím sehnat lepšího a vyměnit. Co budu řešit se skvělým učitelem, kterého si vážím a ve škole ho chci. Co mu mám psát do plánu profesního rozvoje? Rád bych mu poděkoval a poslal na účet odpovídající výplatu ve výši min. 130 % průměrného výdělku v republice!

V médiích se obvykle objevují kauzy neschopných ředitelů, a živí se tak v učitelských i celospolečenských hodnoceních mýtus, že ředitelé jsou neschopné loutky dosazené na post svými politickými kamarádíčky. Ano, ale jen v ojedinělých případech (tak jako v jiných profesích), odhaduji ale, že min. 80 % jsou lidé na svém místě, kteří tvrdě a dobře pracují a "ředí (od slova ředitel) ty srač**, co padají shora" :-)

Kdyby ředitelé řídili školy stejným způsobem, jak to předvádí ministerstvo po řadu let, tak by je učitelé vyházeli ven! Výše uvedená zmínka o chybějících učitelích samozřejmě znamená, že budou chybět i ředitelé. Už dnes se do konkurzu na tento post hlásí ve statisícovém městě minimum zájemců. V malých obcích, či v příhraničí je situace mnohem horší. Z dotazů, proč se ani lidé z vlastní školy nehlásí na post ředitele, vyplývá, že při množství odpovědnosti, nejistoty a dalších rizik jim to za to prostě nestojí. Ono i ministerstvo si bude muset časem uvědomit, že tlačí ředitele k nesplnitelnému - léta se vytváří ryze konkurenční prostředí mezi školami, očekává se výkonové manažerské řízení. Naproti tomu chce MŠMT nově školy "odvětvově řídit" řadou svazujících pokynů a předpisů a ředitelům odebírá nástroje pro řízení přímo ve škole (systematické plánování - např. dodnes nejsou technické předpisy vztahující se k stanovení úvazků pro nový školní rok, vůbec nejsou známy parametry změny financování; organizování - např. inkluze; rozhodování - personalistika ve vztahu k zákonu o PP (např. nemohu zaměstnat externistu – odborníka s VŠ vzděláním bez DPS na výuku úzce zaměřeného volitelné předmětu, nerovné postavení oproti jiným profesím k opakovanému sjednávání prac. smluv; vedení lidí - paskvil v podobě kariérního řádu; finance - hrubé podfinancování celého systému školství má dopady i na úrovni škol). Odtržení ministerstva od reality při tvorbě předchozí novely zákon o PP dokazuje zpřísnění uzavírání smluv u pedagogů na dobu min. 12 měsíců s odkazem na to, že učitelé končili o prázdninách na úřadu práce (žádná data o opravdu učících učitelích na prázdniny propuštěných nejsou k dispozici; pokud se tak dělo, tak předpokládám v zanedbatelných počtech). Své tvrzení opírám o fakt, že ředitel si dobrého učitele váží a nedovolí si riskovat, že jej na příští školní rok nebude mít. A znovu připomínám, že učitelé už teď nejsou a nebudou. O těch opravdu dobrých nemluvě!

Místo kariérního řádu bychom měli hledat cestu, jak sledovat kvalitu, resp. přidanou hodnotu. Tu dosud nikdo neměří. Jsou to jen subjektivní a povrchní hodnocení, popř. vlastní budování mediální image. Kritici testování se teď ozvou…, ale já se ptám, proč v některých vyspělých zemích světa umí připravit natolik sofistikované ověřování přidané hodnoty ve vzdělávání?

3) Reforma financování

Ministryně – dnes už bývalá – tvrdila, že si reformou žádná škola nepohorší. Jak úsměvné při zjištění, že neexistuje žádná konkrétní „technická norma“ uvádějící reformu do praxe. Nikdo, opakuji, nikdo zatím nemá k dispozici žádné materiály umožňující spočítat si rozpočet školy např. ve srovnání se stávajícím rozpisem rozpočtu daným normativem. Jak je možné, že někdo může takto beztrestně veřejně lhát? Náměstek Pícl v listopadu 2016 prohlásil, že nenároková složka platu je stanovena na 1660 Kč/PP. V červnu 2017 toto tvrzení popřel se slovy, že se jednalo - cituji „o dřevní dobu“! Dnes se dle jeho slov počítá s částkou 2000, nebo možná taky 2500, nebo vlastně to ani ještě nikdo neví! Jak je možné, že se schválí novela zákona, pohledem do hvězd se vyčíslí náklady ve výši 3,5 mld. a tvůrci se tváří spokojeně? Lžeme si do kapes. Podle dostupných materiálů se při propočtu zvednou náklady na naší škole o 10 %. Ale těch 10 % půjde na „umělou zaměstnanost“, tj. na další dělení tříd, tedy zaměstnání dalších pedagogů (kteří ale nebyli započteni v oněch 15000)! Ještě razantněji se mluví o zvyšování počtu nepedagogických pracovníků. Kde se v rozpočtu MŠMT vezme tolik peněz, když ani na rok 2018 nejsou v návrhu pokryty všechny požadavky a chybí nějakých 20 mld.?

Cílem reformy má být větší spravedlnost a zlepšení kvality? Odkud se bere ta jistota? Výsledkem bude, že další učitelé ze škol odejdou. A asi ti dobří!

Normativní financování je v zásadě jasné a přehledné. Ministerstvo mělo možnosti republikovou vyhláškou a přílohami systém regulovat. Za poslední léta se k tomu nikdo neodhodlal. Specifika si nakonec pořešily kraje.

Reforma nemá vyřešenou celou řadu dalších věcí – financování školních psychologů a spec. pedagogů (dnes řešeno nesystémově šablonami), financování „speciálních“ tříd v běžné škole. Proslýchá se, že některé nepedagogické profese (správce IT) mají být hrazeny z nových šablon místo slibovaného rozpočtu.

Dokážete si představit, že takto plánuje a řídí změnu úspěšný soukromý podnikatel?

4) Revize RVP

Že nemusíme hanit jen současné ministerstvo, dokládá vzpomínka na vydání RVP a následnou úmornou tvorbu ŠVP. Ve školách jsme všichni doufali, že už nic podobného nezažijeme.

Revize RVP je už v plném proudu. A souhlasím, potřebujeme ji. Prvým důvodem je projasnění celého dokumentu ve smyslu oprostit jej od zbytečného balastu nic neříkajících slov – zvláště doporučuji přečíst vzdělávací oblast výtvarná výchova. Pěkná by byla i obsahová a jazyková vyváženost mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Dále doporučuji výrazné zeštíhlení. Znovu si lžeme do kapes, že tohle všechno jedničkáři znají, umí použít a zkompetentnit. A jediná opravdická oblast vyžadující revizi je „informatika“, která je natolik dynamická, že je nutností ji upravit a dílčí části začlenit mezipředmětově (a to především s přihlédnutím na účel používání technologií v běžném životě, na pozitiva i rizika … Ale to je na samostatný text).

Pochybuji, že by úspěšný soukromý podnikatel v oblasti obsahu svého podnikání takhle postupoval.

***

Je to takový povzdech „z terénu“ … My nechápeme, co to dělají „ti nahoře“, oni nechápou, proč to nechápeme „my dole“. Každopádně bychom stejným způsobem nemohli pracovat s našimi zaměstnanci. Ono by to prostě nefungovalo. Oni totiž poznají, když si jich člověk váží. Tento pocit jsem ale „od nich shora“ nikdy nezažil ani jako učitel ani jako ředitel.

Je jasné, že každá změna vyvolává obavy. Zvláště změna dostatečně nevysvětlená. Rozumím tomu, že nikdy nebude 100% většina pro. Ale při strategických rozhodnutích musím mít podporu zezdola – v opačném případě mám odzkoušeno, že změna se pak stává pouze formální bez náležitého efektu. Na to MŠMT řadu let zapomíná.

***

Hodně jsem zvažoval, zda mám připojit podpis, nebo jen nickname. S ohledem na historickou minulost českého národa zůstávám skryt pod přezdívkou Alles Gute s vizí, že snad bude lépe.

Autor je redakci znám.7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

...že tohle všechno jedničkáři znají, umí použít a zkompetentnit.

Pytliky těší, že se slůvko 'zkompetentnit' v našich luzích a hájích ujalo, jakkoli původně bylo vnímáno poněkud v jiné souvislosti. Jakože vybavit kompetencemi.
Zkompetentnit žáky na padrť, totiž.

Ygrain řekl(a)...

"Oni totiž poznají, když si jich člověk váží. Tento pocit jsem ale „od nich shora“ nikdy nezažil ani jako učitel ani jako ředitel."

A to je přesně ten kámen úrazu - proto nás nikdo neposlouchá.

Unknown řekl(a)...

"proto nás nikdo neposlouchá."

Bafuňářům na MŠMT totiž chybí zpětná vazba. Odbory jsou žluťácké a tedy pro běžné učitele nepotřebné. Učitelstvo je roztříštěno. Vše je přespříliš centralistické. Jen jedna věc jim vadí a to jsou volby. A ty říjnové u nich vyvolávají mimořádnou nervozitu, protože díky inkluzi po českém způsobu, zmetku s názvem KŘ,....přišli socialisté o docela slušné množství hlasů k říjnovým volbám.

pratavetra řekl(a)...

Pod to, co napsal Alles Gute, se mohu jen podepsat.

Hezky to napsal i s inkluzí, kterou mohu potvrdit desetiletou zkušeností a nyní, když jsou konečně AP zaplaceni a nedoplácíme na ně, tak nám najednou tito žáci odcházejí na svou spádovou školu, kde je před tím ředitelky nevzaly (dokonce i s asistentkou, která si udělala kurz za dobu práce na naší škole). Co k tomu dodat. Ve sportu se tomu říká nesportovní chování a následuje vyloučení, žlutá karta (dle odvětví). Tady se taková ředitelka ani nezačervená.

Alles Gute řekl(a)...

Na základě aktuálně nových informací musím v rámci objektivity opravit některá mnou zveřejněná tvrzení.

nerovné postavení oproti jiným profesím k opakovanému sjednávání prac. smluv
v novele zákona o PP je odkaz na § 23a, který ctí ustanovení ZPPS: MŠMT údajně chystá "technickou novelu" vyhlášky č. 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Bylo by vhodné prostřednictvím asociací a jiných "partnerů" MŠMT vhodné podněty poskytnout.

Mimochodem, pro osvěžení paměti - loňské vzkazy p. Štecha:
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/414215/kantori-jsou-zoufali-z-inkluze-chovaji-se-jako-nesvepravni-vzkazal-namestek-ministryne-valachove.html

Jana Karvaiová řekl(a)...

Podilela jsem se na pripominkach pro NUV . Bohuzel, dali slovo predevsim poradenskym zarizenim. Na skolach se neptali. Vse se toci jen kolem poraden. Tudiz predpokladam, ze zmeny vyhlasky pujdou opet na ruku poradnam. Vim zatim jen o jedne zmene a to je, ze skola si sama budemurcovat, zda PO bude chtit jako NFN nebo sdilene apod. A to vim od jedne poradenske. Psla jsem hodne pripominek. Vubec netusim, jesli to bylo k necemu dobre. V soucasnosti budu zasilat opet dalsi balik pripominek, ktere vyplynuly z celeho roku. Neni toho malo. Co zmuze osamoceny hlasek?

poste.restante řekl(a)...

Co zmuze osamoceny hlasek?

Kolegyně Karvaiová, zveřejněte obsah svých připomínek.
Třeba se několik dalších hlasů přidá.
Já vím, když někdo chce být hluchý, tak poslouchat nebude.
Nechtěl slyšet předtím i potom, nechtěl vidět petiční archy, ...

Ale já se třeba čas od času potkávám s politiky různých stran.
A když můžu argumentovat věcně a podloženě, je to vždy lepší, než když mne pošlou do háje s tím, že mají jiná data.
Takže minimálně mně tím pomůžete. A budem aspoň dva. :-)

Okomentovat